"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder för Socialepidemiologi, 3 hp

Engelskt namn: Methods in Social Epidemiology

Denna kursplan gäller: 2019-09-23 och tillsvidare

Kurskod: 3FH080

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2019-09-13

Innehåll

Socialepidemiologi är den disciplin inom epidemiologin som undersöker hur sociala förhållanden och processer bidrar till ojämlikhet i hälso- och sjukdomsmönster i befolkningen. Socioekonomiska ojämlikheter i hälsa är en stor utmaning för hälsopolitiska mål. Att studera och förstå förändringar i magnitud på  dessa ojämlikheter är avgörande för att bedöma effektiviteten av hälsopolitiska insatser. Det finns många olika sammanfattande mått för att beskriva socioekonomiska ojämlikheter i hälsa. Dessa mått har olika perspektiv, och det rekommenderas att använda olika mått för att utvärdera ojämlikheter i hälsa för att täcka olika relevanta perspektiv. Både enkla och mer sofistikerade sammanfattande mått presenteras i kursen för vart och ett av dessa perspektiv

De mått som behandlas i kursen är:

  • "the slope index of inequality" och "the relative index of inequality"
  • "the concentration index"
  • Principalkomponentanalys tillämpad på socioekonomisk status
  • mätning av intersektionalitet inklusive "decomposition analysis" och "propensity score matching". 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva och skilja på olika mått för socioekonomiska ojämlikheter i hälsa och bedöma deras svagheter och styrkor.
  • Beskriva och förklara de teoretiska koncepten bakom dessa mått.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Genomföra epidemiologiska analyser av sociala ojämlikheter i hälsa med hjälp av de mått som presenteras i kursen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Reflektera kring och utvärdera resultaten från analyser av sociala ojämlikheter.

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6. Studenten måste med godkänt resultat ha genomgått kursen 3FH038 epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Undervisningens upplägg

Kursen innefattar en vecka med interaktiva föreläsningar och lektioner. Resterande del av kursen består av självstudier som inkluderar examinationsuppgiften. Undervisningen sker genom föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, seminarier och hemuppgifter. Undervisningen sker på engelska.

Examination

En metodologisk hemexamination. Betyg på kursen är väl godkänd, godkänd eller underkänd. 
Om en student får betyget Underkänt på den skriftliga examen, kommer denne behöva revidera examinationen enligt kommentarer från examinator inom den tidsperiod som bestäms av examinator. Studenter har rätt till fem revisionsomgångar.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Övriga föreskrifter

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämden för högskolan.

Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kursansvarig.Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 39

Methods in social epidemiology
Oakes J. Michael, Kaufman Jay S.
San Francisco, CA : Jossey-Bass : 2006 : 478 s. :
ISBN: 978-0-7879-7989-8
Se Umeå UB:s söktjänst