Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar, 7,5 hp

Engelskt namn: Modeling, programming and simulation of power applications

Denna kursplan gäller: 2019-03-25 och tillsvidare

Kurskod: 5EL271

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-14

Innehåll

Kursen är en grundläggande kurs i modellering och simulering av framför allt elkrafttillämpningar och ger en grund i hur man använder högnivåspråk samt simuleringsprogramvara för att modellera och simulera elkrafttillämpningar.
Kursen börjar med att repetera viss ellära och går sedan igenom allmänna begrepp inom modellering, simulering och programmering.
Kursen avslutas med projektuppgifter där studenterna modellerar och simulerar olika elkraftstillämpningar.

Kursen är uppdelad i två moduler: modul 1: Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS); modul 2: Tillämpning och projektuppgift 3 hp (Application and project, 3 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Modul 1: (Teori)
- förklara de generella begrepp som används  inom modellering, simulering och optimering av system (FSR 1),
- matematiskt modellera olika typer av komponenter och företeelser inom ellära (FSR 2),
- visa kännedom om grundläggande programmeringstekniska företeelser såsom t ex funktionsanrop, algoritmbeskrivning, datatyper, felsökning och användarinteraktion (FSR 3),
Modul 2: (Tillämpning och projektuppgift)
- demonstrera färdighet i att använda Python, Matlab och Simulink som verktyg för att modellera och simulera elkrafttillämpningar (FSR 4),
-visa färdighet i grundläggande programmeringsteknik såsom hantering av styrfunktioner, villkor, filhantering, funktionsanrop mm som behövs för att lösa enklare programmeringsuppgifter i  högnivåspråk som Matlab och Python (FSR 5),
- skriftligt redovisa resultatet av en projektuppift (FSR 6).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik 7.5 hp samt Ellära 2, 7.5 hp (5EL180) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels i internetbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer dels med en gemensam samling med genomgångar och vissa obligatoriska laborationer och övningar. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Egen PC med Windows och internetanslutning krävs för att kunna följa kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Teori):
Skriftlig examination av FSR 1-3 i slutet av kursen som betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50 % av maxpoäng på den skriftliga examinationen. För betyget (4) krävs minst 65 % och för betyget (5) krävs minst 80 % av maxpoäng på den skriftliga examinationen.

Modul 2 (Tillämpning och projektuppgift):
Två inlämningsuppgifter med skriftliga redovisningar som vardera examinerar  FSR 4-5 under kursens gång samt skriftlig redovisning av projektuppgiften (FSR 6). Varje inlämningsuppgift ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). För omdömet (G) krävs att respektive inlämningsuppgift är genomförd med godkänt resultat. Redovisningen av projektuppgiften bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G). För omdömet (G) krävs att redovisningen är korrekt med relevanta resonemang där, för kursen, centrala begrepp ingår. Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. På Modul 2 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att samtliga inlämningsuppgifter och projektuppgiften är genomförda med godkänt resultat.

Hela kursen:
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande uppgifter är godkända. På hel kurs ges betyget på teoridelen (Modul 1), dvs Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).  

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Lindemann Jonas
Ingenjörens guide till python
1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 302 sidor :
ISBN: 9789144126739
Se bibliotekskatalogen Album