"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektledning 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Project Management 1

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5EL223

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-10-27

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i tillämpad projektledning och projektarbete. Modeller, metoder och verktyg för projektstyrning enligt ISO 21500, PMBoK Guide, ICB (IPMA) och LIPS används, det vill säga:
Initiering: Förstudie – analysera förutsättningar och specificera uppdraget.
Planering: Projektstart – sätta samman projektteamet och producera planer för genomförandet.
Genomförande: – arbeta i projektet och leverera resultaten.
Projektuppföljning: – avstämning av planer, ändringshantering och riskbemötande.
Avslut och effekthemtagning: - utvärdera och avveckla projektet.
Områden som även berörs under kursen:
Mötesteknik, presentationsteknik, förhandlingsteknik, kommunikation, kravspecifikation, utredningsprojekt, tidsplanering, riskhantering, förändringsledning, projektekonomi, kvalitetsverktyg, gruppdynamik, ledarskap, team-roller och team-utveckling, feedback, motivation, projektmognad, kunskapshantering och certifiering samt grunderna i agil projektledning. Kursen ger också grundläggande kunskaper i hur en hälsofrämjande och socialt ansvarstagande organisation skapas genom god arbetsmiljö.
 Studenterna bör därigenom vara förberedda för att klara en certifiering enligt International Project Management Associations (IPMA), nivå C (Certifierad projektledare) eller nivå D (Certifierad i projektkunskap). Ett Projekt genomförs i grupper om minst 3 studenter, med fördel från olika ämnesbakgrund.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Projektledning-Teori, 3 hp (Theory, 3 ECTS);
2. Projektledning-Laboration, 4.5 hp (Laboratory, 4.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse:
- beskriva ett projekts olika faser (FSR 1),
- beskriva de olika roller som finns i ett projekt och några av de sociala processer som är förknippade med arbete i team (FSR 2),
- redogöra för ett antal styrverktyg, motivera deras användning, redogöra för styrkor, fördelar och svårigheter (FSR 3).
Färdighet och förmåga:
- anpassa projektinnehåll med hänsyn till människors förutsättningar och behov, exempelvis arbetsmiljö eller utifrån samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling (FSR 4),
- tillämpa ett antal styrverktyg som ingår i en linjär projektledningsmodell (FSR 5),
- genomföra och dokumentera möten med projektteam, styrgrupp och/eller beställare på ett effektivt sätt (FSR 6),
- presentera projektet och projektresultat, skriftligt och muntligt på ett professionellt sätt (FSR 7),
- analysera och reflektera över ett projekts genomförande och kvalitet (FSR 8).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45 avklarade högskolepoäng.

Undervisningens upplägg

För att kunna delta i kursen är det nödvändigt att ha tillgång till dator med internetanslutning och headset. Projektverktyg utgör ett fundamentalt inslag i kursen.
Nätversionen av kursen:
Undervisningen bedrivs med hjälp av nätbaserade kommunikationsverktyg och en lärplattform, där individuell och gruppvis handledning ges under studiearbetet.
Campusversionen av kursen:
Undervisningen bedrivs i form av lektioner, grupphandledning samt via en lärplattform.

Examination

Moment 1. Examinationen av (FSR 1-4) sker genom skriftliga prov. På momentet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
Moment 2. Examinationen av (FSR 5-8) sker genom obligatoriska uppgifter enligt givna anvisningar. Momentet genomförs gruppvis och examineras genom individuella skriftliga inlämningar, muntliga presentationer och rapporter. På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar ges endast omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). Ett sammanfattande betyg för projektmomentet sammanvägs till Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd (G) krävs att samtliga FSR (5-8) bedömts med minst G på alla punkter, för Väl godkänd (VG) krävs dessutom att minst 3 av 4 FSR bedömts med VG.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att båda momenten är godkända. Betyget för hela kursen sätts först när båda momenten är godkända. För betyget Godkänd (3) krävs att båda momenten är godkända med betyget Godkänd (G), för betyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs att något av momenten är Väl godkänd (VG). För betyget Med beröm godkänd (5) krävs att båda momenten är Väl godkänd (VG). Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Rättande lärare kan, som alternativ till omprov, erbjuda en restuppgift. Restuppgiften ges i form av att den eller de underkända uppgifterna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan omdömet på momentet bli högst Godkänd (G).
Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik om detta. Se Umeå universitets regelsamling.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur