"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

New Product Innovation D, 7,5 hp

Engelskt namn: New Product Innovation D

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 2FE205

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2023-05-17

Innehåll

Kursen syftar till att utforska de utmaningar och möjligheter som finns för företag som vill erbjuda lösningar till kunders olika behov. Detta görs genom att studera innovation från ett produktutvecklings- och marknadsföringsperspektiv. Kursens fokus är att öka studentens förståelse för de olika faktorer som påverkar implementeringen av strategiska beslut. Detta genom att belysa olika metoder för hantering och styrning av produktutvecklingsprocessen. Kursens behandlar de olika stegen i produktutvecklingsprocessen, inklusive lanseringsstrategier, design, intern kontra öppen innovation, plattforms/modul tänkande, rapid prototyping (friformsframställning), samt individuell kundanpassning på industriell nivå.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter kursens genomförande är målsättningen att studenten ska kunna:

  • Identifiera och analysera de strategiska element som ingår i innovation och utveckling av nya produkter, med avseende på processen, olika funktioner, samt individuella roller
  • Värdera och utvärdera för och nackdelar med en intern kontra öppen innovationsstrategi.
  • Värdera de utmaningar och möjligheter som är sammankopplade med lanseringen av en ny produkt och föreslå lämpliga strategier beroende på produkt och situation
  • Kunna rekommendera ett lämpligt ramverk för att styra och leda produktinnovationsprocesser inklusive livscykelanalys och med hänsyn till hållbarhet och etiska överväganden.
  • Muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå.
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).

Gymnasium Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen genom föreläsningar, seminarier samt case uppgifter. Kursens utformning möjliggör för studenterna att närvara vid föreläsningar, samt diskutera caseuppgifter i grupper om fyra eller fem. När så är lämpligt kan gästföreläsare bli inbjudna för att beskriva praktiska aspekter av produktutveckligsprocessen. Studenterna kommer att träna på beslutsfattande och identifiering av möjliga lösningar till de utmaningar som finns i en produktutvecklingsprocess via caseuppgifterna. Det är studenternas ansvar att vara förberedda inför föreläsningar, case, seminarier, och att aktivt deltaga i diskussionerna.

Examination

Examinationsunderlaget i denna kurs baseras på aktivt deltagande vid seminarier, en individuell skriftlig tentamen och skriftligt casearbete som genomförs i grupp. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom kursmodulen. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75 % av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som inte görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination inte går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 31

Litteratur

Trott Paul
Innovation management and new product development
Seventh Edition. : Hoboken : Pearson : 2021 : pages cm :
ISBN: 9781292251523
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

5-6 vetenskapliga artiklar (ca 80-120 sidor) tillgängliga från Umeå universitetsbiblioteks databaser. Ytterligare individuell litteratursökning inom specifika ämnesområden kan behövas för att slutföra uppgifterna.

Referenslitteratur

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktik falls uppgifter.

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/