Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket), 15 hp

Engelskt namn: Mathematics learning for preschool teachers who teach preschool class

Denna kursplan gäller: 2022-01-10 och tillsvidare

Kurskod: 6MN055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-10-07

Innehåll

Kursen behandlar den grundläggande matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik, med fokus på arbete i förskoleklass, utifrån grundskolans uppdrag och styrdokument samt relevant forskning och beprövad erfarenhet. Här ingår såväl övergripande förhållningssätt och organisering av undervisning i förskoleklass, som specifika aktiviteter och praktiker. Matematiklärande och -undervisning i förskoleklass relateras både till elevers erfarenheter från vardag och förskola, och deras fortsatta lärande i grundskolans tidiga år.  

Vidare behandlas uppföljning och bedömning av elevers matematiklärande som grund för fortsatt lärande och för att utforma undervisning utifrån alla elevers erfarenheter och behov. Som en del i detta läggs särskilt fokus vid inkluderande arbetssätt för att förebygga matematiksvårigheter och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd.  

Kursen är uppdelad i tre delar.
Del 1 behandlar olika typer av lärmiljöer, elevers matematiska identitet, samt problemlösning, mönster och struktur. Här relateras förskoleklassens centrala innehåll till grundskolans centrala innehåll, algebra och problemlösning. 

Del 2 behandlar inkluderande undervisningspraktiker och orsaker till matematiksvårigheter, samt matematiska resonemang, och relationer mellan taluppfattning, rumsuppfattning och rörelse. Här relateras förskoleklassens centrala innehåll till grundskolans centrala innehåll taluppfattning och tals användning. 

Del 3 behandlar kartläggning och bedömning som underlag för planering och undervisning, samt matematiska begrepp och tal som förhållanden. Här relateras förskoleklassens centrala innehåll till grundskolans centrala innehåll geometri, sannolikhet och statistik, samt samband och förändring.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse  
 • redogöra för hur matematisk identitet konstrueras, samt undervisningens påverkan på denna,  
 • beskriva samband mellan matematiken och elevernas omvärld, 
 • beskriva varierade arbetssätt som möjliggör matematiska utmaningar för alla elever, 
 • redogöra för hur grundläggande tal- och rumsuppfattning utvecklas och utgör grund för fortsatt lärande i matematik,  
 • redogöra för möjliga orsaker till matematiksvårigheter och hur de kan förebyggas, 
Färdighet och förmåga 
 • planera genomföra, utvärdera och utveckla matematikundervisning som skapar förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas, 
 • kritiskt granska samt välja och använda relevanta kartläggnings- och bedömningsmetoder,  
 • använda grundläggande matematiska begrepp, symboler och metoder med relevans för undervisning i förskoleklass,  
 • följa, värdera och utmana elevers matematiska resonemang, 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och reflektera över olika lärmiljöers påverkan på elevers matematikutveckling,  
 • reflektera över lärarens roll i att skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever och att förebygga att elever hamnar i svårigheter, samt 
 • kritiskt granska det egna förhållningssättet till matematikundervisning. 

Behörighetskrav

För att få delta i kursen ska du:
- ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
- vara anställd för undervisning i förskoleklass och
- ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • individuella skriftliga reflektionsuppgifter inför seminarier
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter. 
De individuella skriftliga inlämningsuppgifterna bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen betygssätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att två av de tre individuella skriftliga inlämningsuppgifterna har bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om något prov har bedömts med resultatet underkänt (U) sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds
istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett
omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-1230-20).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

Kurslitteratur

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
ISBN: 978-91-27-81790-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Palmer Anna
Hur blir man matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 136 sidor :
ISBN: 9789147138241
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass
Palmér Hanna, van Bommel Jorryt
Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2019 : 125 sidor :
ISBN: 9789147128822
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Roos Helena
Inkluderande matematikundervisning
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 111 sidor :
ISBN: 9789127828001
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3
Solem Ida Heiberg, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 392 s. :
ISBN: 978-91-44-06846-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
Sterner Görel, Helenius Ola, Wallby Karin
Göteborg : NCM, Göteborgs universitet : 2014 : 201 s. :
ISBN: 9789185143252
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://bestallning.ncm.gu.se/produkt/tanka-resonera-och-rakna-i-forskoleklass/

Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen

Obligatorisk

Referenslitteratur

5 undervisningspraktiker i matematik : för att planera och leda rika matematiska diskussioner : med handledning för fortbildning
Smith Margret Schwan, Stein Mary Kay
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 160 s. :
ISBN: 9789127138582
Se bibliotekskatalogen Album