Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt 2: Generell produkt, 15 hp

Engelskt namn: Project 2: General Product

Denna kursplan gäller: 2020-05-11 och tillsvidare

Kurskod: 5ID079

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-03-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Innehåll

Det övergripande syftet är att ge studenterna praktisk erfarenhet av att designa en produkt eller ett system som vänder sig till en bred användargrupp. Projektet tillhandahåller en plattform för att utforska tekniker och metoder inom ramen för designetnografi och deltagaraktiv design. 
Projektet gör det möjligt för studenterna att upptäcka och tänka kritiskt kring designetnografi och deltagaraktiv design genom en kombination av praktisk erfarenhet och andras erfarenhet. Varje projektfas stöds av lärare, strukturerad och ostrukturerade aktiviteter samt litteratur och är beroende av studenternas engagemang och upptäckter. Studenterna arbetar i grupper genom hela projektet och uppmanas att etablera en temporär arbetsrelation till studenter från andra relevanta ämnesområden. 
Slutresultaten kan innefatta mjukvaru-/hårdvaruprodukter, tjänster eller organisatoriska ramar beroende på resultatet av studierna i designetnografi och deltagaraktiv design. Resultaten presenteras i form av visualisering av användarobservationer, skissmodeller, gränssnittsvisningar, rapporter och skärmbaserade digitala presentationer. 
 
1. Designetnografiska metoder, 5 hp 
2. Deltagande design och begreppsundersökning, 5 hp 
3. Designutveckling och -presentation, 5 hp 
 
Modul 1: Designetnografiska metoder, 5 hp 
Designetnografi är beroende av hur man utformar designerns deltagande i en användarkontext och av skapandet av representationer som kan analyseras tillsammans med andra, vilket inverkar på den fortsatta designprocessen. Detta arbetssätt kan användas till att identifiera och utforska människors olika perspektiv och ge insikter i det sociala beteendets holistiska och sammanvävda natur. Studenterna får en introduktion i ett etnografiskt arbetssätt och dess ursprung samt aktuella användning inom designforskning och designutövning. Några av de ingående kursdelarna innefattar fältarbete, deltagande observation, fältanteckningar (skriva och analysera), videotekniker, analys och framställning. Målet för denna fas är att utveckla kunskaper om användarna och användarkontexten för framtida designlösningar samt att etablera relationer till användare, så att de kan engageras i kommande stadier av designprojektet. 
 
Modul 2: Deltagaraktiv design och begreppsundersökning, 5 hp 
Traditionen inom deltagaraktiv design lägger tonvikten på samskapandeprocesser i direkt samverkan med framtida användare. Under denna fas ska varje student arrangera återkommande samskapande designsessioner med sina respektive användargrupper för att utforska begrepp med hjälp av artefakter, skisser, scenarier och samarbetstekniker för prototyputveckling. Tekniker introduceras för användning av video i designprocessen både för dokumentation och för analys. 
 
Modul 3: Designutveckling och -presentation, 5 hp 
Studenterna fortsätter att ytterligare förfina och utvärdera sina designförslag. Aktiviteter genomförs med syfte att illustrera hur designetnografiska metoder kan användas till att skapa innovativa designlösningar. Projektresultaten presenteras i form av visualisering av användarobservationer, skissmodeller, skriftlig rapport samt skärmbaserade digitala presentationer.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse 
  • Uppvisa insikter i och kunskaper om arbetssätt inom designetnografi och deltagaraktiv design sk.participatory design. 
  • Uppvisa kunskaper om historiskt ursprung och olika arbetssätt inom designetnografi och deltagaraktiv design. 
Färdighet och förmåga 
  • Tillämpa metoder för designetnografi och deltagaraktiv design i ett konkret designprojekt. 
  • Tillämpa en fullständig designprocess inom ett projekt som börjar med designetnografi och problemidentifikation och avslutas med slutgiltiga designförslag. 
  • Använda video som ett dokumentations- och analysverktyg. 
  • Använda muntliga/visuella projektpresentationstekniker. 
  • Arbeta i grupp. 
  • Göra dokumentation och skriftliga akademiska presentationer. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • Reflektera över bruket av metoder för designetnografi och deltagaraktiv design i en designprocess. 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Dessutom krävs betyget Godkänd (G) i samtliga föregående kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av aktivt deltagande i kunskapsinhämtande, föreläsningar, grupparbete och individuellt projektarbete. Alla kursmoduler är obligatoriska.

Examination

Modul 1 examineras genom muntlig, skriftlig och visuell presentation av de metoder och arbetssätt som tillämpas i projektarbetet.Modul 2 och modul 3 examineras genom muntlig, skriftlig och visuell presentation av projektresultaten. 
 
För att erhålla godkänt betyg på hela kursen måste studenten ha fullgjort alla kursens moduler med godkänt resultat. De betyg som ges är antingen Godkänd (G) eller Underkänd (U) för varje modul samt för kursen som helhet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §).Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Kurslitteratur

Convivial toolbox : generative research for the front end of design / Elizabeth B.-N. Sanders and Pieter Jan Stappers
Sanders Elizabeth B.-N., Stappers Pieter Jan
5th printing : Amsterdam : BIS Publishers : 2012 : 310 s. :
ISBN: 9789063692841
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst