"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organizational Design C, 7,5 hp

Engelskt namn: Organizational Design C

Denna kursplan gäller: 2020-12-21 och tillsvidare

Kurskod: 2FE113

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2007-05-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-10-08

Innehåll

Varför är vissa organisationsformer mer populära vid en viss tidpunkt, och varför är vissa organisatoriska former mer lämpade än andra? Kursen behandlar klassiska och moderna principer för organisatorisk design, med fokus på praktisk tillämpning av befintlig kunskap. Därutöver syftar kursen till kritisk reflektion över hur strategi, olika intressenters värderingar, och nya framväxande organisationsformer och/eller moden påverkar vad vi anser som lämplig design av organisationer.

Kursen inleds genom att presentera en översikt på vad som kännetecknar organisatorisk design. Därefter görs en historisk genomgång av olika designlösningar och hur dessa lösningar kan kompletteras och bedömas. I den avslutande delen av kursen läggs tonvikten på att utveckla en helhetsförståelse för organisationers design genom att utveckla medvetenhet om olika organisationsformers för- och nackdelar.
Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera de grundläggande principer för organisatorisk utformning och analysera deras lämplighet i olika empiriska sammanhang.
  • kritiskt granska, utvärdera och jämföra designval i olika typer av organisationer.
  • identifiera och lösa organisatoriska designproblem med utgångspunkt från olika intressenters infallsvinklar.
  • bidra till en kreativ dialog om organisatoriska designfrågor.
  • reflektera över organisatoriska designfrågor och dess tillämpning ur ett teoretiskt perspektiv
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

60 hp företagsekonomi grundkurs och fortsättningskurs (A/B) eller motsvarande, varav godkänt 45 hp. 
 
Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier samt arbete individuellt och i grupp. Föreläsningarna kommer att användas för att introducera större designfrågor och ämnar till att skapa ett teoretiskt ramverk för efterföljande applikation. Studenterna kommer att arbeta individuellt med ett skriftligt arbete där en ideal organisation designas. Caselösningarna kommer att granskas och diskuteras i seminarier. Studenterna kommer att granska litteraturen och presentera sitt arbete i ett seminarium. Studenterna kommer också att arbeta i grupp med ett case, vilket kommer att analyseras genom ett specifikt intressentperspektiv. Gruppens arbete kommer att redovisas både skriftligt och muntligt i ett seminarium.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom både individuella uppgifter och gruppuppgifter, samt aktivt deltagande vid alla seminarier. Kursen avslutas med examination genom en individuell skriftlig salstentamen. Ett godkänt betyg krävs för varje delexamination för att uppnå godkänt på kursen. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual ). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

This is a course at the bachelor level in a BSc-degree at Umeå University. The course can also be included in study programs in Business Administration and Economics at Umeå School of Business and Economics.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 52

Course Literature

Organizational design : a step-by-step approach.
Burton Richard M., Obel Børge., Håkonsson Dorthe Døjbak.
3. edition. : 2015 : xviii, 304 sider :
ISBN: 9781107483613
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: or ISBN 9781107097650

Scientific articles (approx. 50-80 pages) will be added at the start of the module.

Cource Reference literature

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.