"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljökonsekvensbeskrivning, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental Impact Statement (EIS)

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 5MH124

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-09

Innehåll

Kursen behandlar verktyget miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. Begrepp, metodik och historik behandlas samt anknytningen till Miljöbalken och Plan- och bygglagen. MKB-processen och MKB-dokument granskas kritiskt med avseende på miljömässiga och demokratiska krav på öppenhet och kvalitet. Myndigheters och andra aktörers roll i MKB-arbete studeras närmare, liksom hur MKB kan integreras i samhällsplaneringen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande för betyg Godkänd kunna:

1 beskriva hur MKB-instrumentet har utvecklats och hur MKB-processen fungerar enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen.
2 beskriva olika aktörers roller i MKB-processen.
3 kritiskt kunna granska MKB-dokument
4 bidra vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar och samordna mindre MKB-projekt

Efter avslutad kurs ska den studerande för betyg Väl Godkänd kunna:

5 kritiskt utvärdera miljökonsekvensbeskrivningar

Behörighetskrav

Univ: Två års högskolestudier (120hp) inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, naturvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, exkursioner och övningar med gruppdiskussioner. Två projektarbeten, ett kring granskning av MKB samt ett som innebär framtagande av MKB ingår i kursen. Projektarbetena, exkursioner samt övningar med gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig och muntlig redovisning av två projektarbeten.   Betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)används. För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. Studerande som har underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Studerande, som två gånger underkänts i prov för kurs eller del av kurs, har rätt att hos prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses att bestämma betyget vid förnyat prov.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Tillhandahålls av institutionen

Ytterligare litteratur och material tillkommer

Sundkvist Erik
MKB- övningar och exempel (kompendium)

Obligatorisk

Referenslitteratur