"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 hp

Engelskt namn: Neuropsychiatric Difficulties - Approaches and Strategies in Educational Settings

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 6SP056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-10

Innehåll

I den här kursen är det centrala temat neuropsykiatriska svårigheter och deras uttryck och konsekvenser i en pedagogisk praktik. Utifrån aktuell forskning presenteras en fördjupad inblick i olika perspektiv och teorier som har varit och är centrala för förståelsen av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och ungdomar. I modul 1 fokuseras fördjupad kunskap om faktorer av betydelse för området neuropsykiatriska svårigheter samt av utredningsförfarande, diagnoser, medicinsk behandling och flerfunktionsnedsättning/komorbiditet. I modulen studeras även betydelsen av uppväxtmiljö och livsvillkor i relation till neuropsykiatriska svårigheter. I modul 2 problematiseras betydelsen av etiska aspekter, makt och identitet samt sociala kategorier såsom kön, etnicitet, social klass och ålder i en förståelse av det neuropsykiatriska forsknings- och verksamhetsområdet. Särskilt betonas konsekvenser av neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer och betydelsen av pedagogiska arbetssätt, strategier och hjälpmedel. Slutligen diskuterar och problematiserar kursen betydelsen av förhållningsätt och bemötande i relation till elever som har neuropsykiatriska svårigheter och deras föräldrar.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Neuropsykiatriska svårigheter, 5 hp
[Neuropsychiatric Difficulties, 5 credits]

För godkänd modul ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • Visa förståelse för olika former av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och ungdomar.
 • Visa kunskap om utredning, diagnoser, medicinsk behandling och flerfunktionsnedsättning/komorbiditet.
 • Beskriva betydelsen av uppväxtmiljöer och livsvillkor för utveckling av neuropsykiatriska svårigheter.

Färdighet och förmåga

 • Analysera konsekvenser av olika neuropsykiatriska svårigheter med utgångspunkt i olika perspektiv och teorier.

Modul 2: Förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogiska verksamheter, 10 hp
[Approaches and Strategies in Educational Settings, 10 credits]

För godkänd modul ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för vilka konsekvenser neuropsykiatriska svårigheter kan få för utveckling och lärande.
 • Beskriva pedagogiska arbetssätt, strategier och hjälpmedel i olika lärmiljöer.

Färdighet och förmåga

 • Analysera pedagogiska och psykologiska utredningar och föreslå relevanta åtgärder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Problematisera vilka konsekvenser olika perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter får för elevers lärande och möjligheter till delaktighet.
 • Diskutera och analysera betydelsen av förhållningsätt och bemötande i arbetet med elever som har neuropsykiatriska svårigheter.  
 • Kritiskt granska betydelsen av normer för kön, etnicitet, klass och ålder i relation till såväl kunskapsområdet neuropsykiatriska svårigheter som till livsvillkor för elever som har neuropsykiatriska svårigheter.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier och nätbaserade uppgifter. Huvuddelen av kursens avsnitt introduceras genom föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i form av workshops, seminarier och skriftliga uppgifter. Tillämpande delar genomförs med skriftliga uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att pröva sin förståelse. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Vissa examinerande inslag kräver närvaro online, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide. 

Modul 1: Neuropsykiatriska svårigheter, 5 hp
Modulen examineras genom två individuella skriftliga uppgifter och redovisningar som examineras i en tvågradig skala, underkänd (U) och godkänd (G).  

Modul 2: Förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogiska verksamheter, 10 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig uppgift och seminarium som examineras i en tvågradig skala, underkänd (U) och godkänd (G) samt genom en individuell skrivuppgift som examineras i en tregradig skala, underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examensformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Obligatorisk litteratur

  Laurin Emma
  Barn med diagnoser : mödrars och skolors strategier i Stockholm
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2021 : 281 sidor :
  Sammanfattning och fulltext från Uppsala universitet
  ISBN: 9789151311937
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn, unga och trauma : att uppmärksamma, förstå och hjälpa
  Almqvist Kjerstin, Norlén Anna, Tingberg Björn
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 408 sidor :
  ISBN: 9789127819061
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gillberg Christopher
  Essence : om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 167 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82328-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bühler Maria
  Flickor med autism och adhd : en guidebok för föräldrar och professionella
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144127958
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jensen Linda
  Inkluderingskompetens vid adhd & autism
  [Södra Sandby] : Be My Rails Publishing : [2017] : 355 sidor :
  ISBN: 978-91-982414-8-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Liman Lina
  Konsten att fejka arabiska : en berättelse om autism
  [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2017] : 312 sidor :
  ISBN: 9789100161231
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
  Bühler Maria, Karlsson Annelie, Österholm Terése
  2018 : 180 sidor :
  ISBN: 9789144120409
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism
  Lorenz Diana, Lorenz Diana
  Andra upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789177410867
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer och tillhandahålls av läraren.

  Valbar litteratur

  Autism och ADHD i fritidshemmet : tydliggörande pedagogik
  Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin, Edfelt David, Sjölund Anna, Iliste Airi
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 172 sidor :
  ISBN: 9789127827288
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autism och adhd i gymnasiet : tydliggörande pedagogik
  Edfelt David, Karlsson Annelie, Lindgren Ann, Sjölund Anna
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789127824683
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En förskola för alla : specialpedagogik, inkludering och likvärdighet
  Nielsen Anneli, Nyroos Mikaela
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2022] : 193 sidor :
  ISBN: 9789147141487
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 2, 3 och 4.

  Tydliggörande pedagogik i förskolan
  Edfelt David, Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789127824485
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning : ett specialpedagogiskt perspektiv
  Karlsson Annelie, Edfelt David, Lindgren Ann, Henriksson Lena W.
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 219 sidor :
  ISBN: 9789127829121
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare valbar litteratur om cirka 600 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Obligatorisk litteratur

  Laurin Emma
  Barn med diagnoser : mödrars och skolors strategier i Stockholm
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2021 : 281 sidor :
  Sammanfattning och fulltext från Uppsala universitet
  ISBN: 9789151311937
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gillberg Christopher
  Essence : om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 167 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82328-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bühler Maria
  Flickor med autism och adhd : en guidebok för föräldrar och professionella
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144127958
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jensen Linda
  Inkluderingskompetens vid adhd & autism
  [Södra Sandby] : Be My Rails Publishing : [2017] : 355 sidor :
  ISBN: 978-91-982414-8-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Liman Lina
  Konsten att fejka arabiska : en berättelse om autism
  [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2017] : 312 sidor :
  ISBN: 9789100161231
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
  Bühler Maria, Karlsson Annelie, Österholm Terése
  2018 : 180 sidor :
  ISBN: 9789144120409
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism
  Lorenz Diana, Lorenz Diana
  Andra upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789177410867
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer och tillhandahålls av läraren.

  Valbar litteratur

  Autism och ADHD i fritidshemmet : tydliggörande pedagogik
  Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin, Edfelt David, Sjölund Anna, Iliste Airi
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 172 sidor :
  ISBN: 9789127827288
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autism och adhd i gymnasiet : tydliggörande pedagogik
  Edfelt David, Karlsson Annelie, Lindgren Ann, Sjölund Anna
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789127824683
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tydliggörande pedagogik i förskolan
  Edfelt David, Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789127824485
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare valbar litteratur om cirka 600 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gillberg Christopher
  Essence : om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 167 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82328-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flickor med adhd : hur de känner och varför de gör som de gör
  Nadeau Kathleen G., Littman Ellen B., Quinn Patricia O., Falk Cecilia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 324 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11886-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jensen Linda
  Inkluderingskompetens vid adhd & autism
  [Södra Sandby] : Be My Rails Publishing : [2017] : 355 sidor :
  ISBN: 978-91-982414-8-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
  Bühler Maria, Karlsson Annelie, Österholm Terése
  2018 : 180 sidor :
  ISBN: 9789144120409
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism
  Lorenz Diana, Lorenz Diana
  Andra upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789177410867
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer och tillhandahålls av läraren. Valbar litteratur om cirka 200 sidor tillkommer.