Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics 2 for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 6MA053

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-11-19

Innehåll

I kursen behandlas sådan matematik som har relevans för lärare som undervisar i grundskolans tidigare år. Kursen behandlar reella tal och dess egenskaper, olika talsystem och egenskaper hos dessa med fokus på det decimala talsystemet. Vidare behandlas tal i procentform, bråk och decimalform samt räkneregler och metoder för aritmetiska beräkningar. ​På kursen behandlas även prealgebra där enkla samband och algebraiska ekvationer ingår. Vidare studeras grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock, deras inbördes relationer samt geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avslutningsvis behandlas begrepp som är nödvändiga för att förstå och genomföra tesseleringar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad kunskap om räknelagar för de fyra räkneoperationerna
 • redogöra för olika talsystem och visa fördjupad förståelse för det decimala talsystemet
 • visa fördjupad förståelse av begreppen procent, förhållanden och bråk
 • redogöra för grundläggande talteoretiska begrepp
 • redogöra för egenskaper hos mönster och enkla talföljder
 • redogöra för enklare samband och algebraiska ekvationer
 • redogöra för grundläggande geometriska begrepp och egenskaper hos dessa
 • redogöra för geometriska mått med tyngdpunkt på SI-systemet
 • redogöra för grundläggande begrepp som är nödvändiga för att förstå tesselering
Färdighet och förmåga
 • med säkerhet genomföra numeriska beräkningar med reella tal
 • genomföra enklare beräkningar med olika talsystem
 • lösa problem där talteoretiska begrepp, procentbegreppet och förhållanden kan ingå
 • lösa enklare algebraiska ekvationer samt kunna använda olika representationsformer för att beskriva enklare samband
 • beräkna geometriska storheter och med säkerhet kunna genomföra enhetsomvandlingar 
 • lösa problem där geometriska figurer ingår
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • genomföra och redovisa matematiska resonemang samt värdera andras resonemang.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Ma 2a, 2b eller 2c alternativt Ma B eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning. Lektionerna har inslag av räkneövningar, handledning och laborationer.

Examination

Examinationen på kursen sker i form av skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För godkänt (G) respektive väl godkänt (VG) betyg på kursen krävs godkänt respektive väl godkänt betyg på vart och ett av proven. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare tillfällen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle .Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

Övriga föreskrifter

Denna kurs får ej ingå i en examen tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Kursen kan inte heller ingå som en kurs i huvudområdet matematik för en examen på kandidat-, magister eller masternivå, inte heller som en kurs i matematik för högskoleingenjörs-eller civilingenjörsexamen. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Beckmann Sybilla
Mathematics for elementary teachers with activities
5. ed. : Upper Saddle River : Pearson : 2017. : 1 volume :
ISBN: 9780134392790
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album