"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisationsstyrning och informationssystem, 15 hp

Engelskt namn: Management Information Systems

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN195

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-22

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Informationsteknik (IT) omvandlar affärsmodeller, strukturer och processer samt instrumenten för innovation och organisationers resultat. IT är inte längre bara en funktionell resurs, utan är nu integrerat i själva strukturen i många organisationer. Kursen ger en överblick över hur organisationer använder IT i sin verksamhet och hur tänkta prestandaförbättringar kan realiseras. Fokus i kursen ligger på digital transformation vilket kräver en förståelse av 1) vad organisationen försöker åstadkomma, 2) vad IT kan göra, och 3) hur IT kan utnyttjas för att underlätta eller möjliggöra vad organisationen försöker åstadkomma. För att underlätta utvecklingen av en sådan förståelse behandlas frågor som: Hur kan IT förbättra och omvandla processer, affärsmodeller och innovationsverksamhet? Vilka strukturer, processer och ledningsåtgärder tillåter organisationer att uppnå och upprätthålla organisationers prestanda genom att utnyttja IT? Hur kan vi använda IT för att förbättra arbetsprocesser och rutiner? För att utforska dessa frågor, beskriver kursen ämnen som affärsplattformar, IT-infrastruktur, konkurrens i digitala marknader, IT-investeringar, IT riskhantering och IT-styrning.

 

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:

 • beskriva och förklara informationssystems olika roller i organisationer
 • beskriva den tidiga historiken av ämnet informatik
 • förklara hur investeringsprocesser inom IT-området kan utvärderas och ledas

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:

 • utvärdera hur informationssystem påverkar affärsstrategi, innovation och verksamhet i organisationer
 • identifiera och utvärdera framväxande IT och dess betydelse för digital transformation av organisationer
 • använda och referera till vetenskaplig litteratur i akademiskt skrivande

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:

 • kritiskt reflektera över ledande metoder som är avgörande för att maximera nyttan av IT i organisationer
 • kritiskt reflektera över möjligheter och risker kopplade till digital transformation av organisationer

 

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Företagsekonomi, Media- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/B.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

 

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, seminarier och en gruppuppgift. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (Dnr: UmU 500-2923-12). Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Litteratur

  Sambamurthy V, Zmud R.W
  Guiding the Digital Transformation of Organizations (2nd edition)
  Legerity Digital Press : 2017 : :
  http://e-bok
  Obligatorisk
  Läsanvisning: e-bok

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Litteratur

  Guiding the Digital Transformation of Organizations
  Sambamurthy V, Zmud R.W
  Legerity Digital Press : 2012 :
  Obligatorisk

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2018 vecka 5

  Litteratur

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).