Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionshistoria: magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: History of Religion: Master Course

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE205

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-12-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-09

Innehåll

Under kursen behandlas religionshistorisk teori, metod och forskning. Det innebär bland annat att kursen omfattar ett fördjupat studium av religionsbegreppet och annan religionshistorisk terminologi, ämnets forskningshistoria, källkritiska problem, ritualstudier samt några nutida religionshistoriska teoribildningar. Kursen består av två moment.

Moment 1: Religionshistorisk teori och metod (7.5 hp). Inom ramen för detta moment behandlas centrala teorier och metoder i religionshistorisk forskning., både historiskt och i dag. Detta inkluderar bland annat religionsbegreppets historia och användning, komparation som metod och nutida ritual- och religionsteorier. Under momentet behandlas också religionshistoriska metoder, inklusive fältforskningsmetoder.

Moment 2: Aktuell forskning (7.5 hp). Inom ramen för detta moment väljer den studerande i samråd med examinator en fördjupning inom ett forskningsområde inom religionshistoria eller religionsantropologi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* översiktlig redogöra för ett antal centrala teorier i religionshistorisk forskning;
* redogöra för de väsentliga teoretiska och idéhistoriska grundvalarna för dagens religionsforskning;
* visa förståelse för grundläggande metoder vid religionsvetenskapliga fältstudier;
* redovisa centrala tankegångar i det valda fördjupningsområdet.

Färdighet och förmåga
* presentera religionshistorisk teori, metod och forskning på ett vetenskapligt sätt;
* självständigt identifiera de teoretiska och metodiska problem som kan uppstå vid empiriska studier av religion i historia och nutid;
* visa prov på förmåga att planera religionsvetenskapliga undersökningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* självständigt och kritiskt analysera aktuell religionshistorisk forskning;
* självständigt och kritiskt analysera argumentationen i ett centralt forskningsområde.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp religionsvetenskap/teologi varav 15 hp religionsvetenskap på kandidatnivå eller lärarutbildning mot grundskolans senare år eller gymnasiet där religionsämnet ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och/eller enskild handledning. Den exakta utformningen av undervisningen bestäms bland annat av antalet studerande på kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov. Proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Examinationen på moment 1 består i en muntlig och skriftlig del om 2,5 hp och en skriftlig om 5 hp. På moment 2 består examinationen av skriftliga inlämningsuppgifter om sammanlagt 7,5 hp. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs minst betyget Väl godkänt på sammanlagt 10 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.
Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

  Moment 1

  Grimes Ronald L.
  The craft of ritual studies
  New York : Oxford University Press : 2014. : 1 online resource :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780199369164
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar) Se bibliotekets söktjänst

  Nongbri Brent
  Before religion : a history of a modern concept
  New Haven : Yale University Press : 2013. : ix, 275p. :
  ISBN: 978-0-300-21678-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Finns elektroniskt tillgänglig via Umeå UB ISBN (e-bok): 1283915294 Se bibliotekets söktjänst

  Pals Daniel L.
  Nine theories of religion
  Third Edition. : New York : Oxford University Press : 2014. : 374 s. :
  ISBN: 9780199859092
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  The Routledge handbook of research methods in the study of religion
  Stausberg Michael, Engler Steven
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2011 : xxi, 543 p. :
  ISBN: 9780415559201 (hbk : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar (Obs! Finns elektroniskt via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar

  Alles Gregory
  “The study of religion: The last 50 years”, i John Hinnels (red.), The Routledge Companion to the Study of Religion
  London: Routledge : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 39-55 (Obs! Finns elektroniskt via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Sharpe Eric J
  “The study of religion in historical perspective”, i John Hinnels (red.), The Routledge Companion to the Study of Religion
  London: Routledge : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 21-38 (Obs! Finns elektroniskt via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Sinding Jensen Jeppe
  Religion as the unintended product of brain functions in the ‘standard cognitive science of religion model" Michael Stausberg (red.), Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion
  London: Routledge : 2009 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 129-155 Se bibliotekets söktjänst

  Stausberg Michael
  Interventionist practices and the promises of religion”, i Michael Stausberg (red.), Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion,
  London: Routledge : * :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 264-282 (Obs! Finns elektroniskt via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2

  Nedanstående litteratur är ordnad efter några olika teman som kommer att behandlas under momentet. Hela eller delar av litteraturen på momentet kan, i samråd med examinator, bytas ut mot annan litteratur.

  Gill Sam D.
  Mother Earth : an American story
  Chicago : University of Chicago Press : 1987 : 196 s. :
  ISBN: 0-226-29371-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses i sin helhet (196 s.) Se bibliotekets söktjänst

  Gill Sam D.
  Creative encounters, appreciating difference : perspectives and strategies
  Lanham, Maryland : Lexington Books : [2019] : xiv, 257 pages :
  ISBN: 9781498580878
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar Se bibliotekets söktjänst

  Cox James L.
  The invention of god in indigenous societies
  Durham : Acumen : 2014 : x, 182 p. :
  ISBN: 978-1-84465-755-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses i sin helhet (182 s.). Se bibliotekets söktjänst

  Sundström Olle
  Vad sorts storhet är en "gud"? [Elektronisk resurs] : Missionärer, religionsvetare och samiska föreställningar
  Oslo : Novus Forlag : 2012 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-66481
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Finns elektroniskt tillgänglig via Umeå UB, ej som tryckt bok. Se bibliotekets söktjänst

  "Vildrenen är själv detsamma som en gud" [Elektronisk resurs] : "gudar" och "andar" i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar
  Sundström Olle, Rydving Håkan, Zipernovszky Hanna, Siikala Anna-Leena
  Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2008 : 382 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1951
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Endast kap. 2, s. 29-73 (Obs! Finns elektroniskt tillgänglig via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Övriga artiklar presenteras på kurssidan vid terminsstart och finns elektroniskt tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek (UB)

  Artiklar

  Religionsbegreppet diskuterat i några nyare forskningstexter

  Nordberg Andreas
  “Old customs – the vernacular word siðr and its cognates in the study of (lived) religion in Viking and medieval Scandinavia”,
  i Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion : 2018 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: nr 2, 2018, s. 125-147. Finns elektroniskt tillgänglig Umeå UB. Se bibliotekets söktjänst

  Sundström Olle
  “‘I haven’t fully understood – is shamanism religion or not?’ Some reflections on the concepts of shamanism and religion in Soviet discourse”
  i Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion : 2018 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: nr 1, 2018, s. 9-27. Finns elektroniskt tillgänglig Umeå UB. Se bibliotekets söktjänst

  Schilbrack Kevin
  "A realist ontology of religion”
  i Religion : 2017 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: nr 2, 2017, s. 161-178. Finns elektroniskt tillgänglig Umeå UB. Se bibliotekets söktjänst

  Tafjord Bjørn Ola
  “Indigenous religion(s) as an analytical category”
  i Method and Theory in the Study of Religion : 2013 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: nr 25, 2013, s. 221-243. Finns elektroniskt tillgänglig Umeå UB. Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 24

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

  Moment 1

  Grimes Ronald L.
  The craft of ritual studies
  New York : Oxford University Press : 2014. : 1 online resource :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780199369164
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar) Se bibliotekets söktjänst

  Nongbri Brent
  Before religion : a history of a modern concept
  New Haven : Yale University Press : 2013. : ix, 275p. :
  ISBN: 978-0-300-21678-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Finns elektroniskt tillgänglig via Umeå UB ISBN (e-bok): 1283915294 Se bibliotekets söktjänst

  Pals Daniel L.
  Nine theories of religion
  Third Edition. : New York : Oxford University Press : 2014. : 374 s. :
  ISBN: 9780199859092
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  The Routledge handbook of research methods in the study of religion
  Stausberg Michael, Engler Steven
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2011 : xxi, 543 p. :
  ISBN: 9780415559201 (hbk : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar (Obs! Finns elektroniskt via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar

  Alles Gregory
  “The study of religion: The last 50 years”, i John Hinnels (red.), The Routledge Companion to the Study of Religion
  London: Routledge : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 39-55 (Obs! Finns elektroniskt via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Sharpe Eric J
  “The study of religion in historical perspective”, i John Hinnels (red.), The Routledge Companion to the Study of Religion
  London: Routledge : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 21-38 (Obs! Finns elektroniskt via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Sinding Jensen Jeppe
  Religion as the unintended product of brain functions in the ‘standard cognitive science of religion model" Michael Stausberg (red.), Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion
  London: Routledge : 2009 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 129-155 Se bibliotekets söktjänst

  Stausberg Michael
  Interventionist practices and the promises of religion”, i Michael Stausberg (red.), Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion,
  London: Routledge : * :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 264-282 (Obs! Finns elektroniskt via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2

  Nedanstående litteratur är ordnad efter några olika teman som kommer att behandlas under momentet. Hela eller delar av litteraturen på momentet kan, i samråd med examinator, bytas ut mot annan litteratur.

  Gill Sam D.
  Mother Earth : an American story
  Chicago : University of Chicago Press : 1987 : 196 s. :
  ISBN: 0-226-29371-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses i sin helhet (196 s.) Se bibliotekets söktjänst

  Gill Sam D.
  Creative encounters, appreciating difference : perspectives and strategies
  Lanham, Maryland : Lexington Books : [2019] : xiv, 257 pages :
  ISBN: 9781498580878
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar Se bibliotekets söktjänst

  Cox James L.
  The invention of god in indigenous societies
  Durham : Acumen : 2014 : x, 182 p. :
  ISBN: 978-1-84465-755-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses i sin helhet (182 s.). Se bibliotekets söktjänst

  Sundström Olle
  Vad sorts storhet är en "gud"? [Elektronisk resurs] : Missionärer, religionsvetare och samiska föreställningar
  Oslo : Novus Forlag : 2012 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-66481
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Finns elektroniskt tillgänglig via Umeå UB. Se bibliotekets söktjänst

  "Vildrenen är själv detsamma som en gud" [Elektronisk resurs] : "gudar" och "andar" i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar
  Sundström Olle, Rydving Håkan, Zipernovszky Hanna, Siikala Anna-Leena
  Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2008 : 382 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1951
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Endast kap. 2, s. 29-73 (Obs! Finns elektroniskt tillgänglig via Umeå UB.) Se bibliotekets söktjänst

  Övriga artiklar presenteras på kurssidan vid terminsstart och finns elektroniskt tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek (UB)

  Artiklar

  Religionsbegreppet diskuterat i några nyare forskningstexter

  Nordberg Andreas
  “Old customs – the vernacular word siðr and its cognates in the study of (lived) religion in Viking and medieval Scandinavia”,
  i Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion : 2018 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: nr 2, 2018, s. 125-147. Finns elektroniskt tillgänglig Umeå UB. Se bibliotekets söktjänst

  Sundström Olle
  “‘I haven’t fully understood – is shamanism religion or not?’ Some reflections on the concepts of shamanism and religion in Soviet discourse”
  i Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion : 2018 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: nr 1, 2018, s. 9-27. Finns elektroniskt tillgänglig Umeå UB. Se bibliotekets söktjänst

  Schilbrack Kevin
  "A realist ontology of religion”
  i Religion : 2017 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: nr 2, 2017, s. 161-178. Finns elektroniskt tillgänglig Umeå UB. Se bibliotekets söktjänst

  Tafjord Bjørn Ola
  “Indigenous religion(s) as an analytical category”
  i Method and Theory in the Study of Religion : 2013 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: nr 25, 2013, s. 221-243. Finns elektroniskt tillgänglig Umeå UB. Se bibliotekets söktjänst