"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mekatronik, 7,5 hp

Engelskt namn: Mechatronics

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EL252

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-12

Innehåll

Kursen behandlar mekatronik och några av dess delområden elektronik,  reglerteknik, datorteknik och mekanik. Prototypbygge och programmering av inbyggda system utgör fundamentala inslag i kursen. Kursens praktiska laborationer behandlar reglerteknik, sensorteknik samt programmering av inbyggda system. Även utskrift av mekaniska detaljer med 3D-skrivare behandlas i samband med laborationerna.
Kursen avslutas med ett större projekt, där två eller flera projektgrupper samverkar. Målet med projektet är att designa och praktiskt realisera ett system som belyser vikten av att ha en helhetsbild av mekatronikens olika delområden.
Kursen består av fyra moment:
1. Teori, 1.0 hp  (Theory, 1.0 ECTS);
2. Laborationer, 2 hp  (Laboratory, 2.0 ECTS);
3. Projekt, 4.0 hp   (Project, 4.0 ECTS);
4. Seminarium och utvärdering, 0.5 hp (Seminar and Evaluation, 0.5 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Moment 1:
Kunskap och förståelse:
- ingående redogöra för funktionen hos ett urval givare och styrdon,
- självständigt härleda matematiska samband avseende kinematik och dynamik för en mobil robot,
- ingående redogöra för uppbyggnaden av och olika ingående komponenter i ett avancerat mekatroniksystem.

Moment 2:
Kunskap och förståelse:
- matematiskt modellera elektriska delkomponenter i ett avancerat mekatroniksystem.
Färdighet och förmåga:
- självständigt bygga, programmera och realisera funktioner för ett mindre mikroprocessorbaserat sensorsystem,
- utveckla sin förmåga att framgångsrikt använda avancerade mjukvaruverktyg vid integration av funktioner för ett inbyggt system,
- implementera och kritiskt validera funktionen hos delkomponenter i ett elektriskt drivsystem,
- självständigt designa och utvärdera ett återkopplat tidsdiskret reglersystem,
- självständigt använda sig av ett CAD-system för arbete med en 3D-modell och skriva ut den i en 3D-skrivare,
- inom givna ramar skriftligt redogöra för, reflektera över och diskutera kring laborationsresultat.

Moment 3: 
- analysera ett givet projektdirektiv, planera och agera om utförare av ett projekt,
- självständigt utforma ett projektdirektiv och agera som beställare till annan grupp,
- i dialog med ingående projektparter utforma och ranka krav i en kravspecifikation,
- i dialog med yttre samarbetsgrupp bidra till att realisera ett projekt under givna ramar,
- ta sitt ansvar som projektmedlem och sin kunskapsutveckling och delta aktivt i projektet,
- inom givna ramar dokumentera, presentera och diskutera sitt projekt på Internet med hjälp av ett publiceringsverktyg.

Moment 4: 
- i dialog redogöra för och diskutera konceptförslag och på ett systematiskt sätt tillsammans utvärdera dessa mot utformade kriterier,
- självständigt utvärdera projektprocessen ur ett etiskt perspektiv, och projektresultatet ur ett samhälleligt perspektiv,
- aktivt observera och bedöma mekatroniksystemets robusthet och tillförlitlighet utifrån uppsatta kriterier.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst två års avklarade universitetsstudier innefattande 15 hp i Matematik, 15 hp i Elektronik, 7.5 hp i Programmering, samt 7.5 hp i Reglerteknik eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Praktiskt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen

Examination

Kunskapsredovisningen av moment 1 baseras på en skriftlig tentamen som betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget 3 på krävs minst 50%, för betyget 4 krävs minst 65% och för betyget 5 minst 80% av maxpoäng på tentamen.
Kunskapsredovisningen av moment 2 baseras på 3 - 4 skriftliga laborationsrapporter som bedöms och betygsätts med Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Kunskapsredovisningen av moment 3 baseras på projektets utförande, projektrapporten, presentationen, samt den individuella reflektionsrapporten över grupparbetet. På moment 3 sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Kunskapsredovisningen av moment 4 grundas på aktivt deltagande i seminarium och utvärdering och betygsätts med Underkänd (U) eller Godkänd (G).
På hela kursen ges betyget på moment 1 (Teori), dvs Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.