Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder och teorier inom teologi: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Methods and theories in theology: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2022-05-16 och tillsvidare

Kurskod: 1RE223

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-05-19

Innehåll

Kursen innehåller en orientering i metoder och teorier inom det teologiska ämnesfältet med fördjupningar inom exegetik, systematisk teologi samt historisk och praktisk teologi. Vid sidan av de teoretiska delarna ingår övningar i formalia och akademiskt skrivande samt framställning av en projektplan för examensarbete på kandidatnivå inom teologi.  

I kursen ingår modulerna: Metoder och teorier inom exegetik, 3 hp; metoder och teorier inom systematisk teologi och etik 3 hp; metoder och teorier inom historisk och praktisk teologi 3 hp; övningar i formalia och akademiskt skrivande 3 hp; framställning av projektplan för examensarbete på kandidatnivå 3 hp.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
  •  redogöra självständigt för ett antal teorier och metoder inom exegetisk forskning; 
  •  redogöra självständigt för ett antal teorier och metoder inom systematiskteologisk forskning; 
  •  redogöra självständigt för ett antal teorier och metoder inom historisk- och praktiskteologisk forskning. 

 
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
  • använda sig på ett korrekt sätt av referenssystem som ansluter till de riktlinjer som finns inom huvudområdet;  
  • använda sig av biblioteksresurser samt självständigt inhämta forskningsmaterial för ett delämne inom huvudområdet; 
  • framställa en skriftlig projektplan för examensarbete på kandidatnivå som i fråga om språkanvändning, innehåll och form ansluter till de regler och riktlinjer som finns inom huvudområdet; 
  • kritiskt analysera exegetiska, systematiskteologiska samt historisk- och praktiskteologiska teorier och metoder; 
  • argumentera för bruk av olika teoretiska och metodiska val i teologisk forskning. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
  • värdera den teologiska forskningens betydelse i det vidare samhället; 
  • förhålla sig reflexiv till kunskap och tillämpning av teori och metod i teologisk forskning.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens rötter: grundkurs 7,5 hp samt Kristendomens utveckling: grundkurs 7,5 hp samt Systematisk teologi: grundkurs 7,5hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattform. Den studerande som deltar i nätkurs förväntas vara tillgänglig via datoruppkoppling vissa tider för undervisning över kursplattformen.  
För att möjliggöra integrering av kursens olika delar kan undervisning på flera moduler ske parallellt under kursens gång.

Examination

På kursen sker examination individuellt. Modulerna: Metoder och teorier inom exegetik 3 hp; metoder och teorier inom systematisk teologi och etik 3 hp; metoder och teorier inom historisk och praktisk teologi 3 hp examineras skriftligt med inlämningsuppgifter.  

Modulen övningar i formalia och akademiskt skrivande 3 hp examineras muntligt och skriftligt genom deltagande i seminarier samt inlämningsuppgift.  

Modulen framställning av projektplan för examensarbete 3 hp examineras muntligt och skriftligt genom framläggning av projektplan samt muntlig och skriftlig opponering.   

Samtliga examinationer bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Godkänd på samtliga moduler samt Väl godkänd på minst 9 hp.  

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.