Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk biokemi med laboratoriemetodik, 8 hp

Engelskt namn: Medical Biochemistry with Laboratory Methods

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3BL303

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-06-07

Innehåll

I kursen ingår grundläggande biokemisk teori om cellers strukturer och cellulära processer, vilket inkluderar biomolekylers strukturer och funktion, cell-, biomembran- och organellstrukturer samt enzymkinetik. Den eukaryota cellens metabolism inkluderande centrala katabola och anabola vägarna, var de äger rum i cellen samt hur de är kopplade till varandra. Vidare ingår centrala dogmat och organisation av genom. Dessutom ingår laboration med användning av separationsmetod, dokumentation av laborativa resultat samt studiebesök inom klinisk verksamhet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
* ha kunskap om den eukaryota cellens uppbyggnad och organellers strukturer och funktioner 
* känna till de vanligaste grupperna av biomolekyler, deras strukturer och egenskaper samt biologiska funktioner
* känna till de centrala metabola vägarnas uppgifter samt kunna de i metabolismen inblandade organellernas och cellstrukturernas funktion 
* förstå enzymers förmåga att katalysera och styra biologiska reaktionsvägar
* känna till samband mellan proteiners struktur och funktion
* ha kunskap om genomets organisation, samt de processer och mekanismer vilka reglerar flöde av genetisk information hos prokaryoter och eukaryoter
* ha kunskaper om grundläggande biokemiska och kromatografiska metoder 

Färdighet och förmåga
Den studerande ska 
 * kunna utföra laborativa moment och individuellt dokumentera erhållna resultat utifrån givna instruktioner och med god läsbarhet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
* kunna reflektera över sin egen insats vid laborativt arbete
* kunna reflektera över sin framtida yrkesroll

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av casestudier i grupp, föreläsningar, laborationer och studiebesök. Närvaro vid upprop, laborationsgenomgångar, laborationer och studiebesök är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen och skriftlig individuell redovisning av laboration. På skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på kursen krävs att tentamen, obligatoriska moment samt laborationsrapporter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig tentamen samt att övriga ingående moment är godkända. Antal inlämningar för laborationsrapport är begränsat till tre och ska lämnas in inom angiven tidsram, om inte ges betyget U på modulen.

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet laborativa tillfällen är begränsade till totalt tre. En och samma kurs får göras om högst en gång. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet. 

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv. 

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.