Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Populärkulturens estetik och politik, 15 hp

Engelskt namn: The Politics and Aesthetics of Popular Culture

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1KU033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Litteraturvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Kursen belyser begreppet populärkultur från skilda teoretiska och historiska perspektiv. I en första modul ges en bild av populärkulturens reception och skiftande estetiska, mediala och politiska betingelser med primärt fokus på det europeiska 1900-talet. I en andra modul utförs en självständig vetenskaplig undersökning med syfte att fördjupa sig i något av kursens ämnen.
 
Kursen utgör en valbar programkurs under termin 6 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande samt Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap.

Modul 1: Historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur (7,5 hp)
Historical and Theoretical Perspectives on Popular Culture

Modulen ger en översiktlig bild av populärkulturens skiftande former och konstnärliga uttryck med särskilt fokus på det europeiska 1900-talet. Modulen introducerar också en rad grundläggande teoretiska frågor i anslutning till populärkulturens historia och forskningen om densamma. Här berörs bland annat begreppen hög- och lågkultur samt olika föreställningar om mass- och konsumtionssamhället.

Modul 2: Självständigt fördjupningsarbete (7,5 hp)
Individual Project

Under modulen genomför studenten ett självständigt fördjupningsarbete med utgångspunkt i de perspektiv som introducerats under kursens första del. Arbetet redovisas skriftligt, i form av en kortare uppsats, samt genom en muntlig presentation.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd modul 1 (Historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur) ska studenten kunna:
 
  • Uppvisa översiktlig kunskap om populärkulturens historiska former, uttryck och politiska implikationer,
  • uppvisa kännedom om, och förmåga att diskutera, olika teorier om populärkultur,
  • reflektera kritiskt över begreppet populärkultur. 
Efter genomförd modul 2 (Självständigt fördjupningsarbete) ska studenten kunna:
  • Uppvisa fördjupad kunskap om ett eller flera populärkulturella fenomen,
  • belysa detta ämne skriftligen med hjälp av relevant forskning och teori
  • uppvisa förmåga att muntligen presentera resultaten från sin undersökning,
  • reflektera över begreppet populärkultur i relation till det valda ämnet och utifrån relevant teoretisk litteratur.

Behörighetskrav

Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på HGMED Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap eller HGLKS Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Högst 15hp får saknas från föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier (modul 1) samt självstudier och handledning (modul 2). I de fall där närvaro vid seminarier är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens obligatoriska seminarier (modul 1) samt i form av en individuell skrivuppgift och muntlig presentation (modul 2). Seminariedeltagande och muntlig presentation ges betygsomdömena Godkänd och Underkänd. Den individuella skrivuppgiften ges betygsomdömena Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. På modul 1 ges betyget Godkänd eller Underkänd. På modul 2 ges betyget Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För helkursbetyget Väl godkänd (VG) fordras betyget Godkänd (G) på modul 1 samt betyget Väl godkänd (VG) på modul 2.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i
förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande tillfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur (7,5 hp)

Culture and anarchy and other writings
Arnold Matthew, Collini Stefan
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1993 : xxxiv, 248 s. :
ISBN: 052137796X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: valda delar

Carey John
The intellectuals and the masses : pride and prejudice among the literary intelligentsia, 1880-1939
London : Faber : 1992 : 246 s. :
ISBN: 0571169260
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Ortega y Gasset José
The revolt of the masses
New York : Norton : 1964 : 190 s. :
ISBN: 0393310957
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: valda delar

Jonsson Stefan
A brief history of the masses : three revolutions
New York : Columbia University Press : 2008 : 231 s. :
ISBN: 9780231145268
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Strinati Dominic
An introduction to theories of popular culture [Elektronisk resurs]
2. ed. : London : Routledge : 2004 : PDF (286 s.) :
ISBN: 9780203645161
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Modul 2, Självständigt fördjupningsarbete 7.5 hp

Kurslitteraturen väljs i samråd med lärare