Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mystik och paranormala upplevelser: magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Mysticism and paranormal experiences: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 1RE229

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-09

Innehåll

Under kursen behandlas mystik och paranormala upplevelser utifrån olika vetenskapliga perspektiv, med särskild tyngdpunkt på religionsvetenskapliga och psykologiska perspektiv. Kursen inleds med ett studium av paranormala upplevelser, exempelvis PSI-relaterade upplevelser, nära-döden-upplevelser, upplevelser av tidigare liv, upplevelser av att ha blivit bortförd av utomjordingar, mentalt mediumskap, anomala drömupplevelser, besatthet och healing. Därefter sker ett fördjupat studium av mystika upplevelser och det sätt varpå mystik gestaltas i olika religiösa traditioner, med särskilt fokus på mystika strömningar inom judendom och islam. I anslutning till detta problematiseras bland annat förhållandet mellan upplevelse och tolkning och sambanden mellan religion och mystik. Kursen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och fokus ligger på beskrivning, tolkning och förklaring av fenomenen. Aktuell forskning analyseras kritiskt och de teoretiska och metodiska perspektiven granskas och diskuteras.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse 
För godkänd kurs ska studenten kunna 
* redogöra för paranormala/mystika upplevelsers karakteristiska kännetecken; 
* redogöra för ett antal relevanta teorier som har potential att förklara paranormala/mystika fenomen 
 
Färdighet och förmåga 
För godkänd kurs ska studenten kunna 
* kritiskt analysera paranormala/mystika fenomen; 
* tillämpa relevanta vetenskapliga teorier och metoder vid analys av paranormala/mystika upplevelser; 
* problematisera förhållandet mellan paranormala/mystika fenomen och historiska, kulturella och sociala faktorer; 
* identifiera de teoretiska och metodiska problem som är relaterade till det vetenskapliga studiet av paranormala/mystika fenomen; 
* argumentera för olika metodiska och teoretiska positioner inom forskningsområdet; 
* planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För godkänd kurs ska studenten kunna 
* värdera den kunskap som den empiriska forskningen om mystika/paranormala fenomen har genererat; 
* visa medvetenhet om den för kursen aktuella forskningens etiska och samhälleliga aspekter

Behörighetskrav

Univ: 90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande.
Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. För studenter som läser kursen som internetkurs gäller att muntliga moment ibland genomförs i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webkamera) samt har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Kunskapsredovisningen består av två skriftliga examinationer som båda omfattar 6 hp och en muntlig examination som omfattar 3 hp.  Samtliga bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 12 hp. 
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Mystik och paranormala upplevelser: Magisterkurs

Anomalistic psychology: Exploring paranormal belief and experience.
French Christopher C, Stone Anna
Palgrave Macmillan : 2014 :
Artikel on line
Obligatorisk

Parapsychology : the science of unusual experience
Roberts Ronald, Groome David
Second edition : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017 : 230 s. :
ISBN: 9781138916418
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: online UMU UB: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_proquest_miscellaneous_200139241

Kripal Jeffrey John
Authors of the impossible : the paranormal and the sacred
Chicago, Ill. : University of Chicago Press : 2011. : xiii, 332 p. :
ISBN: 9780226453873 (pbk.) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Online UMU UB: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1sk71q4/cdi_crossref_primary_10_1086_673186

Laenen J. H.
Jewish mysticism : an introduction
Louisville, KY : Westminster John Knox Press : 2001 : 292 s. :
ISBN: 0-664-22457-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Magee Glenn Alexander
The Cambridge handbook of western mysticism and esotericism
New York, NY : Cambridge University Press : 2016 : xl, 474 pages :
http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1606/2015042979-t.html
ISBN: 9780521509831
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillgänglig online, UMU UB

Ridgeon Lloyd V. J.
The Cambridge companion to Sufism
Cambridge : Cambridge University Press : 2015. : xvi, 310 pages :
ISBN: 978-1-107-67950-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Online UMU, UB: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1sk71q4/cdi_wiley_primary_10_1111_rirt_12789_RIRT12789

Sidky H.
The origins of shamanism, spirit beliefs, and religiosity : a cognitive anthropological perspective
Lanham, MD : Lexington Books : 2017. : xiii, 251 pages :
ISBN: 978-1-4985-5189-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Richard H. Jones
An Introduction to the Study of Mysticism [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
ISBN: 9781438486345
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Alternativ

Boken Kripal, Jeffrey J. (2010). Authors of the impossible: The paranormal and the sacred. Kan bytas ut mot en av följande böcker *Barnard, William G. (2022). Liquid light: Ayahuasca spirituality and the Santo daime tradition. New York: Columbia University Press *Halperin, David J. (2020). Intimate alien: The hidden story of the UFO. Stanford: Stanford University Press.