"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test", 7,5 hp

Engelskt namn: Product Development in Media Technology using the "Design-build-test" method

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 till 2024-01-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5TF073

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Kursen består till största delen av ett projekt. I projektarbetet tillämpar studenten ingenjörsmässiga arbetsmetoder genom planering, utveckling och realisering av tekniska system. Projektet utförs i grupp och utformas efter beställning från en kund. Arbetsgången omfattar hela utvecklingskedjan från idé till test av prototyp eller färdigt system. Projektgruppen ska i samråd med beställaren förhandla fram en kravspecifikation som är relevant med hänsyn till tid och resurser. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt för andra projektgrupper och för beställaren. Kursen innehåller även föreläsningar/seminarier som ger insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. Föreläsningarna utgår från idéerna kring CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), hållbar teknikutveckling och affärsutveckling.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- självständigt tillämpa ingenjörsmässiga kunskaper och färdigheter, med ett helhetsperspektiv, vid framtagning av en produkt eller ett system,
- självständigt planera och organisera arbetet i ett utvecklingsprojekt,
- upprätta och följa en projektplan för ett avgränsat projekt,
- ingående redogöra för de olika roller som finns i en projektgrupp baserat på den valda projektmodellen,
- kritiskt granska, utvärdera och kvalitetsbedöma en färdig produkt utifrån givna specifikationer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier som skall inkludera Projektledning 1, 7.5 hp och Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller inledande föreläsningar/seminarier, övningar samt projektarbete. Varje projektgrupp bör bestå av minst 3 studenter. Varje grupp får en handledare. Varje deltagare inom gruppen tilldelas en funktion i form av projektledare, dokumentationsansvarig etc. Till varje projekt finns en beställare med vilken projektgruppen förhandlar fram en kravspecifikation. Innan projektet startar skall projektgruppen göra en projekt- och tidsplan. Projektstyrning skall ske med en vedertagen projektstyrningsmodell.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet, samt aktivt deltagande vid 5-7 seminarier och övningstillfällen. Efter genomgången kurs sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betygssättningen grundas på bedömning av projektarbetet i tre delmoment utifrån uppfyllandet av förväntade studieresultat. Dessa tre delmoment är: muntlig presentation, skriftligt rapport samt relevant projektstyrningsdokumentation (projektplan och tidsplan etc.). Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. För betyget Godkänd (G) krävs aktivt deltagande vid seminarie- och övningstillfällena, samt att projektarbetets tre delmoment är genomförda och redovisade med godkänt resultat.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.