"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisation och ledarskap, 15 hp

Engelskt namn: Organisation and Management

Denna kursplan gäller: 2023-06-12 och tillsvidare

Kurskod: 2SO200

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Reviderad av: Prefekten, 2023-06-19

Innehåll

Kursen är en grundläggande introduktion till teorier om organisationer och ledarskap. Inom ramen för kursen belyses organisationers struktur, kultur och omvärld samt hur organisationer förändras och utvecklas. Därutöver ges en orientering i teorier om ledarskap samt hur ledarskap formas av organisationssammanhang och det omgivande samhället. Konsekvenser av organisationsformer och ledarskap för individer och grupper studeras under kursen.
 

Moment 1: Organisationsteori (7,5 hp)
Momentet ger grundläggande organisationsteoretiska kunskaper om organisationer och om organisatoriska kontexter som förklaringsfaktor till individers och organisationers beteenden och handlingsutrymmen.
 

Moment 2: Ledarskap (7,5 hp)
Momentet ger grundläggande kunskaper i teoribildning kring ledarskap och organisation samt i synen på relationen mellan ledare och medarbetare. Förutsättningarna för ledarskap i olika organisatoriska sammanhang diskuteras.

 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Organisationsteori (7,5 hp)
Efter avslutat moment ska studenten kunna;

  • redogöra för samt tillämpa kunskaper inom olika organisationsteoretiska områden
  • redogöra för olika organisatoriska sammanhang och se relationer mellan organisationers mål, struktur, makt och omvärld
  • belysa och redogöra för olika strategier vid organisationsförändringar
  • skriftligt redogöra för litteratur om organisatoriska sammanhang och strategier med anvisat referenssystem.

Moment 2: Ledarskap (7,5 hp)
Efter avslutat moment ska studenten kunna;

  • redogöra för samt tillämpa kunskaper om organisation, ledarskap och medarbetarskap.
  • redogöra för betydelsen av ledarskapets roll för arbetsmiljö samt arbetsmiljöns betydelse för organisationer och medarbetare
  • belysa och redogöra för ledarskapets förutsättningar beroende av faktorer som organisationskultur, omvärld och genus.
  • skriva text i vetenskaplig form med anvisat referenssystem, samt med korrekt formalia och språkanvändning.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Denna kurs motsvarar halvtidsstudier och ges som distanskurs via en webbaserad lärandeplattform. Upplägget innebär individuellt utförda litteraturstudier. Föreläsningar är inspelade och ges via lärandeplattformen. Studenten skall ha tillgång till dator och internetuppkoppling samt möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator.

Examination

Examinationen sker i form av två individuella skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig examinationsuppgift för varje moment. Inlämning av alla uppgifter sker via en lärplattform. För inlämningsuppgifterna kan betyg Godkänd eller Underkänd erhållas. För examinationsuppgifterna kan betyg Väl godkänd, Godkänd, Underkänd erhållas.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda momenten. Om studenten erhåller betyget Underkänd på en inlämnad uppgift har studenten möjlighet att komplettera denna i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen kan endast anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 


TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 24

Moment 1: Organisationsteori, 7,5 hp

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan, Sandin Gunnar, Larson Per
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 493 sidor :
ISBN: 9789144150956
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Keisu Britt-Inger
Att arbeta för lika villkor : ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2020] : 291 sidor :
ISBN: 9789144135045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Acker Joan
Inequality regimes : gender, class, and race in organizations
Ingår i:
Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- :
Obligatorisk

Anvisade texter kan tillkomma.

Moment 2: Ledarskap, 7,5 hp

Keisu Britt-Inger
Att arbeta för lika villkor : ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2020] : 291 sidor :
ISBN: 9789144135045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Keisu Britt-Inger
Att peka med hela handen : om arbetsvillkor och kön bland första linjens chefer
Umeå : Sociologiska institutionen : 2009 : 371 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26053u urn:nbn:se:umu:diva-26053
ISBN: 978-91-7264-842-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar ingår.

Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation
2022 :
https://mynak.se/wp-content/uploads/2022/04/Ledarskapets-betydelse-for-medarbetares-valbefinnande-och-prestation.pdf
ISBN: 9789198776126
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Acker Joan
Inequality regimes : gender, class, and race in organizations
Ingår i:
Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- :
Obligatorisk

Anvisade texter kan tillkomma.