"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik, 15 hp

Engelskt namn: Internship

Denna kursplan gäller: 2019-09-30 och tillsvidare

Kurskod: 2FO002

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-07

Innehåll

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för ett arbetsliv inom området krishantering och fredsbyggande. Kursen ska utveckla kunskap och kompetenser som utgör ett underlag för befattningar inom Sverige, på nationell, regional och kommunal nivå samt på internationell nivå. Praktikperioden förläggs till nationell eller internationell organisation med inriktning på krishantering och fredsbyggande. En lokal handledare tillika kontaktperson tillhandahålles av praktikorganisationen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Omsätta tidigare under programmet inhämtade kunskaper och färdigheter i konkreta arbetsuppgifter vid en organisation eller myndighet verksam inom programmets tematiska områden.
  • Bearbeta erfarenheter från praktikperioden genom att relatera till teoretiska och metodiska spörsmål i fältet krishantering och fredsbyggande.
  • Använda erfarenheter från praktiken för att rikta in sig på en framtida yrkesroll men också för fortsatta studier, exempelvis i form av examensarbete på magister- eller masternivå.
  • Utveckla sin anställningsbarhet genom att påvisa framgångsrikt arbete vid en organisation eller myndighet som är verksam inom krishantering och/eller fredsbyggande.

Behörighetskrav

Freds- och konflikstudier 90 hp (60p) inkl självständigt arbete eller motsvarande.

Dessutom krävs En 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Kursen ges endast inom Masterprogrammet Krishantering och fredsbyggande. För tillträde till kursen krävs att kurserna på programmets första termin har genomgåtts med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs i sin helhet vid organisation eller myndighet i Sverige eller utomlands som arbetar inom fältet krishantering och/eller fredsbyggande. Alla praktikplatser ska godkännas av praktikkursernas ansvarige lärare innan praktiken inleds.

Examination

Kursen examineras genom författande av en längre praktikrapport vid avslutad praktik. För kursen i sin helhet ges betygen U (Underkänd) och G (Godkänd).
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Studenten bereds möjlighet att utvärdera praktikkursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.