Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7,5 hp

Engelskt namn: The problem of consciousness: Philosophical and empirical aspects

Denna kursplan gäller: 2021-10-18 och tillsvidare

Kurskod: 1FL119

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-10-14

Innehåll

Kursen är en specialisering inom medvetandefilosofin. Den behandlar en aspekt av våra mentala liv, nämligen deras "subjektiva medvetandekaraktär", d.v.s. hur det är eller känns att t.ex. uppleva smärta eller se färger. Ett tema som behandlas är medvetandets ontologiska status, och framför allt dess relation till hjärnan: Kan medvetandet t.ex. identifieras med någon hjärnprocess, eller är relationen mellan medvetandet och hjärnan av något annat slag? Ett annat tema är vår epistemiska tillgång till medvetandet: I vilken utsträckning kan vi nå kunskap och förståelse om medvetandet och dess relation till hjärnan? Kursen tar upp både filosofiska och empiriska bidrag till dessa diskussioner.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse
- ha goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom medvetandefilosofin;
- ha fördjupade kunskaper inom det delområde av medvetandefilosofin som behandlar mentala tillstånds subjektiva medvetandekaraktär;
- ha överblick över aktuella filosofiska och empiriska teorier om medvetandet

Färdigheter och förmåga
- självständigt och kritiskt kunna diskutera problem inom medvetandefilosofin.

Behörighetskrav

90 hp kurser i antropologi, datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, eller motsvarande. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov samt aktivt deltagande i seminarier. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyg på hela kursen sätts först när samtliga delar av examinationen är minst godkända. Helkursbetyget sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på de olika delarna av examinationen.  

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarieprovtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.