Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård och operationsteknik, 15 hp

Engelskt namn: Theatre Care and Surgical Procedures

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM361

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

I kursen studeras perioperativ omvårdnad med utgångspunkt i den modell för omvårdnad som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. I kursen studeras även bedömning, genomförande och utvärdering av perioperativa omvårdnadsåtgärder, omvårdnadsprocessen, etik,  teamarbete, säkervård, infektionsprevention, instrumentering, operationsteknik och preparathantering.  I kursen ingår också katastrofmedicin och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 3 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • med en helhetssyn på människan analysera och argumentera för evidensbaserade omvårdnadsåtgärder inom perioperativt vårdande
  • analysera och föreslå åtgärder för säker informationsöverföring i samhällets perioperativa vårdkedja avseende pre- och postoperativa vårdinsatser
  • utvärdera vård och omvårdnad som inkluderar konsekvenser av vårdskada som orsakar lidande hos den enskilde patienten samt har betydelse för vårdens och samhällets omkostnader
Färdighet och förmåga
  • analysera och argumentera för vikten av situationsmedveten säker vård relaterat till kommunikation och samarbete i operationsteamet
  • tillämpa, analysera och argumentera för säker instrumentering och säker hantering av medicinskteknisk utrustning samt integrera operationstekniska moment med omvårdnadsåtgärder inom kirurgiska specialiteter
  • analysera och argumentera för säker infektionsprevention för att förhindra smittspridning samt för säker hantering av biologiska preparat
  • tillämpa, analysera och problematisera säker perioperativ omvårdnad relaterat till lagar, föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer samt genom dokumentation säkerställa informationsöverföring
  • analysera och förklara katastrofmedicinska principer inom operationssjuksköterskans specialistområde och i samarbete med interprofessionella team
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt problematisera, analysera och värdera perioperativ omvårdnad som beaktar en jämlik vård och inkluderar intersektionalitet
  • reflektera, analysera och argumentera för slutsatser om den egna förmågan att kommunicera och samarbeta med patient, närstående, medarbetare i operationsteamet och med personal i samhällets perioperativa vårdkedja

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt genomgångna kurser Pre- och intraoperativ omvårdnad, 6 hp (alternativt Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård, 6 hp) och Topografisk anatomi med inriktning mot operationssjukvård, 9 hp.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, simuleringsövningar och arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. Ett pedagogiskt stöd för studenternas lärande är riktade lärandeaktiviteter med ökande svårighetgrad mot kursen mål. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Simuleringsövningar samt VFU är obligatoriska moment.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell webbaserad tentamen med kortsvarsfrågor, inlämningsuppgifter, Objective Structured Clinical Examination (OSCE) och seminarier. Vid samtliga examinationer bedöms vetenskaplig integrering för evidensbaserad vård.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som inte fullgjort obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM361 överlappar helt med innehållet i 3OM296
-Kursen 3OM361 ersätter kursen 3OM296

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Alexander's care of the patient in surgery
Alexander Edythe Louise, McEwen Donna R., Rothrock Jane C.
14. ed. : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2011 : xiv, 1313 p. :
ISBN: 978-0-323-06916-8 (hardcover : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi
Frenckner Björn, Hirsch Georg, Wester Tomas, Åstrand Per
[Ny, omarb. och uppdaterad utg.] : Stockholm : Karolinska Institutet University Press : 2015 : 388 s. :
ISBN: 9789185565764
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jacobsons Medicin och teknik
Lindén Maria, Öberg P. Åke, Jacobson Bertil
5., [rev. och omarb.] uppl. /b Maria Lindén & P. Åke Öberg (red.) ; [illustrationer: Bertil Jacobson] : Lund : Studentlitteratur ;a Stockholm :b Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) : 2006 : 580 s. :
ISBN: 91-44-04760-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad
Midenstrand Madeleine, Törnqvist Lars, Dåvøy Grethe A. Myklestul, Eide Petrin Hege, Hansen Ingeborg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 452 s. :
ISBN: 978-91-44-06621-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789175850528
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.