Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Påbyggnadskurs i filosofi, 30 hp

Engelskt namn: Specialization course in philosophy

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 1FL123

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-09

Innehåll

Kursen vänder sig till studenter som vill ta en kandidatexamen i filosofi, och som redan läst Filosofi A och B. Filosofi är ett brett ämne, och syftet med kursen är att ge breddade kunskaper och en fördjupning inom något eller några av filosofins områden. Påbyggnadskursen läses med fördel innan kursen Filosofi C, men kan också läsas efter C-kursen. Undervisningen är samordnad med andra filosofikurser aktuell termin, och utbudet av moduler varierar från termin till termin. Delar av kursen kan ges på andra skandinaviska språk än svenska, eller på engelska. 
 
Kursen består av fyra valbara moduler som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. Modulerna 1-5 i listan nedan innebär en breddning av studenters filosofikunskaper, och högst två sådana moduler får väljas inom kursen. Modulerna 6-18 innebär en högre svårighetsgrad och en högre grad av fördjupning och minst två sådana moduler ska ingå i kursen. Det bör noteras att det varje termin ges undervisning bara på ett fåtal av dessa moduler. Vilka av dessa valbara moduler som det erbjuds undervisning på varierar från termin till termin. Information om utbudet av moduler under aktuell termin finns på hemsidan för idé- och samhällsstudier och kan också ges av studievägledare för filosofi.
Om den studerande tidigare läst kurser eller moduler som till innehållet är identiska med eller mycket lika något av modulerna nedan, kan den modulen inte väljas inom kursen. 
 
Valbara moduler 1-5 (högst två av dessa moduler kan väljas inom kursen): 
 
Modul 1: Etik (7,5 hp) 
Modulen behandlar grundläggande etiska teorier med tillämpning på aktuella moraliska problem. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 2: Filosofins historia (7,5 hp) 
Modulen ger en översikt över stora delar av filosofins historia från antikens Grekland fram till uppkomsten av de nu dominerande filosofitraditionerna. Samtidigt är det en kritisk introduktion till några av filosofins klassiska problemställningar. Hur är kunskap möjlig? Hur förhåller sig själen till kroppen? Vad är ett gott liv? Vad innebär det att en handling är rätt eller orätt? Klassiska filosofiska svar på dessa och andra frågor tas upp och diskuteras kritiskt. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 3: Kunskapsteori (7,5 hp) 
Modulen  introducerar centrala problem och teorier inom kunskapsteorin. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul  4: Tillämpad etik (7,5 hp) 
Modulen kan ha olika inriktningar olika terminer. Möjliga inriktningar är miljöetik, forskningsetik, affärsetik, globaliseringens etik, feministisk etik, vårdetik. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 5: Vetenskapsteori (7,5 hp) 
Modulen ger grundläggande kännedom om centrala vetenskapsteoretiska problem, begrepp och teorier och en grundläggande förmåga att kritiskt och självständigt diskutera vetenskapsteoretiska problem. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Valbara moduler 6-18 (minst två sådana moduler väljes inom kursen): 
 
Modul 6: Litteraturseminarium i filosofi (7,5 hp) 
Modulen  utgörs av en serie seminarier med inriktning mot någon eller några centrala filosofiska texter. Litteraturseminariernas inriktning varierar från termin till termin. 
Examination: Aktivt deltagande i seminarier och skriftliga hemuppgifter. 
 
Modul 7: Fördjupning i etik (7,5 hp) 
Modulen ger fördjupade kunskaper i etik. Modulen kan ha olika inriktningar olika terminer. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 8: Politisk filosofi (7,5 hp) 
Modulen introducerar centrala problem och teorier inom den politiska filosofin. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 9: Fördjupning i politisk filosofi (7,5 hp) 
Modulen ger fördjupade kunskaper i politisk filosofi. Modulen kan ha olika inriktningar olika terminer. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 10: Metaetik (7,5 hp) 
Modulen introducerar centrala teman i metaetiken, och tar upp bl.a. semantiska, logiska, ontologiska, kunskapsteoretiska och psykologiska teorier och problem vad gäller normer och värderingar. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul  11: Logik (7,5 hp) 
Modulen ger en introduktion till den symboliska logiken, där man på ett systematiskt sätt studerar principerna för korrekta slutledningar och resonemang. De logiska verktyg och metoder som introduceras på denna modul förutsätts allmänt i den moderna filosofiska litteraturen och kan därför vara till stor nytta vid fortsatta filosofistudier. 
Examination: två skriftliga prov om 3 respektive 4,5 hp. 
 
Modul 12: Språkfilosofi (7,5 hp) 
Modulen introducerar centrala teman i samtida språkfilosofi. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 13: Medvetandefilosofi (7,5 hp) 
Modulen introducerar centrala problem och teorier inom medvetandefilosofin. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 14: Metafysik (7,5 hp) 
Modulen introducerar centrala problem och teorier inom metafysiken. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul  15: Fördjupning i filosofins historia (7,5 hp) 
Modulen består av fördjupade studier av någon eller några centrala texter i filosofins historia. Modulen kan olika inriktning olika terminer. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 16: Medvetande och språk (7,5 hp) 
Modulen introducerar centrala filosofiska frågor om medvetande och språk. Fokus ligger på filosofiska problem rörande mental och språklig representation. 
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. 
 
Modul 17: Litteraturseminarium i filosofi II (7,5 hp) 
Modulen utgörs av en serie seminarier med inriktning mot någon eller några centrala filosofiska texter. Litteraturseminariernas inriktning varierar från termin till termin. 
Examination: Aktivt deltagande i seminarier och skriftliga hemuppgifter. 
 
Modul 18: Individuell fördjupande kurs i filosofi (7,5 hp) 
Modulen är avsett som en möjlighet att tillgodoräkna sig en tidigare läst kurs med en inriktning som inte faller under någon av de valbara modulerna ovan. Studenter som avser att ansöka om ett tillgodoräknande bör rådgöra med kursansvarig lärare. Se avsnittet om tillgodoräknande nedan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten 

Kunskap och förståelse: 
  •  ha god kännedom om några av filosofins centrala problem och teorier 
  •  ha fördjupade och breddade kunskaper inom centrala filosofiska problemområden 
  •  ha god kännedom om centrala argument, problem och teorier inom några filosofiska områden 
Färdighet och förmåga: 
  •  ha grundläggande färdigheter i probleminriktat filosofiskt arbete 
  •  ha förmåga att självständigt formulera filosofiska tankegångar 
  •  ha förmåga att tydligt formulera filosofiska teser och argument 
  •  ha förmåga att självständigt söka och referera till filosofisk litteratur 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
  •  ha en grundläggande förmåga att analysera och värdera argument 
  •  ha förmåga att kritiskt och självständigt diskutera filosofiska problem. 

Behörighetskrav

Univ: Avslutad kurs Filosofi A, Teoretisk filosofi A, Praktisk filosofi A eller Vetenskapsteori A, 30 hp, eller motsvarande förkunskaper, samt Filosofi B, Teoretisk filosofi B, Praktisk filosofi B eller Vetenskapsteori B, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande förkunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Om kursen ges som Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar.  
Studenter måste ha tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga prov (vilket kan inkludera t.ex. prov med flervalsfrågor) och aktivt deltagande i seminarier. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla seminarier har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av seminarier genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För seminariedeltagande ges något av betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på samtliga fyra moduler är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på modulerna är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 20 hp av de skriftliga proven. 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.