Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi I, 15 hp

Engelskt namn: Radiography I

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 3OM389

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2022-01-27

Innehåll

Kursen ger en introduktion i huvudämnet radiografi samt belyser ämnets utveckling, nationellt och internationellt. Kursen omfattar grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i radiografi med inriktning mot omvårdnad samt kännedom om interventionella perspektiv relevanta för ämnet och röntgensjuksköterskeyrket. Vidare behandlas grunderna inom strålningsfysik, strålskydd och strålningsbiologi med tillämpningar inom området bild- och funktionsmedicin samt lagar och andra författningar som reglerar området. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om två veckor inom radiologisk verksamhet ingår.

Kursen är indelad i tre delar: Grundläggande strålningsfysik och strålskydd 3,5 hp (del 1), grundläggande omvårdnad och teori sjukvårdstekniker 6 hp (del 2) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med fördjupningsarbete samt kliniska färdigheter 5,5 hp (del 3).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • känna till radiografins vetenskapliga grund samt historiska framväxt
 • redogöra för hälso- och sjukvårdens organisation och lagstadgade förutsättningar som reglerar hälso- och sjukvården samt den radiologiska verksamheten
 • förstå och redogöra för vårdmiljöns, kommunikationens och relationens betydelse i mötet med andra människor
 • redogöra för grundläggande hygieniska och ergonomiska principer
 • förstå och redogöra för olika sorters joniserande strålning
 • beskriva den joniserande strålningens biologiska verkan och dess risker från cellnivå till hel människa
 • förklara principerna för strålskydd för både joniserande och icke-joniserande strålning
 • översiktligt redogöra för olika bildgivande tekniker som använder joniserande strålning samt känna till bild och funktionsmedicins snabba tekniska utveckling
Färdighet och förmåga
 • tillämpa grundläggande hygieniska och ergonomiska principer
 • identifiera människans grundläggande behov i samband med röntgenundersökningar samt kunna föreslå och utföra omvårdnadshandlingar relaterade till dessa
 • redogöra för och utföra basal hjärt- och lungräddning samt puls- och blodtryckskontroll
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över röntgensjuksköterskans profession i relation till yrkesutövningen
 • redogöra för olika etiska principer och intersektionella perspektiv samt reflektera över deras dess betydelse för vården
 • Reflektera över hur individer och en arbetsgrupp bestående av olika profesioner påverkas av personlighet, erfarenhet och föreställning vid möten inom och utanför hälso- och sjukvården

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt introduceras i kursen. I fördjupningsuppgiften skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas inom samtliga moment.

Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier, VFU och kliniska färdighetsövningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Undervisning på engelska kan förekomma.

Obligatoriska moment är seminarium och färdighetsträning på kliniskt träningscentrum och radiologisk klinik samt yrksemässig handledning handledning efter VFU. Ytterligare obligatoriskt moment är fakultetsgemensam dag med gruppövningar.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av del 1 i en individuell skriftlig salstentamen och del 2 examineras i en individuell skriftlig salstentamen. Del 3 examineras individuellt efter fastställda kriterier; Verksamhetsförlagd utbildning och skriftligt fördjupningsarbete i par med individuell bedömning.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska delar är fullgjorda.

Vid skriftligt fördjupningsarbete kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderat arbete ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering.

Student som har underkänts två gånger har rätt till att hos programrådet begära en annan examinator.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM389 överlappar helt med innehållet i 3OM243
-Kursen 3OM389 ersätter kursen 3OM243

Litteratur