Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi, 15 hp

Engelskt namn: Anaesthetic Nursing

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM358

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i omvårdnad inom anestesisjukvård till patienter med olika sjukdomstillstånd. I kursen ingår två veckors (3 hp) verksamhetsförlagd utbildning. Den fria luftvägen, olika ventilationssätt och risker som är av betydelse vid etablering av fri luftväg behandlas liksom positionering av patient på operationsbord, infektionsprevention och hygien. Kroppens reaktioner på anestesiologiska läkemedel studeras. I kursen ingår övervaknings- och behandlingsstrategier till svårt sjuk patient, specifik farmakologi samt katastrofmedicin och medicinsk teknik inom verksamhetsområdet. Kursen innehåller även studier i patientsäkerhet, teamarbete, ledarskap, kommunikation och etik samt moment i systematiskt omhändertagande. Aspekter på intersektionalitet och rätt till lika vård behandlas i relation till kursens innehåll. Författningar som styr verksamheten behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • på vetenskaplig grund och med helhetssyn på människan analysera och argumentera för evidensbaserade bedömningar och omvårdnadsåtgärder inom anestesiologisk vård
 • analysera och föreslå åtgärder för säker informationsöverföring i samhällets perioperativa vårdkedja avseende pre-, intra- och postoperativa vårdinsatser
Färdighet och förmåga
 • analysera och argumentera för evidensbaserade och personcentrerade omvårdnadsåtgärder i samband med anestesiologisk vård och vid olika smärttillstånd samt bedöma vidtagna åtgärder
 • på vetenskaplig grund analysera och argumentera för vikten av situationsmedveten säker vård relaterat till kommunikation, ledarskap och samarbete i operationsteamet
 • på vetenskaplig grund analysera och argumentera för valda anestesimetoder och säker hantering av medicinteknisk utrustning samt preventiva åtgärder för att förhindra smittspridning
 • utifrån evidensbaserad kunskap informera, stödja, undervisa och handleda patienter, närstående och medarbetare
 • analysera och problematisera säker perioperativ omvårdnad relaterat till lagar, föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer samt genom dokumentation säkerställa informationsöverföring av vidtagna åtgärder av patientens vårdbehov i samhällets vårdkedja
 • analysera och förklara katastrofmedicinska principer inom anestesisjuksköterskans specialistområde och i samarbete med interprofessionella team
 • på vetenskaplig grund utvärdera vård och omvårdnad som inkluderar konsekvenser av vårdskada som orsakar lidande hos den enskilde patienten samt har betydelse för vårdens och samhällets omkostnader
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på vetenskaplig grund och utifrån ett professionellt och etiskt förhållningssätt problematisera, analysera och värdera anestesiologisk omvårdnad som beaktar jämlik vård och inkluderar intersektionalitet
 • reflektera, analysera och argumentera för den egna förmågan att kommunicera och samarbeta med patient, närstående, medarbetare i operationsteamet och med personal i samhällets perioperativa vårdkedja

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt genomgångna kurser Pre- och intraoperativ omvårdnad, 6 hp (alternativt Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp) och Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, simuleringsövningar och arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. De olika arbetsformerna anpassas efter målen. Simuleringsövningar och ett seminarium är obligatoriska utbildningsmoment.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av seminarium 1, individuell skriftlig webbtentamen, Objective Structured Clinical Examinations (OSCE), seminarium 2, individuell skriftlig salstentamen samt VFU. Vid samtliga examinationer bedöms vetenskaplig integrering för evidensbaserad vård. 

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM358 överlappar helt med innehållet i 3OM211
-Kursen 3OM358 ersätter kursen 3OM211

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Hovind Inger Liv
Anestesiologisk omvårdnad
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 602 s. :
ISBN: 978-91-44-07659-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vätsketerapi
Berséus Olle, Svensén Christer, Hjelmqvist Hans
2., uppdaterade och utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 255 s. :
ISBN: 9789147113972
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pediatric and neonatal anasthesia
Black A, McEwan A
China : Butterworth Heineman, Elsevier Ltd. : 2004 :
Obligatorisk

MIMMS - på svenska : ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser : Major Incident Medical Management and Support
Hodgetts C.T, Mackway-Jones K, Örtenwall m.fl P
Lund : Studentlitteratur : 2004 :
Obligatorisk

Anestesi
Lindahl Sten, Winsö Ola, Åkeson (red.) Jonas
3. uppl. : Liber : 2016 : 660 s. :
ISBN: 9789147100545
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
ISBN: 9789144059334
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789175850528
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smärta och smärtbehandling
Werner Mads, Leden Ido
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 647 s. :
ISBN: 9789147084135 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.