Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Museologi B: Pedagogik, utställning och representation, 30 hp

Engelskt namn: Museology B: Pedagogy, Exhibitions and Representation

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1MU062

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Kursen omfattar studier med betoning på museets publika roll. Ett särskilt fokus läggs på museets kommunikativa funktion och anspråk avseende pedagogik, program och utställningsverksamhet. Här behandlas aktuell kulturpolitik och museidebatt, i frågor om demokrati, dialog och representation. Kursen innefattar perspektiv på utställningen som medium för upplevelser och kunskapsförmedling samt vad som utmärker en utställning och hur den kan analyseras och beskrivas.
Ett viktigt kursinslag är studenternas arbete med att själv konkretisera och forma gångbara utställningskoncept, med stöd av övningar, studiebesök och branschkontakt. Kursen avslutas med en B-uppsats, utifrån fritt valt museologiskt tema.
Kursen kan läsas som fristående kurs eller som termin 2 på Branschutbildningen för museer och kulturarv.

I kursen ingår följande moduler:

Modul 1. Det publika museet I (6hp)
The public museum I
Museet av idag är främst en kommunikativ institution. Modulen behandlar grundläggande perspektiv på kunskapsteori och lärande i relation till museiväsendet. Det ger teoretiska och praktiska perspektiv på hur upplevelsebaserade verksamheter skapas, uttrycks och förändras inom den museala verksamheten. Modulen innefattar även en genomgång av kulturpolitikens mål för museernas publika uppdrag.

Modul 2. Det publika museet II (7,5 hp)
The public museum II
Modulen fördjupar och konkretiserar museipedagogikens möjligheter och utmaningar. Här behandlas begrepp som det demokratiska museet och den deltagandestyrda representationen samt vad det innebär att omsätta sådana visioner i konkret praktik? Stor vikt läggs även på studiebesök, branschkontakt, samt att fördjupa insikten om museipedagogikens roll och utmaningar för ett demokratiskt samhälle.

Modul 3: Utställningsteori och analys I (4,5 hp)
Exhibition theory and analysis I[MS1] 
Modulen ägnas åt teoretiska och praktiska aspekter på utställningsmediets form och innehåll. Genom övningar och studiebesök granskas utställningar med särskilt fokus på syfte, kommunikationsformer och estetik. Modulen utmynnar i en individuell uppgift som baseras på en analys av vald utställning och författandet av en recension.

Modul 4: Utställningsteori och analys II - tillämpning (4,5 hp)
Exhibition theory and analysis II - application
Modulen ägnas åt praktiska aspekter på utställningsmediets form och innehåll. Modulen innehåller laborationer under handledning där utställningskoncept som utarbetas och skapas i grupparbeten. Modulen avslutas genom presentation och diskussion utifrån ett framarbetat utställningskoncept i form av en tredimensionell utställningsmodell, textprover och ett skrivet utställningsmanus.

Modul 5: B-uppsats (7,5 hp)
Degree Essay
Genom en begränsad vetenskaplig uppsats övas här metodik, formalia och disposition. Stor vikt läggs på det strukturella upplägget av uppsatsen: att frågeställningar och hypoteser besvaras i den löpande texten, att uppsatsen sammanfattas och att källor notbeläggs på ett korrekt vis. Modulen avslutas med examinerande uppsatsseminarier där studenten, genom korsvis granskning, opponerar på en vetenskaplig text. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av den studerande, men måste godkännas av handledaren.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
 • känna till aktuell debatt och kulturpolitik om museer
 • vara förtrogen med museipedagogiska perspektiv och begrepp samt med det publika museets förutsättningar och villkor
 • känna till praktiska aspekter av utställningsproduktion och utställningsrelaterad textframställning
 • självständigt kunna analysera utställningen som medium ur olika perspektiv, samt teoretiskt kunna bedöma museiutställningar
 • självständigt kunna formulera ett problem eller en frågeställning till en uppsats.[MS1]  [MS1]Nytt kurs-FSR om uppsatsen
   
Efter genomgånget modul  1 (Det publika museet I) ska studenten:
 • ha grundläggande kännedom om kunskapsteoretiska och didaktiska begrepp och perspektiv
 • kunna uppvisa förmåga att tillämpa teoretiska begrepp och modeller i analyser av publik verksamhet
 • ha kännedom om kulturpolitikens agenda rörande offentliga museer,
 • visa förmåga att diskutera och reflektera kring problemspektra som rör museernas publika uppdrag.
Efter genomgånget modul 2 (Det publika museet II) ska studenten:
 • kunna redogöra för centrala begrepp inom musealt riktad didaktik och publik verksamhet och kunna tillämpa dessa kunskaper på konkreta exempel
 • vara förtrogen med innebörder om det demokratiska museet och uppvisa förmåga att relatera detta till museididaktik
 • kunna genomföra en museologisk analys av tilldelat tema (med bäring mot konst/kultur/offentlighet).
Efter genomgånget modul 3 (Utställningsteori och analys I) ska studenten:
 • ha  grundläggande kunskaper om textproduktion i utställningssammanhang
 • redogöra för gestaltningens och kommunikationens betydelse för utställningen som medium
 • kunna genomföra och presentera en analys av en utställning, vilket ska innefatta teoretisk och metodologisk reflektion om relationen mellan form och innehåll
Efter genomgånget modul 4 (Utställningsteori och analys II - tillämpning) ska studenten:
 • ha grundläggande kunskaper om tillämpad utställnings- och textproduktion samt rum-/tingsrelaterade frågor i utställningssammanhang
 • uppvisa kunskap om att utveckla och färdigställa ett utställningskoncept genom manus och modell..
Efter genomgånget modul 5 (B-uppsats) ska studenten ha:
 • tillägnat sig en grundläggande färdighet i uppsatsskrivning utifrån museologiska frågeställningar
 • kunskap om formalia, metod och teori för uppsatsförfattande inom humaniora
 • kritiskt granskat en annan uppsats.
   

Behörighetskrav

Univ: Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv 30 hp eller motsvarande. Minst 22,5 hp ska vara avklarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bestå av föreläsningar, gruppövningar, självstudier, handledning och studiebesök. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom skriftliga och praktiska eller seminarierelaterade uppgifter. Dessa består av hemskrivning, seminarium med skriftlig inlämningsuppgift, praktisk 'utställningsverkstad' och muntliga redovisningar. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader (tre månader om det ordinarie provtillfället är i maj eller i juni) efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten

Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examinera på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta. Se regelsamlingen för Umeå universitet.

Vid modul 1, 2, 3, 4 och 5 på denna kurs ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Deltagande i utställningslaboratoriet under modul 4 är obligatoriskt och betygsätts även det som angetts ovan.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända. För att bli Godkänd (G) på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. För Väl godkänd (VG) på hel kurs fordras minst 21 hp Väl godkänd på modulerna.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. . Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1MU001 Museologi B 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

Modul 1: Det publika museet I (6 hp)

Dahlbom Bo
Fyra teorier om utbildning : vetenskapsteori för pedagoger
Umeå : Univ. : 1986 : [1], 29 bl. :
Obligatorisk

Museerna i skottgluggen : Om kulturarvsdebatten 2016-2017
The Unstraight Museum : 2018 :
The Unstraight Museum : 2018 : 50 s
Obligatorisk

Gustavsson Bernt
Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2002 : 125 s. :
Fulltext
ISBN: 91-85128-99-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare
Hyltén-Cavallius Charlotte, Svanberg Fredrik
Lund : Nordic Academic Press : 2016 : 211 s. :
Innehållsförteckning
ISBN: 9789188168443
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

ICOM Code of Ethics
Paris: ICOM : 2018 :
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf
Obligatorisk

ICOM Statutes
Paris: ICOM : 2018 :
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/2017_ICOM_Statutes_EN.pdf
Obligatorisk

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Modul 2: Det publika museet II (7,5 hp)

Att resa i tiden : mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever
Aronsson Peter, Gerrevall Per, Sandström Erika
Växjö : Centrum för kulturforskning, Växjö universitet : [2000] : 145 s. :
ISBN: 91-7636-243-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://www.aronsson.nl/Aronsson/Artiklar_files/Att%20resa%20i%20tiden.pdf Valda delar.

Contemporary curating and museum education
Mörsch Carmen, Sachs Angeli, Sieber Thomas
Bielefeld : transcript : 2017 : 315 p. :
http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=5239318&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm
ISBN: 978-3-8376-3080-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921503419004996

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete
Hauptman Katherine, Odebäck Näversköld Kerstin
Lund : Nordic Academic Press : 2014 : 176 s. :
ISBN: 9789187675058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Ljung Berit
Museipedagogik och erfarande
Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet : 2009 : 210 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-28755
ISBN: 978-91-7155-911-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Media innovations and design in cultural institutions
Stuedahl Dagny, Vestergaard Vitus
Göteborg : Nordicom : [2018] : 121 sidor :
ISBN: 9789187957925
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/media_innovations_and_design_in_cultural_institutions.pdf Valda delar.

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Modul 3: Utställningsteori och analys I (4,5 hp)

Dean David
Museum exhibition : theory and practice
London : Routledge : 1994 : xi, 177 s. :
ISBN: 0-415-08016-9 (inb.) ; £22.50
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

When words of wisdom are not wise. A study of accessibility in museum exhibition texts
Kjeldsen Anna-Karina, Nisbeth Brøgger Matilde
Nordisk museologi : 2015 :
Nordisk museologi, sid 91-111.
Obligatorisk
Läsanvisning: https://journals.uio.no/museolog/article/view/3002

Smeds Kerstin
Museumutställningen som identitet och språk
Ingår i:
Dugnad
Oslo : Magistre og magistergradsstudenter i etnologi : 1975-2001 : (vol. 26) :
Obligatorisk

Smeds Kerstin
On the Meaning of Exhibitions – Exhibition Epistèmes in a Historical Perspective
Ingår i:
Designs for learning [Elektronisk resurs]
Stockholm : Department of Education, Stockholms university : 2008- : 5 : sid. 50-72 :
http://www.designsforlearning.nu/archive_no1_2_12.htm
Obligatorisk

Smeds Kerstin
On the Meaning of Exhibitions : Exhibition Epistèmes in a Historical Perspective
Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2012 :
Department of Education, Stockholms university
Obligatorisk

van Mensch Peter
Characteristics of exhibitions
Museum Aktuell : 2003 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen.

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Referenslitteratur

Bredda mångfalden [Eletronisk resurs] : en handbok om människor med funktionsnedsättning i museernas arbete
Chafik Diana, Wermeling Erika
Johanneshov : HandikappHistoriska Föreningen : 2015 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Upplandsmuseets webbplats
Läsanvisning: https://hhf.se/projekt-fokus/740-2/

Modul 4: Utställningsteori och analys II - tillämpning (4,5 hp)

Dean David
Museum exhibition : theory and practice
London : Routledge : 1994 : xi, 177 s. :
ISBN: 0-415-08016-9 (inb.) ; £22.50
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete
Hauptman Katherine, Odebäck Näversköld Kerstin
Lund : Nordic Academic Press : 2014 : 176 s. :
ISBN: 9789187675058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Hjort Jan
Utställningens anatomi : utställningslära för mediautbildningar
Stockholm : Forum för utställare : 2010 : 67 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.arbetsam.com/wp-content/uploads/2017/01/jan-hjort-bok-utst%C3%A4llningar-2.pdf

Modul 5: B-uppsats (7,5 hp)

Lathund för uppsatsskrivare i ämnet museologi
Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
Obligatorisk

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma. Litteraturen till respektive uppsats söks i första hand av enskild student, men kan även kompletteras i samråd med handledaren.

Referenslitteratur

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se bibliotekskatalogen Album