"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Perspektiv på digitalisering, 15 hp

Engelskt namn: Perspectives on Digitalization

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN550

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2023-10-26

Innehåll

Modul 1. Samhällets digitalisering, 7,5 hp.
Kursmodulen beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Modulen behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar modulen om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under modulen stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik.

Modul 2. Informationssystem i organisationer, 7,5 hp.
Den snabba teknikutvecklingen har fundamentalt förändrat förutsättningarna för organisationer att bedriva sin verksamhet. För att både ta tillvara möjligheter och hantera utmaningar kopplade till digitalisering behövs en förståelse för såväl teknikens egenskaper och applikationsområden som organisationers uppbyggnad, strukturer och processer.  Modulen introducerar och tillämpar grundläggande begrepp, perspektiv och modeller relaterade till organisationer och informationssystem. 

Förväntade studieresultat

Modul 1. Samhällets digitalisering, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1.    Förstå, beskriva och reflektera över informationsteknikens och digitaliseringens utveckling och dess samhälleliga effekter.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
2.    Individuellt identifiera och utreda en ämnesrelevant frågeställning.
3.    Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
4.    Visa förmåga att förhålla sig analytiskt till digitalisering i samhället och individers användning av informationsteknik samt de konsekvenser detta för med sig med avseende på bland annat hållbar utveckling.
5.    Relatera och värdera argument om hot och möjligheter för samhällsutvecklingen till digitaliseringen av samhället.

Modul 2. Informationssystem i organisationer, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1.    Redogöra för olika typer av informationssystem och deras roll i verksamheter.
2.    Redogöra för olika organisationers uppbyggnad, strukturer och processer och hur de kan påverkas av digitalisering.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
3.    Tillämpa relevanta begrepp, perspektiv och modeller för att belysa möjligheter och utmaningar kopplade till användning av informationsteknik i organisationer.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
4.    Värdera etiska och sociala aspekter av användning av informationsteknik i organisationer. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Samhällets digitalisering, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 2. Informationssystem i organisationer, 7,5 hp.
Examinationen sker genom salstentamen och seminarier. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.  

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på båda ingående kursmoduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras betyget väl godkänd på båda ingående kursmoduler.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator eller rättande lärare handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Modul 1. Samhällets digitalisering

Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
Göteborg : Daidalos : 2015 : 338 s. :
Bibliotekskatalog
ISBN: 9789171734402 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Eriksson Lars Torsten
Kritiskt tänkande. Utan tvivel är man inte riktigt klok.
3. uppl. Stockholm: Liber : 2018 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

Modul 2. Informationssystem i organisationer

Management information systems : managing the digital firm
Laudon Kenneth C., Laudon Jane P.
Seventeenth Edition, Global ed. : Upper Saddle River : Pearson : 2021 : 648 s. :
ISBN: 9780136971276
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)