"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nuklearmedicin och bildgivande teknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Methods in Nuclear Medicine and Image Processing

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL217

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-02-24

Innehåll

Kursen behandlar nuklearmedicinska tekniker och metoder för diagnostik. Detta omfattar metoder såsom scintigrafisk undersökning av hjärta, njurar, lungor, lever, skelett och tyroidea. Kursen innefattar även kunskap om medicinsk bildbehandling, databearbetning och tolkning av resultat samt lagstiftning och säkerhetsföreskrifter vid arbete med radioaktiva ämnen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 

  • kunna redogöra och visa förståelse för gammakamerans uppbyggnad, teknik, funktion samt hur olika parametrar påverkar bildkvalitén   
  • översiktligt kunna beskriva teknik och fysik vid positronemissionstomografi och Single Photon Emission Tomography, samt ha kännedom om säkerhet och kvalitet vid undersökningarna 
  • kunna redogöra och visa förståelse för produktion och administration av radiofarmaka samt upptagsmekanismer vid olika typer av diagnostik inom nuklearmedicin 
  • kunna förklara nuklearmedicinska metoders teoretiska bakgrund samt ha förståelse för metodernas möjligheter och begränsningar
  • ha fördjupade kunskaper i epidemiologi och etiologi om sjukdomar som diagnostiseras med nuklearmedicinsk teknik 
  • kunna redogöra och visa förståelse för patient- och personalstrålskydd samt strålskyddsföreskrifter i samband med nuklearmedicinska undersökningar

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

  • kunna tillämpa lagstiftning och säkerhetsföreskrifter vid arbete med radioaktiva ämnen 
  • självständigt, med handledning, kunna sätta perifer venkateter (PVK)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • förstå innebörden av att ge god omvårdnad och visa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten samt tillämpa etiska principer i vården 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 120 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, case samt auskultation. Närvaro vid upprop, auskultation, casediskussioner samt seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen (betygsgrad VG, G eller U). På hela kursen ges något av betygen VG, G eller U. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig individuell teoritentamen samt G på övriga delar. 

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. 

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.