"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Organisation, Management and Development in Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2020-12-21 och tillsvidare

Kurskod: 3OM388

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-04-25

Innehåll

Kursen omfattar fördjupad kunskap om hälso- och sjukvård samt äldreomsorgsorganisation och styrning. Organisations- och ledarskap studeras där intersektionalitet beaktas. Kunskaper om förbättrings- och kvalitetsarbete och handledning inom vård av äldre fördjupas. Sjuksköterskans funktion som ledare av omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap studeras. Fördjupning görs i pedagogiskt arbete relaterat till såväl äldre personer, närstående, medarbetare och andra. Multidisciplinär samverkan på flera nivåer behandlas samt lagstiftning relaterat till kursens innehåll.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap om ledarskap, teamets och organisationens betydelse för kvalitet i vård av äldre enligt bästa tillgängliga kunskap om organisation och ledarskap
  • visa kunskap om relevant lagstiftning relaterat till hälso- och sjukvård samt äldreomsorg

Färdighet och förmåga

  • analysera områden och metoder för förbättringsarbete/kvalitetsutveckling inom vård av äldre enligt bästa tillgängliga kunskap
  • analysera behov av lärande hos äldre personer, närstående, personal och andra samt planera och genomföra pedagogiska insatser inom vård av äldre

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera vård- och omsorgsmiljöns betydelse för den äldre personens hälsa
  • reflektera över specialistsjuksköterskans roll och ansvar för vård av äldre i olika organisationer

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätburen. Tyngdpunkten ligger på studentens egna litteraturstudier, reflektion med kurskamrater och feedback från lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart. Seminarier, inlämningsuppgifter och tentamen ingår i kursen. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala godkänd (G) eller underkänd (U).

I kursen examineras FSR 1 och 5 i form av en gruppuppgift som innehåller både en skriftlig inlämningsuppgift samt presentation i seminarieform. FSR 3, 4 och 6 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. FSR 2 examineras genom en individuell skriftlig webbaserad (hem)tentamen.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM388 överlappar helt med innehållet i 3OM250
-Kursen 3OM388 ersätter kursen 3OM250

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Äldre- och funktionshindersomsorg : regelsystem, organisering, ledning och personal
Bennich Maria, Börjesson Ulrika, Larsson Kjerstin, Wolmesjö Maria, Zanderin Lars
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 154 sidor :
ISBN: 9789147112517
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Team i vård, behandling och omsorg : erfarenheter och reflektioner
Berlin Johan, Sandberg Håkan
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 344 s. :
ISBN: 9789144107691
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ledarskap inom vård och omsorg
Lundin Kerstin, Sandström Björn
2. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
ISBN: 9789144106120
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mauk Kristen L.
Gerontological nursing : competencies for care
Fourth edition. : 2018 : xliii, 1009 pages :
Connect to this resource online
ISBN: 9781284104479
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst