"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Produktanalys och konstruktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Product Analysis and Construction

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID209

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-12

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen introducerar komplexiteten med produktutveckling med fokus på konstruktion, materialval och produktionsteknik. Kursen innehåller också en kurs i parametrisk modellering och prototyp framtagning genom prototyptillverkning (Rapid Prototyping). Kursen består av tre moment:

1.   Parametrisk modellering (1,5 hp)
Momentet ger fördjupad kunskap om att 3D modellera genom ett antal mindre övningar.

2.   Designuppgift (1,5 hp)
I detta moment ingår en designuppgift där studenten kommer att bli ombedd att skapa en ny design för den befintliga produkten och utveckla detta med hjälp av 2D och 3D-medier innan digital modellering av designen.

3.   Produktanalys (6 hp)
Momentet omfattar analysen av en existerande produkts uppbyggnad och konstruktion. Konstruktionen kommer sedan att designas om med 3D modellerings mjukvara med syftet att skapa filer för prototyptillverkning. För att skapa en fungerande prototyp ska studenterna montera RPT modelldelarna med befintliga komponenter i.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Tillämpa grundläggande modelleringsprinciper för parametrisk modellering, och modellera och förbereda filer för prototypproduktion genom snabb prototyptillverkning.
  • Redogöra för sambandet mellan en produkts form, funktion och konstruktion och kunna resonera kring vilka möjligheter och begränsningar dessa kan medföra i designarbetet.

Färdighet och förmåga

  • Analysera en befintlig mekanisk eller elektronisk produkt från konstruktionsaspekter, utveckla en ny design digitalt, och modellera detta förslag som en mekanisk eller elektronisk fungerande designprototyp.
  • Uppvisa förmåga att arbeta individuellt och professionellt i skapandet av ett nytt originellt designförslag med realistiska begränsningar i storlek, kostnad och tid.

 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under mastersprogrammet i avancerad produktdesign på Designhögskolan med godkänt resultat, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och handledning under praktiska övningar och ett kreativt projekt. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen sker i form av presentation av resultat från de givna övningarna under kursens tre moment. För att bli godkänd på kursen måste studenten ha genomfört och inlämnat de angivna övningarna i moment 1 och gjort en presentation av resultatet av det kreativa projektarbetet i moment 2 och 3. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Referenslitteratur

Referenslitteratur är inte obligatorisk.

Becerra Liliana
Cmf design - the fundamental principles of colour, material and finish desi
Frame Publishers Bv : 2016 : 208 sidor :
ISBN: 978-94-91727-79-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Cuffaro Dan
The industrial design reference + specification book : all the details industrial designers need to know but can never find
Beverly : Rockport : 2013 : 272 s. :
ISBN: 978-1-59253-847-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Thompson Rob
Manufacturing processes for design professionals
London : Thames & Hudson : 2007 : 528 p. :
ISBN: 978-0-500-51375-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Power tool ergonomics : evaluation of power tools
Lindqvist Bo, Skogsberg Lars
[2. ed] : [S.l.] : Atlas Copco : 2007 : 172 s. :
ISBN: 978-91-631-9900-4
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Note: This book can be downloaded for free: https://www.atlascopco.com/content/dam/atlas-copco/industrial-technique/ergonomics/documents/PowerToolErgonomics.pdf