"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mat, hälsa och media, 7,5 hp

Engelskt namn: Food, Health, and the Media

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2KN076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Måltids- och restaurangvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-13

Innehåll

Kursen ger en introduktion till media som förmedlare av kost- och hälsobudskap. Under kursen behandlas både traditionella och sociala medier samt hälsoreklam. Utformningen av kost- och hälsobudskap analyseras, granskas och diskuteras. Kursen avslutas med en vetenskapligt underbyggd mediegranskning inom området mat och hälsa.

Kursen består av följande moduler:
1. Kost- och hälsobudskap i media (Food and health messages in the media), 5hp
2. Mediegranskning (Media analysis), 2.5 hp

Modul 1. Kost- och hälsobudskap i media, 5hp
I modulen behandlas media som förmedlare av kost- och hälsobudskap. Utformningen av kost- och hälsobudskap i traditionella och sociala medier samt hälsoreklam analyseras, granskas och diskuteras. 

Modul 2. Mediegranskning, 2.5hp
I modulen skriver studenten ett arbete i form av en vetenskapligt underbyggd mediegranskning inom området mat och hälsa. Opponering av en annan students mediegranskning ingår.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Kost- och hälsobudskap i media, 5hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • beskriva och förklara betydelsen av utformningen av kost- och hälsobudskap i massmedia, sociala medier och hälsoreklam 

Färdighet och förmåga

  • söka, identifiera och analysera kost- och hälsobudskap i olika typer av media
  • problematisera kost- och hälsobudskap i olika typer av media

Modul 2. Mediegranskning, 2,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

  •  tillämpa i modul 1 förvärvade kunskaper kring medias betydelse för utformningen av kost- och hälsobudskap i massmedia, sociala medier och hälsoreklam 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska och bedöma kost- och hälsobudskap i medier utifrån ett kost- och måltidsvetenskapligt perspektiv

Behörighetskrav

Kostvetenskap, 90 hp varav 15 hp uppsats, eller måltids- och restaurangvetenskap, 90 hp varav 15 hp uppsats, eller motsvarande.
Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd med fördröjd studietakt i nätbaserad distansform. IT används i undervisningen, varför tillgång till Internet och headset krävs. Webkamera är önskvärt. Föreläsningar, inlämning av arbetsuppgifter, onlinediskussioner och kommentarer sker via en webbplattform. Inlämning av arbetsuppgifter och deltagande i diskussioner på webbplattformen och i andra onlineverktyg är obligatoriskt.

Examination

Modul 1. Kost- och hälsobudskap i media, 5hp
Examination sker genom individuella inlämningsuppgifter samt individuellt aktivt deltagande i diskussionsforum och seminarier. För uppgifter, diskussioner och seminarier sätts betyget U eller G. 

Modul 2. Mediegranskning, 2.5hp
Examination sker genom individuell rapport samt opponering. På opponering sätts betyget U eller G.

Hel kurs
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG krävs att rapporten har betyget VG.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett  omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Rekommenderad litteratur

Nygren Charlotte
Mat och media. En bok med analys av Women's Health Initiative i svensk massmedia
Inst för kostvetenskap : 2015 :
Elektronisk version
Obligatorisk
Läsanvisning: Kap 1

Hansson Sven Ove
Konsten att vara vetenskaplig
KTH : 2007 :
Länk till pdf
Obligatorisk

Nygren Charlotte
Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
Inst för kostvetenskap : 2015 :
Elektronisk version
Obligatorisk

Referenslitteratur

Nestle Marion
Food politics : how the food industry influences nutrition and health
10. anniversary ed., rev. and expanded : Berkeley, Calif. : University of California Press : cop. 2013 : 510 s. :
ISBN: 9780520275966 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst