"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Prototyputveckling för mobila applikationer, 7,5 hp

Engelskt namn: Prototype Development for Mobile Applications

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5TF036

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Elektronik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-12

Innehåll

Kursen behandlar metoder och tekniker för att designa och utveckla prototyper för mobila applikationer. Under kursen kommer prototyper utvecklas i flera olika steg och på flera olika nivåer för att uppnå en verklighetsnära produktionsmodell för interaktiva mobila applikationer.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Laboration, 4 hp (Laboratory, 4 ECTS);
2. Projekt, 3.5 hp (Project, 3.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
Laboration:
- redogöra för principer vid utvärdering av mobila applikationer,
- genomföra och analysera utvärderingar av mobila applikationer enligt accepterade principer,
- redogöra för olika metoder och verktyg för att skapa och utvärdera Lo-Fi och Hi-Fi prototyper för mobila applikationer,
- designa och utveckla interaktiva prototyper till mobila applikationer.
Projekt:
- med kunskaper förvärvade under kursen, genomföra ett fullständigt projekt involverande projektutveckling för mobila applikationer.

Behörighetskrav

Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Medieteknik eller minst två års sammanlagda studier som skall innefatta Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design, 7.5 hp (5DV045), Objektorienterad programmeringsmetodik, 7.5 hp (5DV133) eller 7.5 hp inom området programmering och Databasteknik och webbaserade system, 7.5 hp (5TF048) eller motsvarade kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.