Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp

Engelskt namn: Two Year Master Thesis in Social Work

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA126

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2015-04-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

Författande av en uppsats-PM

Genomförande av ett självständigt vetenskapligt arbete om 30 hp rörande en problemställning med relevans för socialt arbete.

Seminariegranskning av det egna vetenskapliga arbetet.

Granskning av annans vetenskapliga arbete på avancerad nivå.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:
- kunna planera, genomföra, presentera och försvara ett väl strukturerat självständigt vetenskapligt arbete,

-visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom aktuellt forskningsfält, 

- kunna förhålla sig till samt redovisa ställningstagande vad gäller vetenskaplig teori och metod,

- kunna genomföra en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete på avancerad nivå,

- kunna analysera och diskutera frågeställningar inom det aktuella forskningsfältet nationellt såväl som internationellt,

- kunna göra forskningsetiska bedömningar,

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter,

- visa färdighet i att formulera ett forskningsproblem i socialt arbete, samt i att tillämpa relevanta vetenskapliga teorier och metoder,

-  visa färdighet när det gäller att skapa, kommunicera och försvara en hållbar design för det egna självständiga arbetet

- visa färdighet med avseende på kritiskt tänkande och stringent analys

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs - alternativ 1: Socionomexamen 210hp varav minst 30hp ska bestå av kurser i socialt arbete på avancerad nivå. Dessutom krävs 15hp kurs på avancerad nivå i forskningsmetoder med relevans för socialt arbete, samt ytterligare 15hp på avancerad nivå i valfritt ämne
Därutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

För tillträde till kursen krävs -alternativ 2: Kandidatexamen 180 hp varav minst 90hp i socialt arbete, varav minst 30hp ska vara på avancerad nivå. Dessutom krävs 15hp kurs på avancerad nivå i forskningsmetoder med relevans för socialt arbete samt ytterligare 15hp på avancerad nivå i valfritt ämne. Därutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en gemensam introduktionsföreläsning.

Arbetet genomförs individuellt.

Studenten tilldelas en handledare och handledningen ges individuellt.

Handledningen kan komma att läggas upp genom handledningsgrupper
 

Student och handledare planerar tillsammans handledningstillfällen inom de, för kursen, givna tidsramarna.
 
Ett specifikt instrument med bedömningskriterier för masterexamen används för att tydligare ge stöd och samsyn till studenter, handledare, opponenter och granskare i och kring uppsatsarbetet.

Granskningsseminarium genomförs i slutet av kurstiden där studenter och examinerande lärare deltar. Studenten ska här lägga fram sitt vetenskapliga arbete till granskning samt genomföra en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete. Student vars arbete granskats vid seminariet ges möjlighet till komplettering/korrigering för ny inlämning inom en arbetsvecka efter seminariet.

Handledningsresurs ska nyttjas av studenten under den termin som studenten är förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta kursansvarig och studierektor.

Examination

Examinationerna på kursen består av följande tre delar; en skriftlig examinationsuppgift kopplad till kursens inledande moment, författandet av ett självständigt vetenskapligt arbete (uppsats) samt försvar av detta samt opponering på annans vetenskapliga arbete.

När uppsatsen lämnats in, efter genomfört granskningsseminarium, bedöms och betygssätts det vetenskapliga arbetet av en examinerande lärare. På det vetenskapliga arbetet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd krävs goda kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens mål. För betyget Väl Godkänd krävs mycket goda kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens mål. På oppositionen ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Bedömning av studentens granskning av annans vetenskapliga arbete sker i samband med granskningsseminariet.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination

För student som inte blivit godkänd vid första examinationstillfället kommer möjlighet till förnyat prov att erbjudas inom tre månader. Därefter erbjuds uppsamlingsprov vid nästa termins ordinarie tentamenstillfällen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer. Begäran om byte av examinator ska vara skriftlig och ställs till studierektor vid institutionen.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.