"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektledning, 15 hp

Engelskt namn: Project Development

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 till 2024-08-11 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-05-15

Reviderad av: Prefekten, 2021-05-31

Innehåll

Kursen ger studenten teoretiska och praktiska grundläggande kunskaper om projektarbete och projektledning. Kursen behandlar olika aspekter av projekt och projektledningsarbete, grupper och grupprocesser, ledarskap samt arbetsrättsliga aspekter.

Moment 1: Projektledningsmetodik, ledarskap och grupprocesser (6 hp)
Momentet introducerar teorier och begrepp rörande grupprocesser, ledarskap och projektledning.

Moment 2: Arbetsrätt (1,5 hp)
I allt projektarbete utgör arbetsrätten en viktig del av det samlade regelverk som ligger till grund för verksamheten. Syftet med momentet är att ge grundläggande kunskaper om de rättigheter och skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har gentemot varandra.

Moment 3: Projektanalys och projektstudie (7,5 hp)
I momentet ingår en orientering om projekt och vilka situationer en projektledare vanligtvis ställs inför. Momentet behandlar hela processen från initiala problemformuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av projekt.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Projektledningsmetodik, ledarskap och grupprocesser (6 hp)
Efter avslutat moment ska studenten avseende kunskap och förståelse ha
- grundläggande kännedom om grupprocesser, ledarskap och förändringsarbete
- grundläggande teoretiska kunskaper inom gruppforskning och hur dessa kan tillämpas
- grundläggande kännedom om projektledningsmetodik

Moment 2: Arbetsrätt (1,5 hp)
Efter avslutat moment ska studenten avseende kunskap och förståelse ha
- grundläggande kunskaper om vad arbetsrätt är för något samt kunskaper kring dess regelverk

Moment 3: Projektanalys och projektstudie (7,5 hp)
Efter avslutat moment ska studenten avseende kunskap och förståelse ha
- kunskaper om projekt som socialt fenomen och arbetsform
- kunskap om den traditionella projektprocessens olika delar, organisering av projekt, samt vilka situationer en projektledare vanligtvis måste hantera

Efter avslutat moment ska studenten avseende färdighet och förmåga kunna:
- tillämpa dessa under kursen erhållna kunskaper genom att studera faktiska projekt. 

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- förstå och relatera till olika perspektiv på projekt och projektarbete
- visa förmåga att förstå sociala relationers betydelse i projektarbete

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Denna kurs motsvarar halvtidsstudier och ges som distanskurs via en webbaserad lärandeplattform. Arbetsformerna varierar mellan individuellt utförda litteraturstudier och individuellt utförda skriftliga övningar och workshops. Föreläsningar är inspelade och ges via lärandeplattformen. Vissa aktiviteter är obligatoriska och schemalagda. Studenten skall ha tillgång till dator, bredbandsuppkoppling, headset och webkamera. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator.

Examination

Under moment 1 sker examinationen i form av individuella skrivuppgifter. På momentet ges betygen U (underkänd), G (godkänd) eller VG (Väl godkänd). Under moment 2 sker examinationen i form av en webbaserad examinationsuppgift. Under moment 3 sker examinationen i form av en individuell skrivuppgift, samt en projektstudie bestående av tre delar: en skriftlig rapport, en filmpresentation samt en opponeringsuppgift.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För att erhålla betyget Godkänd på kursen krävs godkänt på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment. Om studenten erhåller betyget underkänd på uppgifter sker kompletterande uppgifter i samråd med undervisande lärare enligt en fastställd tidsplan. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att både momenten 1 och 3 har betyget Väl godkänd.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie examinerande tillfället anordnas ytterligare ett tillfälle för examination kort tid därefter. Ett tredje tentamenstillfälle erbjuds en gång per år.

Varje student har rätt till totalt fem provtillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet". www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 24

Moment 1: Projektledningsmetodik, ledarskap och grupprocesser, 6 hp

Projektledning
Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 241 sidor :
ISBN: 9789147131068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-08737-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter kan tillkomma.

Moment 2: Arbetsrätt, 1,5 hp

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Ingmanson Staffan
7 uppl. : Liber : 2021 : 208 sidor :
ISBN: 9789147143115
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter tillkommer.

Moment 3: Projektanalys och projektstudie, 7,5 hp

Projektledning
Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 241 sidor :
ISBN: 9789147131068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilsson Andreas
Projektledning i praktiken : observationer av arbete i korta projekt
Umeå : Umeå universitet : 2008 : 242 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-1652
ISBN: 978-91-7264-588-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kan laddas ner i fulltext via: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:141711/FULLTEXT01

Anvisade texter tillkommer.