"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Proteinkemisk separations- och analysteknik, 15 hp

Engelskt namn: Biochemistry: Protein Separation Methods and Analytical Techniques

Denna kursplan gäller: 2018-01-22 och tillsvidare

Kurskod: 5KE171

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-15

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-01-16

Innehåll

Rening och analys av proteiner är ett område som växer både inom akademisk och industri forskning. Området kräver goda kunskaper, inte bara inom proteinkemi, utan även i närliggande områden som exempelvis genteknologi, kromatografi, immunologi och spektroskopiska metoder. Kursen innehåller de teoretiska grunderna för att tillämpa och tolka resultat från moderna proteinseparationsmetoder och syftar till att ge sådana fördjupade kunskaper i experimentell proteinkemi att den studerande ska kunna analysera proteiners egenskaper. Den laborativa delen, som utgör den övervägande delen av kursen, ger, förutom färdighetsträning, även träning i att självständigt planera, och utföra laborativt arbetet samt att utvärdera och presentera sina resultat både muntligt och skriftligt.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • självständigt planera och genomföra separation av proteiner
  • kritiskt analysera och utvärdera erhållna resultat
  • nyttja vetenskapliga artiklar, uppslagsverk och databaser för att inhämta information och   kritiskt granska, sammanfatta och redogöra för innehållet
  • välja, använda och utvärdera olika metoder för analys av proteiner
  • optimera reningsstrategier och reningshygien i valet av proteinreningsstrategi
  • utföra laborativa analyser enligt Good Laboratory Practise (GLP)
  • visa förståelse för de olika renhetskrav och analyser som finns i olika delar av den proteinkemiska industrin
  • sammanställa och bearbeta experimentella data samt presentera dessa muntligt och skriftligt
  • aktivt delta i diskussioner under seminarier och gruppövningar

Behörighetskrav

90 hp inklusive kursen Biokemi 15 hp (5KE020/075) eller Biokemi, Proteinkemi och enzymkinetik (5KE076) eller motsvarande samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, demonstrationer och laborationer. Laborationerna med tillhörande gruppövningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig och muntlig tentamen (på teoridelen), dels genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationsmoment. På en skriftlig och muntlig tentamen liksom laborationsmomentet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanvägd bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. För betyget VG krävs VG på samtliga examinationer. Studerande som ej blivit godkända vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat prov. Studerande som mer än två gånger underkänts i prov har rätt att hos Kemiska institutionens prefekt begära att annan examinator utses.

Examination på denna kursplan garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Litteratur tillhandahålles av institutionen
Kemiska institutionen :