Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Objektorienterad Programmering, 7,5 hp

Engelskt namn: Object-oriented Programming

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN309

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2019-12-12

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-09

Innehåll

Kursen behandlar principer och metoder för problemlösning med hjälp av dator och färdigheter i att konstruera datorprogram. Abstraktionens och formaliseringens roll i problemlösningsprocessen betonas och baseras på objektorienterade begrepp som association, aggregation och generalisering, klasser, objekt, metoder och inkapsling. Konstruktion av algoritmer och programflöden, datatyper och deras tillämpning ingår. Problem av olika karaktär behandlas som sortering och sökning, grafiska tillämpningar, in- och utmatning och filhantering samt tillämpningar där arrayer och listor utnyttjas. Kursen behandlar problemlösningens olika steg som kravspecifikationer för program, modularisering av program, användning av egna programbibliotek och standardbibliotek, uttestning och validering av program. Kursen betonar också programmeringens plats i systemutvecklingsprocessen och dess betydelse för och beroende av övriga moment i denna. Färdigheter i programkonstruktion och praktisk förståelse för de begrepp som kursen behandlar uppnås genom laborationer med konstruktion av program på dator.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Självständigt redogöra för programmering som profession, hantverk och funktion i ett större utvecklingssammanhang. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
2. Praktiskt tillämpa grundläggande begrepp och tekniker i utformning och implementation av fungerade program eller programkomponenter.
3. Omsätta en objektorienterad specifikation i ett programmeringsspråk.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Liang Y. Daniel
Introduction to Java programming : Brief version
11. edition, global edition : Harlow : Pearson Education Limited : 2019 : 821 s. :
ISBN: 9781292222035
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).