"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK), 10 hp

Engelskt namn: Pedagogic leadership, social relations and special education (UVK)

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 6PE318

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-09

Innehåll

I kursens första modul behandlas olika aspekter av pedagogiskt ledarskap, vilka relateras till elevers utveckling och lärande. Särskild uppmärksamhet riktas mot ledarskapets betydelse i arbetet med att utveckla sociala relationer och grupprocesser i skolan. I anslutning till detta innehåll bearbetas bakomliggande orsaker till konflikters uppkomst och strategier för att hantera dessa. Vidare behandlas aspekter av lärares professionella förhållningssätt i mötet med elever och deras vårdnadshavare.
  
Det specialpedagogiska fältet introduceras i modul två och en skola för alla bearbetas och problematiseras. Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik, exempelvis inkludering på individ-, grupp- och organisationsnivå, problematiseras med hjälp av teorier inom området. Modulens innehåll inbegriper även specialpedagogiska behov hos elever med neuropsykiatriska svårigheter.

Förväntade studieresultat

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik, 10,0 hp
Pedagogic leadership, Social relations and Special needs education, 10,0 credits

Modul 1: Pedagogiskt ledarskap och sociala relationer, 7,0 hp

Efter modulen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskaper om ledarskapsteorier i skolan samt hur de kan förstås i relation till elevers utveckling och lärande 
 • visa grundläggande kunskaper om teorier som behandlar sociala relationer, grupprocesser och konflikthantering i skolan inklusive möjliga strategier i arbetet med dessa delar

Färdigheter och förmåga

 • visa förmåga att tillämpa pedagogiskt ledarskap och metoder för konflikthantering 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över lärares professionella förhållningssätt i relationer med elever och deras vårdnadshavare 
 • värdera och problematisera skolors och lärares arbete mot diskriminering

Modul 2: Specialpedagogik, 3,0 hp

Efter modulen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskaper om specialpedagogiska begrepp och teoretiska perspektiv  

Färdigheter och förmåga

 • analysera lärares ledarskap i relation till alla elevers behov, utveckling och lärande, inbegripet specialpedagogiska behov hos elever med neuropsykiatriska svårigheter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och problematisera lärmiljöns betydelse i relation till alla elevers behov

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar två fysiska träffar à 2 dagar på campus och undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och gruppövningar. Vissa undervisningsmoment på campus är obligatoriska. Övrig undervisning genomförs via kursens digitala plattform där kursinformation samt forum för kommunikation och uppgifter finns tillgängliga.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges vid kurstillfället gällande schema och studieguide.

Kursen examineras genom följande inslag:

Modul 1: Pedagogiskt ledarskap och sociala relationer

 • två skriftliga individuella hemtentamina (U/G/VG)
 • ett examinerande seminarium (U/G)

Modul 2: Specialpedagogik 

 • en skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • ett examinerande seminarium (U/G)

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att självständigt och med tydlig förankring i litteraturen analysera och problematisera kursinnehåll. 

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För kursbetyget Godkänd (G) krävs att båda modulerna är bedömda som godkända (G). För betyget Väl Godkänd (VG) krävs att båda modulerna är bedömda som väl godkända (VG). För modul 1 innebär det att minst en uppgift är bedömd som väl godkänd (VG) och övriga uppgifter som godkända (G).   

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Student, utan godkänt resultat på ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Allmänna bestämmelser för tillgodoräknande regleras i högskoleförordningen. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt. För information se högskoleförordningen eller kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

När en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar ska riktlinjer för hur omprov ska ske anges genom övergångsbestämmelser i kursplanen. I övergångsreglerna ska studenterna garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 10

Dahlkwist Matts
Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap, strukturerad undervisning
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 305 sidor :
ISBN: 9789147128365
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder
Diskrimineringsombudsmannen :
Obligatorisk

Diskriminering inom utbildningsområdet
Diskrimineringsombudsmannen :
Obligatorisk

Konflikthantering i professionellt lärarskap
Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
ISBN: 9789151102771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Håkansson Jan
Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat / [text: Jan Håkansson]
uuuu-uuuu :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läggs ut på lärplatformen

Utmärkt ledarskap i skolan : forskning om att leda för elevers måluppfyllelse
Håkansson Jan, Sundberg Daniel
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2018 : 302 sidor :
ISBN: 9789127823204
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pedagogiskt ledarskap : om att skapa goda relationer i klassrummet
Zetterström Gun, Jensen Elsebeth, Løw Ole
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2011 : 204 s. :
ISBN: 978-91-40-67238-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 7-9 kap. 3, 4, 5, 8 och 9. Övriga kapitel kursivt

Jensen Linda
Inkluderingskompetens vid adhd & autism
2:a upplagan : [Södra Sandby] : Be My Rails : [2017] : 356 sidor :
ISBN: 9789163956973
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Organisational transition challenges in the Finnish vocational education – perspective of distributed pedagogical leadership
Jäppinen A-K., Maunonen-Eskelinen I.
Educational Studies, 38 (1), 39-50 : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: DOI: 10.1080/03055698.2011.567024

Lundgren Assla A.
Ett sånt där barn. Normkritiska dilemman kring funktionalitet och inkludering
Ingår i:
Normkritisk pedagogik
Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor : Kap 6 : sid. 183-202 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läggs ut på lärplattformen

Lärares yrkesetik
Stockholm: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund :
Obligatorisk

Läroplan för gymnasieskolan
Skolverket : 2018 :
Obligatorisk

Nilholm Claes
Perspektiv på specialpedagogik
Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 148 sidor :
ISBN: 9789144138626
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen?
Nilholm C., Göransson K.
Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2014 :
Obligatorisk

Pedagogiskt ledarskap – ett begrepp som består och förändras
Skolverket (u.å) :
Obligatorisk

Skolverket
Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Stockholm: Skolverket : 2014 :
Obligatorisk

Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv. En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Pettersson Charlotta, Wickman Kim, Takala Marjatta
Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.11-15, s.17-41, s. 167-196

Artiklar kan tillkomma som totalt omfattar max 50 sidor samt övrigt individuellt val, exempelvis styrdokument och relevant litteratur utifrån studentens yrkesinriktning.