"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektering av Installationssystem, 15 hp

Engelskt namn: Design of HVAC-systems

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EN100

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-03

Innehåll

I kursen behandlas redovisningsteknik i form av AMA-systemet vad gäller VVS-installationer och administrativa föreskrifter. I ritteknikdelen ingår teori riktat mot de ritregler som finns, samt praktiska övningar med hjälp av CAD-verktyg. I kursen ingår dimensionering, projektering, utvärdering och analys av installationssystem med avseende på gällande krav samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kursen är uppdelad i två moduler:
1.    Datorverktyg, 5 hp (Computer tools, 5 ECTS);
2.    Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Datorverktyg:

  • självständigt konstruera ritningar enligt gällande standard med hjälp av BIM-verktyg,

Projekt:

  • självständigt, men ej nödvändigtvis individuellt, planera, genomföra, analysera och reflektera samt redovisa skriftligt och muntligt eget projektarbete samt analysera och kritisk granska andras projektarbete,
  • konstruera och analysera handlingar som innehåller krav på material, utförande och resultat,
  • självständigt projektera och utvärdera installationssystem i en byggnad, värdera och analysera olika installationslösningar i byggnader utifrån ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 180 hp tidigare studier inkluderat Energieffektivisering i byggnader, 15 hp eller motsvarande.
Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbetet. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Datorverktyg):
På 7 stycken individuella inlämningsuppgifterna ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget (G) på modulen krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända. För betyget (VG) på modulen krävs att samtliga inlämningsuppgifter är inlämnade i tid samt godkända.

Modul 2 (Projekt):
Redovisning (skriftlig och muntlig) av projektarbete bedöms på en tredgradig skala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Om flera studenter genomför projektet tillsammans ska en individuell bedömning säkerställas. För omdömet G krävs att projektarbetet är redovisat muntligt och skriftligt med godkänt resultat. För omdömet VG krävs att kraven för omdömet G är uppfyllda samt att den muntliga redovisningen håller hög kvalitet.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).  Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.  För betyget 3 på hela kursen krävs betyget G på både Modul 1 och Modul 2. För betyget 4 krävs därutöver att minst en av Modul 1 eller Modul 2 har betyget VG. För betyget 5 krävs att både Modul 1 och Modul 2 har betyget VG. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.