"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 1, 30 hp

Engelskt namn: Music 1

Denna kursplan gäller: 2023-06-19 och tillsvidare

Kurskod: 6MU063

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-03-15

Innehåll

Samtliga kurser utgår från en ämnesdidaktisk grundsyn i relation till innehållet, med fokus på ämneskunskaper som krävs för att arbeta som musiklärare. Egna och andras musikaliska erfarenheter tas tillvara, systematiseras och reflekteras över kontinuerligt genom alla delkurser genom samtal och loggbok som stöd. Erfarenheterna sätts även i relation till relevanta forskningsresultat. Kursen består av sex delkurser.

Instrumentala färdigheter 1 (5 hp)

Delkursen innehåller studier i piano, sång samt gitarrspel med syfte att användas som verktyg i skolans musikundervisning. PA-teknik relevant för klassrumsmusicerande tas upp, där mixerbord och förstärkare gås igenom. Delkursen omfattar vidare samspel i form av ensemblemusicerande, vilket även inkluderar musikalisk genrekännedom samt diskussion om sociala relationer, konflikthantering och ledarskap i musikklassrummet. Kör- och ensemblesång ingår även i delkursen.

Musikteori, arrangering och komposition 1 (5 hp)

Delkursen innehåller studier i musikteori (grundläggande kunskaper i gehör- och musiklära) samt programvara som musikaliskt verktyg. Delkursen inkluderar även grundläggande studier i arrangering och komposition.

Instrumentala färdigheter 2 (5 hp)

Delkursen innehåller en utveckling av studierna i delkurs 1 i piano, sång samt gitarrspel med syfte att användas som verktyg i skolans musikundervisning, samt kör- och ensemblesång. Bas- och trumundervisning tas även upp. Delkursen omfattar utveckling av samspelsundervisningen från delkurs 1 i form av ensemblemusicerande.

Musikteori, arrangering och komposition 2 (5 hp)

Delkursen innehåller utvecklade studier i musikteori samt programvara som musikaliskt verktyg. Delkursen inkluderar även studier i arrangering och komposition.

Instrumentala färdigheter 3 (5 hp)

Delkursen innehåller en vidareutvecklade studier i kör och ensemblesång. PA-teknik relevant för konsertmusicerande i skolans verksamhet tas upp. Digitala instrument (appar och programvara som verktyg för musicerande) tas även upp. Delkursen omfattar även studier i ett huvudinstrument samt ensemblemusicerande med huvudinstrument, samt en konsert.

Musikteori, arrangering och komposition 3 (5 hp)

Delkursen innehåller vidare utvecklade studier i musikteori samt programvara som musikaliskt verktyg. Studierna omfattar även en utveckling i komposition samt arrangering. Delkursen avslutas med ett projektarbete där en musikalisk produkt skapas och produceras genom de verktyg som inkluderats i delkursen. 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse

 • för musikämnets vetenskapliga och konstnärliga grund i relation till de hantverksmässiga kunskaper som krävs för att arbeta som musiklärare
 • för sociala relationer, konflikthantering samt ledarskap inom samspelssituationer

 Färdighet och förmåga

 • i att spela instrument/sjunga enskilt och tillsammans (sång, gitarr, piano, bas, trummor)
 • i gehör - och musiklära samt arrangering, komposition och musikproduktion
 • i att använda PA-teknik (klassrum, scen)
 • i att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter i form av muntliga samtal samt i loggbok (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och godkända arbetsprov

Undervisningens upplägg

Studierna ges i form av föreläsningar, workshoppar, litteraturseminarier samt handledning och genomförs dels digitalt, dels på campus.

Examination

Instrumentala färdigheter 1 (5 hp) examineras genom bedömning av:

 • individuella uppspel på piano, sång och gitarr i en klassrumskonsert med;
  - gemensamt samspel i olika genrer (ensemblemusicerande med huvudinstrument samt körsång/ensemblesång)
  - individuellt praktiskt prov i PA-teknik (för klassrumsmusicerande)
 • en individuell muntlig presentation om samspel i relation till sociala aspekter (såsom konflikthantering och ledarskap)
 • en individuell skriftlig sammanställning av reflektioner från loggboken där studenten utgår från till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen, med fokus på instrumentala färdigheter

Musikteori, arrangering och komposition 1 (5 hp) examineras genom bedömning av:

 • en individuell skriftlig inlämning/klingande presentation i gehör- och musiklära
 • individuellt uppvisande av hantering av programvara som musikaliskt verktyg i delkursens uppgifter
 • en individuell skriftlig inlämning/klingande presentation i arrangering och komposition

Instrumentala färdigheter 2 (5 hp) examineras genom bedömning av:

 • individuella uppspel på piano, sång, gitarr, bas samt trummor
 • en klassrumskonsert med gemensamt samspel i olika genrer (ensemblemusicerande samt körsång/ensemblesång)
 • en individuell skriftlig sammanställning av reflektioner från loggboken där studenten utgår från till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen, med fokus på instrumentala färdigheter

Musikteori, arrangering och komposition 2 (5 hp) examineras genom bedömning av:

en individuell skriftlig inlämning/klingande presentation i gehör- och musiklära
individuellt uppvisande av hantering av programvara som musikaliskt verktyg i delkursens uppgifter
en individuell skriftlig inlämning/klingande presentation i arrangering och komposition

Instrumentala färdigheter 3 (5 hp) examineras genom bedömning av:

en scenisk konsert med;

gemensamt samspel i olika genrer (ensemblemusicerande med huvudinstrument samt körsång/ensemblesång)
individuellt praktiskt prov i PA-teknik (för konsertmusicerande i skolans verksamhet)
individuellt uppvisande av hantering av digitala instrument

en individuell skriftlig sammanställning av reflektioner från loggboken samt relevanta forskningsresultat (vetenskapliga samt konstnärliga referenser) där studenten utgår från till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen, med fokus på instrumentala färdigheter

Musikteori, arrangering och komposition 3 (5 hp) examineras genom bedömning av:

ett individuellt projektarbete genom skapandet av en musikalisk produkt som där kunskaper i gehör- och musiklära, hantering av programvara som musikaliskt verktyg  samt arrangering och komposition uppvisas
en individuell skriftlig sammanställning av reflektioner från loggboken tillsammans med relevanta forskningsresultat (vetenskapliga samt konstnärliga referenser) där studenten utgår från till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen, med fokus på musikteori, arrangering och komposition.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov och kan göras för student som erhållit beslut om stöd. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 20 hp. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.  

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett underkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. 

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är kursens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas, annars måste de göras eller lämnas in vid nytt provtillfälleI det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.