"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7,5 hp

Engelskt namn: The problem of consciousness: Philosophical and empirical aspects

Denna kursplan gäller: 2021-10-18 och tillsvidare

Kurskod: 1FL119

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-10-14

Innehåll

Kursen är en specialisering inom medvetandefilosofin. Den behandlar en aspekt av våra mentala liv, nämligen deras "subjektiva medvetandekaraktär", d.v.s. hur det är eller känns att t.ex. uppleva smärta eller se färger. Ett tema som behandlas är medvetandets ontologiska status, och framför allt dess relation till hjärnan: Kan medvetandet t.ex. identifieras med någon hjärnprocess, eller är relationen mellan medvetandet och hjärnan av något annat slag? Ett annat tema är vår epistemiska tillgång till medvetandet: I vilken utsträckning kan vi nå kunskap och förståelse om medvetandet och dess relation till hjärnan? Kursen tar upp både filosofiska och empiriska bidrag till dessa diskussioner.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse
- ha goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom medvetandefilosofin;
- ha fördjupade kunskaper inom det delområde av medvetandefilosofin som behandlar mentala tillstånds subjektiva medvetandekaraktär;
- ha överblick över aktuella filosofiska och empiriska teorier om medvetandet

Färdigheter och förmåga
- självständigt och kritiskt kunna diskutera problem inom medvetandefilosofin.

Behörighetskrav

90 hp kurser i antropologi, datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, eller motsvarande. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov samt aktivt deltagande i seminarier. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyg på hela kursen sätts först när samtliga delar av examinationen är minst godkända. Helkursbetyget sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på de olika delarna av examinationen.  

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarieprovtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 42

1 Introduction

Chalmers David John
The conscious mind : in search of a fundamental theory
New York : Oxford University Press : 1996 : xvii, 414 p. :
ISBN: 9780198026532
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Introduction + chapter 1. E-version available via UB

Palmer Stephen
Vision Science: Photons to Phenomenology
Cambridge, Mass. MIT Press : 1999 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Sections 13.2-13.3. Available in Cambro

2 Metaphysical positions

Armstrong David
The nature of mind
Identity Theory, ed. C.V. Borst, London. McMillan : 1970 :
Online at:
Obligatorisk

Lewis David K.
Philosophical Papers Volume I
New York : Oxford University Press : 1983 : 304 p. :
Table of Contents / Abstracts
Obligatorisk
Läsanvisning: Mad pain and martian pain

3 Support for reductionism

Papineau David
Thinking about Consciousness
Oxford : Oxford University Press : 2002 : 280 p. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9786612007071
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Chapter 1 and appendix

Libet Benjamin
Do we have free will
Journal of Consciousness Studies 6 : 1999 :
Obligatorisk
Läsanvisning: p. 47-52 E-version available via UB

4 Challenges for reductionism

Jackson Frank
What Mary didn't know
Journal of Philosophy 83 : 1986 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 291-5 E-version available via UB.

Kripke Saul A.
Naming and necessity
Cambridge, Mass. : Harvard U. P. : 1980 : 172 s. :
ISBN: 0-674-59845-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: p. 144-55. Available online at http://socialistica.lenin.ru/analytic/txt/k/kripke_1.htm (in the online version, you can identify the passage as the one that begins with the sentence “I finally turn to an all too cursory discussion of the application of the foregoing considerations to the identity thesis" and ends at the end of lecture 3).

Chalmers David John
The conscious mind : in search of a fundamental theory
New York : Oxford University Press : 1996 : xvii, 414 p. :
ISBN: 9780198026532
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Section 2.2: “Reductive explanation"

Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge : New Essays on Consciousness and Physicalism
Alter Torin, Walter Sven
New York : Oxford University Press : 2007 : 368 p. :
Table of Contents / Abstracts
Obligatorisk
Läsanvisning: Levine, Joseph (2007) “Phenomenal concepts and the materialist constraint"

5 Reductionist responses

Nagel Thomas
What is it like to be a bat?
Philosophical Review 83 : 1974 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 435-50 E-version available via UB.

McGinn Colin
Can we solve the mind-body problem
Mind 98 : 1989 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 349-66 E-version available via UB

Stoljar Daniel
Ignorance and Imagination : The Epistemic Origin of the Problem of Consciousness
New York : Oxford University Press : 2006 : 288 p. :
Table of Contents / Abstracts
Obligatorisk

Stoljar Daniel
Physicalism and phenomenal concepts
Mind and Language 20 : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: p. 490-92. E-version available via UB

Papineau David
Thinking about Consciousness
Oxford : Oxford University Press : 2002 : 280 p. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9786612007071
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Section 2.1-2.6, and chapter 6

6 Illusionism

Chalmers David John
Philosophy of mind : classical and contemporary readings
New York : Oxford University Press : 2002 : 675 s. :
ISBN: 0-19-514580-1 (hardback : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Dennett, Daniel C

Frankish K
Illusionism as a theory of consciousness
Journal of Consciousness Studies, 23 : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (11-12), 11-39

7 Attention, Self and Consciousness

Lee Geoffrey
Selfless experience
Philosophical Perspectives 31 (1) : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 207-243

Watzl S
Structuring mind: The nature of attention and how it shapes consciousness
Oxford University Press : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: The Perspectivity Picture, Ch 13 (pp. 259-283) In: Structuring mind: The nature of attention and how it shapes consciousness.

Watzl S
Consciousness and no self?
Ratio, 31(4) : 2018 :
Online at:
Obligatorisk
Läsanvisning: 363-375

O´Conaill D
Attention and Consciousness: A Comment on Watzl's Structuring the Mind
Thought: A Journal of Philosophy : 2019 :
Online at:
Obligatorisk

8 “Monitor" theories

Lycan William
A simple argument for a higher-order representation theory of consciousness
Analysis 61 : 2001 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 3-4 E-version available via UB

Rosenthal David
Explaining consciousness
Philosophy of Mind, ed. Chalmers, Oxford UP : 2002 :
Online at:
Obligatorisk

Lycan William
Consciousness as internal monitoring
Philosophical Perspectives 9 : 1995 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 1-14 E-version available via UB.

Lycan William
Consciousness as internal monitoring
Philosophical Perspectives 9 : 1995 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 1-14 E-version available via UB

Kriegel Uriah
Consciousness as intransitive self-consciousness: Two views and an argumen
Canadian Journal of Philosophy 33 : 2003 :
Online at:
Obligatorisk
Läsanvisning: 103-32

Neander Karen
The Division of Phenomenal Labor: A Problem for Representationalist Theories of Consciousness
Philosophical Perspectives 12 (S12) : 1998 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 411-34 E-version available via UB

9 Measuring consciousness

Measuring consciousness: relating behavioural and neurophysiological approaches
Seth A.K, Dienes Z, Cleeremans A, Overgaard M, Pessoa L
Trends in cognitive sciences, 12(8) : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 314-21 E-version available via UB

10 Neural correlates of consciousness

Experimental and theoretical approaches to conscious processing
Dehaene S, Changeux J
Neuron, 70 (2) : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 200-227 E-version available via UB

Neural correlates of consciousness: progress and problems
Koch C, Massimini M, Boly M, Tonini G
Nature Reviews Neuroscience, 17(5) : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 307-321

11 Representationalism/Intentionalism

Harman Gilbert
The intrinsic quality of experience
Philosophical Perspectives 4, ed. J. Tomberlin, Ridgeview : 1990 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 31-52 E-version available via UB

Byrne Alex
Intentionalism defended
Philosophical Review 110 : 2001 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 199-240 E-version available via UB

12 The structure of consciousness

Block Ned
“Some concepts of consciousness”
Philosophy of Mind, ed. Chalmers, Oxford UP : 2002 :
Online at:
Obligatorisk

Levine Joseph
Purple Haze
Oxford UP : 2001 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Sect. 6.4 E-version available via UB

Kriegel, Uriah
Subjective Consciousness: A Self-Representational Theory
Oxford: Oxford UP : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Sect. 1.3 E-version available via UB.

Phillips Ian
No watershed for overflow: Recent work on the richness of consciousness
Philosophical Psychology 29(2) : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 236-49 E-version available via UB