Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mat och måltider för barn och ungdomar, 7,5 hp

Engelskt namn: Food and meals for children and adolescents

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 6KN024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-20

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen vänder sig i huvudsak till personer utan tidigare kostutbildning som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola och som vill lära sig mer ingående om mat och måltider för barn och ungdomar. I kursen har studenten möjlighet att inhämta kunskap om matvanor hos barn och ungdomar, vilka rekommendationer och riktlinjer som finns och vilken betydelse maten har ur ett socialt perspektiv. Grundläggande kunskap om anpassad mat till personer med födoämnesreaktioner ingår. I kursen utför studenten ett projektarbete i form av en vetenskaplig underbyggd litteraturstudie inom området mat och måltider för barn och ungdomar.  

Kursen består av följande moduler:
 1. Måltidens roll från näringsintag till social funktion (The role of the meal - from nutritional intake to social function) 3,5 hp
 2. Projektarbete (Project work) 4 hp
Modul 1. Måltidens roll från näringsintag till social funktion, 3,5 hp
Under modulen behandlas vad barn och ungdomar bör äta, vad de faktiskt äter samt maten och måltidens sociala funktion. Vidare kommer även maten och måltidssituationernas roll inom förskola och skola att diskuteras. Olika utmaningar som t ex födoämnesreaktioner hos barn och ungdomar kommer även att beröras under denna modul.
 
Modul 2. Projektarbete, 4 hp
I denna modul görs en vetenskaplig underbyggd litteraturstudie som berör området mat och måltider för barn och ungdomar. Opponering av en annan students litteraturstudie ingår.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Måltidens roll från näringsintag till social funktion 3,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Känna till hur barn och ungdomar äter samt känna till gällande riktlinjer för måltider inom offentlig sektor som är ämnade för barn och ungdomar
 • Redogöra för grunderna i näringslära samt gällande näringsrekommendationer för barn och ungdomar
 • Redogöra för matens och måltidens sociala funktion
 • Beskriva till olika typer av reaktioner mot födoämnen samt kunna föreslå kost utifrån dessa
Modul 2. Projektarbete 4 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Formulera ett syfte för projektarbetet i avseende att främja goda matvanor hos barn och ungdomar
 • Välja vetenskapligt underbyggd litteratur utifrån aktuell frågeställning
 • Sammanställa insamlade fakta i form av en litteraturstudie
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Analysera insamlade fakta i form av en litteraturstudie
 • Granska och värdera en medstudents litteraturstudie

Behörighetskrav

Kurser om minst 90 hp i ett ämne varav minst 15 hp uppsats eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd med fördröjd studietakt (kvartsfart) i nätbaserad distansform. Modulerna i kursen läses parallellt. IKT används i undervisningen, varför tillgång till Internet krävs. Undervisningens upplägg utgår från en studieguide innehållande obligatoriska uppgifter och undervisning bedrivs i form av enskilda uppgifter samt gruppdiskussioner via en webbplattform. Samtliga uppgifter och gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examination

Modul 1.
Examinationen sker genom gruppdiskussioner samt individuella skriftliga arbeten, på en individuell skriftlig uppgift sätts betyget U, G eller VG. För resterande uppgifter sätts betyget U eller G.
 
Modul 2.

Examinationen sker genom ett individuellt skriftligt arbete i form av en vetenskaplig underbyggd litteraturstudie inom kursens ämnesområde samt genom en opponering av en annan students litteraturstudie. På opponering sätts betyget U eller G.
 
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på båda modulerna. 

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift.
Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kostvetenskap.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Rekommenderad litteratur

  Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kostvetenskap
  Senaste versionen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles via institutionen för kostvetenskap, 17 sidor

  Bra livsmedelsval för barn 2-17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012. Rapport 11
  Eneroth H, Björck L
  Livsmedelsverket : 2015 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Nationella riktlinjer för måltider i förskolan
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nationella riktlinjer för måltider i skolan
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 1. Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Uppsala: Livsmedelsverket : 2018 :
  www.slv.se
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning 116 s

  Referenslitteratur

  Barn, mat och måltider
  Benn Jette, Hjälmeskog Karin
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 168 s. :
  ISBN: 9789140691125
  Se bibliotekskatalogen Album

  Första hjälpen vid matbordet : om barns matkrångel, näringsbehov och smakfavoriter
  Ask Sara, Kimbell Katy
  Stockholm : Ordfront : 2016 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-7037-919-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wahlman Laurell Birgitta
  Ingredienslexikon : för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk- och sojaprotein
  5. uppl. : Stockholm : Gothia : 2012 : 111 s. :
  ISBN: 978-91-7205-837-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Matlust för barn 0-6 år
  Coull Mia, Ask Sara
  Stockholm : Prisma : 2008 : 255 s. :
  ISBN: 978-91-518-5028-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lamm Laurin Kajsa
  När ditt barn inte äter : praktiska råd för att hitta matlusten
  1. uppl. : Malmö : Roos & Tegner : 2015 : 150 s. :
  ISBN: 9789187905322
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Rekommenderad litteratur

  Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kostvetenskap
  Senaste versionen :
  Läsanvisning: Tillhandahålles via institutionen för kostvetenskap, 17 sidor

  Bra livsmedelsval för barn 2-17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012. Rapport 11
  Eneroth H, Björck L
  Livsmedelsverket : 2015 :
  Pdf-fil

  Bra måltider i förskolan
  Livsmedelsverket : 2016 :
  www.slv.se
  Läsanvisning: ISBN: 978-91-7714-247-8 Finns att ladda ned på www.slv.se 46 sidor

  Bra måltider i skolan. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem
  Livsmedelsverket :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-mat-i-skolan.pdf
  Läsanvisning: ISBN: 978917714266 Finns att ladda ned på www.slv.se 49 sidor

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Se bibliotekskatalogen Album

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 1. Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Uppsala: Livsmedelsverket : 2018 :
  www.slv.se
  Läsanvisning: Läsanvisning 116 s

  Referenslitteratur

  Barn, mat och måltider
  Benn Jette, Hjälmeskog Karin
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 168 s. :
  ISBN: 9789140691125
  Se bibliotekskatalogen Album

  Första hjälpen vid matbordet : om barns matkrångel, näringsbehov och smakfavoriter
  Ask Sara, Kimbell Katy
  Stockholm : Ordfront : 2016 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-7037-919-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wahlman Laurell Birgitta
  Ingredienslexikon : för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk- och sojaprotein
  5. uppl. : Stockholm : Gothia : 2012 : 111 s. :
  ISBN: 978-91-7205-837-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Matlust för barn 0-6 år
  Coull Mia, Ask Sara
  Stockholm : Prisma : 2008 : 255 s. :
  ISBN: 978-91-518-5028-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lamm Laurin Kajsa
  När ditt barn inte äter : praktiska råd för att hitta matlusten
  1. uppl. : Malmö : Roos & Tegner : 2015 : 150 s. :
  ISBN: 9789187905322
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Se bibliotekskatalogen Album