"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profilkurs: Det föreställda Arktis, 7,5 hp

Engelskt namn: Faculty Course: The Imagined Arctic

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 1PK003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-08-28

Innehåll

Kursen behandlar utomståendes framställningar av Arktis i ett urval engelskspråkiga dokumentära och skönlitterära texter från 1800-talet fram till idag. Arktiska diskurser kopplade till bland annat kyla, genusanknuten heroism, galenskap, och klimatförändringar spåras genom historien, från expeditionsnarrativ till dagens företrädesvis spekulativa fiktion.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • exemplifiera och redogöra för framställningar av Arktis
  • identifiera diskurser kopplade till Arktis
  • redogöra för hur kulturbundna och historiska traditioner kommer till uttryck i kursmaterialet

Färdighet och förmåga

  • självständigt analysera källmaterialet
  • diskutera hur diskurser kopplade till Arktis förändras eller förblir statiska över tid
  • relatera sina analyser till relevant forskning för att driva ett vetenskapligt argument
  • skriftligt kommunicera analyser av primär och sekundärmaterial på avancerad akademisk nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska primärkällor som uttryck för kulturella kontexter
  • kritiskt granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6.
Univ: Ett av alternativen:
1) Kandidatexamen (180 hp) eller
2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
 
Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Självstudier samt gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar. Undervisningsspråket är engelska, och kunskaper i svenska är inte ett krav.

Examination

Examination sker genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner samt individuella skriftliga uppgifter. Vid bedömningen av skriftliga inlämningsuppgifter används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. Vid bedömningen av gruppdiskussioner används betygsgraderna Godkänd respektive Underkänd. Examination sker på engelska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall ett prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Kurslitteratur

Maclean Alistair
Night without end
Harper Collins Pb : 1986 : 384 sidor :
ISBN: 9780006161226
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Paver Michelle.
Dark Matter : [a ghost story]
2011 : 256, 24 pages :
ISBN: 9781409121183
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

O'LOUGHLIN ED.
Minds of winter
[S.l.] : RIVERRUN : 2017 : 480 pages :
ISBN: 1780871740
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, bokkapitel, noveller och poesi, ca 300 sidor. Obligatoriskt.