"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering, 6,5 hp

Engelskt namn: Nursing with Pharmacology and Administration of Drugs

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 3BL310

Högskolepoäng: 6,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-11-17

Innehåll

Kursens innehåller farmakologi där teoretiska kunskaper om grundläggande mekanismer för hur olika läkemedel verkar ingår, samt dess biverkningar och kliniska användningsområden samt vaccinutveckling. Dessutom ingår etik och förhållningssätt i det professionella mötet med patienten samt teori i basal omvårdnad.  I kursen ingår läkemedelshanteringens arbetsmoment från ordination till administrering av läkemedel. Den studerande skall även utveckla sin förmåga att genomföra omvårdnadshandlingar samt öva sig att tillägna sig ett etiskt och empatiskt förhållningssätt till patienten. Farmakologi och metodövningar i basal omvårdnad, samt S-HLR ingår. Vidare ingår hållbar utveckling exempelvis gällande materialförbrukning, arbetsmiljö samt hälso- och sjukvård.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 

 • ha kunskaper om begreppen sjukdom och hälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv
 • ha kunskap om dokumentation inom sjukvården
 • kunna redogöra för farmakologiska begrepp och verkningsmekanismer för de vanligaste läkemedelsgrupperna 
 • ha kännedom om läkemedelsordination 
 • ha insikt i hur vaccination kan bidra till att begränsa infektionssjukdomar på lokal och global nivå
 • ha kunskap om hur olika typer av vaccin är uppbyggda och hur de fungerar
   

Färdighet och förmåga
Den studerande ska 

 • kunna tillämpa grundläggande teoretisk och praktisk omvårdnad, relevant för den kommande yrkesfunktionen
 • kunna tillämpa hygieniska principer och ergonomi i vården
 • kunna utföra S-HLR
 • förstå innebörden av tystnadsplikt och kunna tillämpa denna
 • behärska läkemedelsberäkning
 • kunna administrera läkemedel intravenöst

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • kunna tillämpa etiska principer samt lagar och förordningar som styr vården
 • utveckla sin förmåga i patientbemötande och kommunikation med olika personalgrupper och anhöriga
 • kunna förstå vikten av hållbar utveckling exempelvis gällande materialförbrukning, arbetsmiljö samt hälso- och sjukvård

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 50 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet inkluderande läkemedelsräkning.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, metodövningar, auskultation, case, grupparbeten samt seminarier. Närvaro vid upprop, auskultation, laborationsgenomgång, laboration, metodövningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examination av kursen sker individuellt i form av skriftlig tentamen (betygsgrad: väl godkänd (VG)/godkänd (G)/underkänd (U). Antal inlämningar för laborationsrapport är begränsat till tre och ska lämnas in inom angiven tidsram, om inte ges betyget U på modulen.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att tentamen och samtliga obligatoriska moment i form av laboration, inlämnings¬uppgifter och case-seminarier är godkända. För betyget VG på hela kursen krävs VG på skriftlig tentamen samt godkända obligatoriska moment.

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen. En och samma kurs får göras om högst en gång. Vid eventuell komplettering av skriftliga inlämningsuppgifter har studenter tre veckor på sig att slutföra denna efter att studenten erhållit besked om komplettering. 

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.