"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Offentlig upphandling, teori, praktik och ekonomi, 7,5 hp

Engelskt namn: Public procurement, theory, practice and economics

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 2NE091

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2023-04-06

Innehåll

Den här kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam på upphandlar- eller leverantörssidan, beslutsfattare eller intressent inom privat och offentlig sektor, och studenter inom till exempel ekonomi och juridik som önskar bredda sin kompetensportfölj.

Den offentliga upphandlingen omfattar sådant som den offentliga sektorn behöver för att utföra sina uppdrag. Den omsätter stora belopp och kan vara viktig för många företags existens. Lagstiftningen anger ett ramverk för hur den offentliga upphandlingen ska organiseras. Regelverket lämnar dock ett relativt stort strategiskt utrymme gällande dess utformning och genomförande. Hur detta görs har effekt på pris och kvalitet. Kursen ger en grundläggande förståelse för offentlig upphandling utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Här behandlas frågor om till exempel egen regi kontra extern regi, avtalsform, anbud, priser, konkurrens, kontrakt, modeller för utvärdering av anbudsgivare, särskilda hänsyn och andra strategiska verktyg. 

Kursen inleds med en introduktion till upphandlingsområdet. Därefter behandlas grundläggande samhällsekonomiska begrepp med relevans för offentlig upphandling. Kursen innehåller en kort introduktion till det juridiska ramverk som omger offentlig upphandling i Sverige. Kursens huvudsakliga fokus tillägnas upphandlingsprocessens tre faser så som de definieras av Upphandlingsmyndigheten: förberedelse, genomförande av själva upphandlingen, och realiseringen av kontraktet (leverans). Med utgångspunkt i dessa tre faser behandlas olika strategiska verktyg inom ramen för upphandlingsprocessen, och verksamhetsmässiga och samhällsekonomiska överväganden i relation till dessa verktyg.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för innebörden av grundläggande samhällsekonomiska begrepp, såsom effektivitet, prisbildning och konkurrens.
  • Redogöra för grundläggande juridiska principer inom området offentlig upphandling.
  • Kunna redogöra för upphandlingsprocessens olika delar och visa förståelse för det strategiska utrymme dessa lämnar för den upphandlande parten.

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att resonera strategiskt kring offentlig upphandling utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.
  • Visa förmåga att tillämpa samhällsekonomiska begrepp inom området offentlig upphandling.
  • Visa förmåga att värdera effekter på exempelvis konkurrens, pris, kostnader och kvalitet utifrån upphandlingsprocessens olika strategiska val. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa förmåga att problematisera kring avvägningar mellan kostnad och kvalitet som den upphandlande parten kan ställas inför.
  • Visa förståelse för skillnaden mellan det verksamhetsmässiga och samhällsekonomiska perspektivet inom området offentlig upphandling. 
  • Visa förmåga att inom området offentlig upphandling genomföra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom videoföreläsningar. Under kursen kompletteras nationalekonomisk teori med praktiska exempel.

Examination

Examination sker genom löpande individuella skriftliga inlämningsuppgifter, framledes benämnda prov. Betyg på hel kurs baseras på en sammanfattande bedömning av resultaten på ingående prov och sätts efter avslutad kurs när samtliga prov är bedömda. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på kursen krävs att samtliga prov inom aktuellt kurstillfälle är godkända.

Förnyat prov ska erbjudas inom två månader från det att studenten fått kännedom om att hen inte uppnått godkänd nivå vid det ordinarie provtillfället. Om examinator finner det lämpligt, kan komplettering i stället erbjudas. Komplettering ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att hen inte uppnått godkänd nivå vid det ordinarie provtillfället. Förnyat prov och komplettering kan leda till bedömningen Godkänd, dock ej till högre bedömning.

För en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att begära att annan examinator utses. Skriftlig begäran skall ha inkommit till studierektor vid Enheten för nationalekonomi senast två veckor innan nästa provtillfälle.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.