"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogisk yrkesverksamhet: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: Educational Professions, Thesis for the Degree of Master of Arts (One Year)

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 6ES112

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-10

Innehåll

Kursen riktar sig till lärare inom något estetiskt ämne och innehåller genomförande av ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats, med fokus på ett estetiskt ämne som studenten har som sitt huvudområde/inriktning. Det självständiga arbetet på magisternivå innebär en fördjupning och aktivt kunskapssökande inom det valda undersökningsområdet. Det är också en förberedelse inför forskarstudier. Arbetet utgår från vetenskaplig arbetsmetodik och omfattar en empirisk studie samt teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt. I förekommande fall kan det självständiga arbetet inkludera och behandla ett gestaltande arbete, där arbetsprocessen förberetts och påbörjats i tidigare kurs alternativt på motsvarande sätt. I kursen ingår också att försvara sitt eget arbete och kritiskt granska andras arbete.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: 
 
Kunskap och förståelse:

 • visa för forskningsuppgiften fördjupade kunskaper i ämnet och fördjupad förståelse av för studien relevanta begrepp
 • visa relevant och aktuell kunskap om forskningsområdet genom användning av primär- och sekundärkällor
 • visa ändamålsenlig och fördjupad metodologisk kunskap
 • visa kunskap om och förståelse för ämnesdidaktiskt perspektiv på praktiknära forskning 

Färdighet och förmåga:

 • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar,
 • formulera ett avgränsat syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • planera och med adekvata metoder genomföra en kvalificerad studie inom givna tidsramar,
 • dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten
 • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser
 • använda ett vårdat, enkelt, tydligt och begripligt språk med en vetenskaplig stil
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar
 • självständigt författa och försvara en sammanhängande uppsats
 • konstruktivt granska, värdera och diskutera vetenskapliga uppsatser 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:                     

 • diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna lösningar och resultat, utifrån vetenskapliga samt samhälleliga och etiska perspektiv
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 • visa insikt om den praktiknära forskningens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället

Behörighetskrav

Lärarexamen samt kurser i vetenskapsteori och vetenskaplig metod på avancerad nivå till en omfattning av 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier, enskild handledning samt grupphandledning. Under kursen genomförs och presenteras ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Handledning sker enligt överenskommelse mellan handledare och student. Studenten har rätt till handledning endast inom ramen för kurstiden. Om särskilda skäl föreligger kan studenten kan beviljas förlängd tid för handledning. Ansökan om förlängd handledningstid ställs till studierektor vid institutionen för estetiska ämnen.

Examination

Examination av kursen görs genom bedömning av en färdig vetenskaplig uppsats samt försvar av det egna examensarbetet och opposition av annat examensarbete.
 
Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd ska den studerande visa en hög grad av självständighet, medvetenhet och fördjupad förmåga i förhållande till de förväntade studieresultaten. För Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och metodiska aspekter samt förmåga att analysera med stöd av teoretiska begrepp. För Väl godkänd vägs även en väl genomförd opposition in i betyget.
 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.
 
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen.

Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos humanistisk fakultet begära att annan lärare utses som examinator. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledare vid Humanistisk fakultet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.