"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral kirurgi 2, 7 hp

Engelskt namn: Oral and Maxillofacial Surgery 2

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3OT146

Högskolepoäng: 7

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontolgiska program, 2012-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-06-15

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 8.

 • Diagnostik och behandling av sjukdomar, skador, avvikelser och defekter i käkar, munhåla och omgivande vävnader med en käkkirurgisk inriktning.
 • Smärta och behandling av smärta.
 • Operativt avlägsnande av visdomständer.
 • Öron-näsa-halssjukdomar.
 • Våld i nära relationer.
 • Onkologi.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha en insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet käkkirurgi, samt ha kunskap om den vetenskapliga respektive den empiriska erfarenhetsgrunden i den käkkirurgiska behandlingen
 • visa fördjupad kunskap om pre-, peri- och postoperativ smärta, smärtbehandling och pre- och perioperativ sedering.
 • kunna förstå principerna för ortognatkirurgi,käkledskirurgi, rekonstruktion av alveolarutskottet inför implantatbehandling, implantatkirurgi, biopsi och cytologisk provtagning
 • visa fördjupad kunskap i och förståelse för behandling med lokalanestetika, extraktion av tänder
 • visa fördjupad kunskap i användande av de farmakologiska preparat som är adekvata för behandlingen av sjukdomstillstånd i munhåla och käkar
 • visa fördjupad kunskap om, respektive förståelse för, sambandet mellan patientens allmänna hälsotillstånd och hälsotillståndet i munhålan
 • visa kunskap om för området relevanta sjukdomar inom öron-näsa halsområdet
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i relation till tand- och käkskador.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • kunna bedöma patientens hälsotillstånd och betydelsen därav inför användande av sedering, lokalbedövning och smärtbehandling
 • kunna bedöma patientens behov av sedering, lokalbedövning och smärtbehandling
 • kunna bedöma patientens allmänna hälsotillstånd och vilka konsekvens detta har för en eventuell behandling. Dessutom kunna avgöra vilka patienter som ska remitteras vidare för behandling vid annan instans
 • kunna diagnostisera och behandla käkbensretinerade visdomständer, akuta och kroniska infektioner i munhålan, tandskador, orala mjukvävnadsskador och slemhinnesjukdomar
 • kunna diagnostisera avvikelser i käkarna, käkfrakturer, tumörer i käkhåla och munhåla
 • kunna utföra tandextraktioner självständigt
 • kunna operativt åtgärda tänder med frambrottshinder och på ett adekvat sätt kunna förstå indikationen för att avlägsna dessa tänder såväl som att kunna bedöma i vilka fall eventuella komplikationsrisker påverkar indikationen för det operativa ingreppet
 • inhämta sådan kunskap från de praktiska operationsmomenten att dessa kunskaper kan tillämpas vid andra kirurgiska behandlingstillstånd tillstånd i munhålan
 • kunna uppvisa ansvarsfull och patientsäker journalföring med adekvat dokumentation och god läsbarhet.
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • med beaktande ett helhetsperspektiv och ett professionellt och etiskt korrekt förhållningssätt, uppvisa empatisk förmåga samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, medarbetare och företrädare för tandvården.

Behörighetskrav

För att börja Oral kirurgi del 2 krävs att Oral kirurgi 1 är genomgången med godkänt resultat eller att den studerande har motsvarande kunskaper. För att få påbörja termin 8 ska studenten vara godkänd i stadieexaminationen på termin 7.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, demonstrationer, auskultationer, case-seminarier, laborations- och grupparbeten samt behandling av egna patienter. Obligatorisk närvaro gäller för demonstrationer, auskultationer, case-seminarier, laborations- och grupparbeten och behandling av egna patienter.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Den studerandes kunskap bedöms genom skriftliga och praktiska examinationer inom varje moment. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt förhör, godkända fallseminarier, genomförande av obligatoriska moment och godkänd klinik. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla delar är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.  Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet (PRO).

Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
 
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen "Oral kirurgi, 10 högskolepoäng"Kursen ersätter delkurs 2 i tidigare kursen "Oral kirurgi 10 högskolepoäng"

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Neville Brad W.
Oral and maxillofacial pathology
3rd ed. : Philadelphia : W.B. Saunders : c2008 : 968 s. :
ISBN: 978-1-4160-3435-3 (hbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Axéll Tony
Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom
6. uppl. : Förlag,c 2009 : Gothia Förlag : 2009 : 176 s.b ill. :
ISBN: 91-7205-654-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Clinical periodontology and implant dentistry
Lindhe Jan, Karring Thorkild, Lang Niklaus P.
4. ed. : Oxford : Blackwell Munksgaard : 2003 : 1044 s. :
ISBN: 1-4051-0236-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery
Bjørnland Tore, Nørholt Sven Erik, Rasmusson Lars, Kálmán Sándor György
Munksgaard : 2021 :
Munksgaard
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9788762820128