"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Populärkulturens estetik och politik, 15 hp

Engelskt namn: The Politics and Aesthetics of Popular Culture

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KU033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Litteraturvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-06-27

Innehåll

Kursen belyser begreppet populärkultur från skilda teoretiska och historiska perspektiv. I en första modul ges en bild av populärkulturens reception och skiftande estetiska, mediala och politiska betingelser med primärt fokus på det europeiska 1900-talet. I en andra modul utförs en självständig vetenskaplig undersökning med syfte att fördjupa sig i något av kursens ämnen.
 
Kursen är fristående, men utgör också en valbar programkurs inom Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, termin 6. Den ingår också i Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, termin 6.

Modul 1: Historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur (7,5 hp)
Historical and Theoretical Perspectives on Popular Culture

Modulen ger en översiktlig bild av populärkulturens skiftande former och konstnärliga uttryck med särskilt fokus på det europeiska 1900-talet. Modulen introducerar också en rad grundläggande teoretiska frågor i anslutning till populärkulturens historia och forskningen om densamma. Här berörs bland annat begreppen hög- och lågkultur samt olika föreställningar om mass- och konsumtionssamhället.

Modul 2: Självständigt fördjupningsarbete (7,5 hp)
Individual Project

Under modulen genomför studenten ett självständigt fördjupningsarbete med utgångspunkt i de perspektiv som introducerats under kursens första del. Arbetet redovisas skriftligt, i form av en kortare uppsats, samt genom en muntlig presentation.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd modul 1 (Historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur) ska studenten kunna:
 

  • Uppvisa översiktlig kunskap om populärkulturens historiska former, uttryck och politiska implikationer,
  • uppvisa kännedom om, och förmåga att diskutera, olika teorier om populärkultur,
  • reflektera kritiskt över begreppet populärkultur. 

Efter genomförd modul 2 (Självständigt fördjupningsarbete) ska studenten kunna:

  • Uppvisa fördjupad kunskap om ett eller flera populärkulturella fenomen,
  • belysa detta ämne skriftligen med hjälp av relevant forskning och teori
  • uppvisa förmåga att muntligen presentera resultaten från sin undersökning,
  • reflektera över begreppet populärkultur i relation till det valda ämnet och utifrån relevant teoretisk litteratur.

Behörighetskrav

För valbar kurs: Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på HGMED Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. Högst 15hp får saknas från föregående termin.

För programkurs: Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på HGLKS Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Högst 15hp får saknas från föregående termin.

För fristående kurs: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå inom Humaniora och/eller Samhällsvetenskap.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier (modul 1) samt självstudier och handledning (modul 2). I de fall där närvaro vid seminarier är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i kursens obligatoriska seminarier (modul 1 och 2) samt i form av en individuell skrivuppgift och muntlig presentation (modul 2). Seminariedeltagande ges betygsomdömet Godkänd (G) och Underkänd (U). Den individuella skrivuppgiften och den muntliga presentationen ges betygsomdömet Väl godkänd (VG), Godkänd eller Underkänd.

För att bli godkänd på modul 1 och 2 krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. På modul 1 ges betyget G eller U. På modul 2 ges betyget VG, G eller U. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på modul 2. Respektive betyg utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  

 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

Tillgodoräknande

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i
förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande tillfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur (7,5 hp)

Adorno Theodor W
Om populärmusik ("On Popular Music")
Studies in Philosophy and Social Science IX : 1941 :
https://www.marxists.org/svenska/adorno/1941/popularmusik.htm
Obligatorisk

Robert C. Allen
Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism
uuuu-uuuu :
ISBN: 9780203991329
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Culture and anarchy and other writings
Arnold Matthew, Collini Stefan
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1993 : xxxiv, 248 s. :
ISBN: 052137796X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Carey John
The intellectuals and the masses : pride and prejudice among the literary intelligentsia, 1880-1939
London : Faber : 1992 : 246 s. :
ISBN: 0571169260
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Out in Culture: Gay, Lesbian and Queer Essays on Popular Culture
Creekmur Corey K., Doty Alexander
Duke University Press : 1995 :
Online access for UMUB
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Media and cultural studies : keyworks
Durham Meenakshi Gigi, Kellner Douglas
2., [rev.] ed. : Chichester : John Wiley & Sons : 2012 : vii, 635 s. :
ISBN: 0470658088
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Fiske John
Television culture
2nd ed. : London : Routledge : 2011 : 1 online resource (lxi, 358 p.) :
Online access for UMUB
ISBN: 9780203837153
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

GARNHAM NICHOLAS
POLITICAL-ECONOMY AND CULTURAL-STUDIES - RECONCILIATION OR DIVORCE
Critical studies in mass communication, 12:1, 1995, s. 62–71 : 1995 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_A1995QJ72500005
Obligatorisk

Hall Stuart
What is this ’black’ in black popular culture?
Social justice 20, 1993, s. 104–114 : 1993 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_proquest_miscellaneous_61347939
Obligatorisk

Populära fiktioner
Jonsson Kjell, Öhman Anders
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 204 s. :
ISBN: 91-7139-507-5 ; 280:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Ortega y Gasset José
The revolt of the masses
New York : Norton : 1964 : 190 s. :
ISBN: 0393310957
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: valda delar

Rosenberg Tiina
Queerfeministisk agenda.
Stockholm : Atlas : [2002] : 209, [1]s. ; 22 cm :
ISBN: 91-89044-92-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Storey John
Cultural Theory and Popular Culture
Routledge : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Strinati Dominic
An introduction to theories of popular culture
2. ed. : London : Routledge : 2004 : PDF (286 s.) :
ISBN: 9780203645161
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Frivillig Fördjupning

Upplysningens dialektik : filosofiska fragment
Horkheimer Max, Adorno Theodor W., Bjurman Lars, Wijkmark Carl-Henning
tredje upplagan : Göteborg : Daidalos : 2012 : 289 sidor :
ISBN: 9789171733627
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Jonsson Stefan
A brief history of the masses : three revolutions
New York : Columbia University Press : 2008 : 231 s. :
ISBN: 9780231145268
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

McClintock Anne
Imperial leather. : race, gender, and sexuality in the colonial contest
New York : Routledge : 1995 : 1 online resource (xi, 449 p.) :
ISBN: 9781299953611
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Storey John
Cultural theory and popular culture : a reader
4. ed. : Harlow : Longman : 2009 : xxi, 671 s. :
ISBN: 9781405874212 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Svedjedal Johan
Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle
2., [förändrade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 591 s. :
ISBN: 9789144082752
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Six Guns and Society
uuuu-uuuu :
ISBN: 9780520340787
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Modul 2, Självständigt fördjupningsarbete 7.5 hp

Kurslitteraturen väljs i samråd med lärare