Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Projektledning, 15 hp

Engelskt namn: Project Development

Denna kursplan gäller: 2015-07-06 och tillsvidare

Kurskod: 2SO031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-05-15

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-09

Innehåll

Kursen ger studenten teoretiska och viss mån praktiska grundläggande kunskaper om projektarbete och projektledning. Kursen behandlar olika aspekter av projekt och projektledningsarbete, grupper och grupprocesser, ledarskap samt arbetsrättsliga aspekter.

Moment 1: Projektledningsmetodik, ledarskap och grupprocesser (6 hp)
Momentet introducerar teorier och begrepp rörande grupprocesser, ledarskap och projektledning.

Moment 2: Arbetsrätt (1,5 hp)
I allt projektarbete utgör arbetsrätten en viktig del av det samlade regelverk som ligger till grund för verksamheten. Syftet med momentet är att ge vissa grundläggande kunskaper om de rättigheter och skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har gentemot varandra.

Moment 3: Projektanalys och projektstudie (7,5 hp)
I momentet ingår en orientering om projekt och vilka situationer en projektledare vanligtvis ställs inför. Momentet behandlar hela processen från initiala problemformuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av projekt.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Projektledningsmetodik, ledarskap och grupprocesser (6 hp)
Efter avslutat moment ska studenten ha
- grundläggande kännedom om grupprocesser, ledarskap och förändringsarbete
- grundläggande teoretiska kunskaper inom gruppforskning och hur dessa kan tillämpas
- grundläggande kännedom om projektledningsmetodik

Moment 2: Arbetsrätt (1,5 hp)
Efter avslutat moment ska studenten ha
- grundläggande kunskaper om vad arbetsrätt är för något, samt kunskaper kring dess regelverk.

Moment 3: Projektanalys och projektstudie (7,5 hp)
Efter avslutat moment ska studenten
- ha kunskaper om projekt som fenomen samt en förståelse för olika perspektiv på projekt och projektarbete
- ha kunskap om den traditionella projektprocessens olika delar, organisering av projekt, samt vilka situationer en projektledare vanligtvis måste hantera
- kunna tillämpa dessa kunskaper genom att studera faktiska projekt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Denna kurs motsvarar halvtidsstudier och ges som distanskurs via en webbaserad lärandeplattform. Arbetsformerna varierar mellan individuellt utförda litteraturstudier och övningar och grupparbeten. Föreläsningar är inspelade och ges via lärandeplattformen. Vissa aktiviteter är obligatoriska och schemalagda. Studenten skall ha tillgång till dator, bredbandsuppkoppling, headset och webkamera. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator.

Examination

Under moment 1 sker examinationen i form av individuella skrivuppgifter. På momentet ges betygen U (underkänd), G (godkänd) eller VG (Väl godkänd). Under moment 2 sker examinationen i form av en webbaserad examinationsuppgift. Under moment 3 sker examinationen i form av en individuell skrivuppgift, samt en projektstudie bestående av tre delar: en skriftlig rapport, en filmpresentation samt en opponeringsuppgift.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För att erhålla betyget Godkänd på kursen krävs godkänt på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment. Om studenten erhåller betyget underkänd på uppgifter sker kompletterande uppgifter i samråd med undervisande lärare enligt en fastställd tidsplan. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att både momenten 1 och 3 har betyget Väl godkänd.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie examinerande tillfället anordnas ytterligare ett tillfälle för examination kort tid därefter. Ett tredje tentamenstillfälle erbjuds en gång per år.

Varje student har rätt till totalt fem provtillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet”. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 27

  Moment 1: Projektledningsmetodik, ledarskap och grupprocesser, 6 hp

  Projektledning
  Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 243 s. :
  ISBN: 978-91-47-11480-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
  Sjøvold Endre, Andersson Sten
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708737o.jpg
  ISBN: 978-91-47-08737-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisade texter kan tillkomma.

  Moment 2: Arbetsrätt, 1,5 hp

  Arbetsrätt
  Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
  6., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-47-11100-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisade texter kan tillkomma.

  Moment 3: Projektanalys och projektstudie, 7,5 hp

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Projektledning
  Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 243 s. :
  ISBN: 978-91-47-11480-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nilsson Andreas
  Projektledning i praktiken : observationer av arbete i korta projekt
  Umeå : Umeå universitet : 2008 : 242 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1652
  ISBN: 978-91-7264-588-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Kan laddas ner i fulltext via: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:141711/FULLTEXT01

  Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
  Svensson Lennart, Otter Casten von
  2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2001 : 256, [2] s. :
  ISBN: 91-89449-25-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisade texter kan tillkomma.

 • Giltig från: 2015 vecka 28

  Moment 1: Projektledningsmetodik, ledarskap och grupprocesser, 6 hp

  Projektledningsmetodik
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 431 s. :
  ISBN: 91-44-03359-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
  Sjøvold Endre, Andersson Sten
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708737o.jpg
  ISBN: 978-91-47-08737-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisade texter kan tillkomma.

  Moment 2: Arbetsrätt, 1,5 hp

  Arbetsrätt
  Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
  6., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-47-11100-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisade texter kan tillkomma.

  Moment 3: Projektanalys och projektstudie, 7,5 hp

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Projektledningsmetodik
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 431 s. :
  ISBN: 91-44-03359-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nilsson Andreas
  Projektledning i praktiken : observationer av arbete i korta projekt
  Umeå : Umeå universitet : 2008 : 242 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1652
  ISBN: 978-91-7264-588-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Kan laddas ner i fulltext via: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:141711/FULLTEXT01

  Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
  Svensson Lennart, Otter Casten von
  2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2001 : 256, [2] s. :
  ISBN: 91-89449-25-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisade texter kan tillkomma.