"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap 2, 30 hp

Engelskt namn: Religious Studies 2

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 och tillsvidare

Kurskod: 6RV020

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-11

Innehåll

Under kursen studeras världsreligionerna judendom, kristendom och islam, deras tro och praktik i historia och nutid. Grundläggande frågor inom etiken behandlas och hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning diskuteras, slutligen behandlas religionspsykologiska perspektiv på individers religiösa erfarenheter och beteenden. Under denna termin har de didaktiska inslagen två teman: religion i praktiken med exempelvis studiebesök som undervisningsform och religionens koppling till identitet där exempelvis religionens betydelse för individen diskuteras och synen på olika religiösa grupperingar.  I alla moment ingår diskussioner kring skolnära forskning relevanta för ämnet.
 
Moment 1   Judendom, kristendom och islam 15 hp (Judaism,
Christianity, and Islam 15 ECTS)

Under momentet studeras judendomens, kristendomens och islams utveckling i deras sociala, politiska och religiösa kontexter. Kursen innebär också en introduktion till religiösa urkunder och uppmärksamhet ägnas åt religionernas innehåll och uttrycksformer i ett historiskt, nutida och jämförande perspektiv både ur ett internationellt och svenskt perspektiv. Kursen problematiserar ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv i ett didaktiskt perspektiv. Judendomens, kristendomens och islams mångfald belyses för att kunna anpassas till undervisningssituationer. De religionsdidaktiska inslagen behandlar olika former av didaktiska utmaningar lärare möter som är direkt relaterade till momentets innehåll så som antisemitism och islamofobi. Kursen behandlar också studiebesökets plats i undervisningen utifrån både praktiska och teoretiska perspektiv.

Moment 2   Etik, världsbild och livshållning 7,5 hp (Ethics, Worldview, and Practice 7,5 ECTS)
Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Dessa och andra frågor behandlas utifrån både historiska och samtida perspektiv, t.ex. genus och mångkultur. Aktuella debatter inom t.ex. bioetiken tas upp. Kursens didaktiska inslag ger underlag för skolans etikundervisning och verktyg för att förhålla sig till skolan som en pluralistisk och mångkulturell mötesplats för olika livshållningar och perspektiv.

Moment 3 Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Momentet ger grundläggande kunskaper om religionspsykologisk forskning, teori och metod. Etablerade teorier inom forskningsfältet granskas och tillämpas vid analyser av religiositetens psykologiska förutsättningar och funktioner. Kursens didaktiska inslag fokuserar på praktiska övningar, framförallt deltagande observation, med fokus på religionspsykologi.


 

Förväntade studieresultat

Moment 1  Judendom, kristendom och islam 15 hp

Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-      redogöra för judendomens, kristendomens och islams historiska utveckling
fram till idag;
-      redogöra för grundläggande innehåll i judisk, kristen och muslimsk tro och praktik;
-      känna igen och förstå centrala begrepp inom judendomen, kristendomen och islam;
-      redogöra för de viktigaste vetenskapliga bedömningarna om tillkomsten och utformningen av centrala urkunder inom judendomen, kristendomen och islam;
-      översiktligt redogöra för innehållet och de centrala tankegångarna i de abrahamitiska religionernas urkunder;
-      redogöra för den mångfald av tolkningar som karaktäriserar modern judendom, kristendom respektive islam; samt
-    uppvisa en grundläggande kunskap om hur tänkande och handlande inom de studerade religionerna påverkar synen på vad som utgör manligt och kvinnligt och hur sådana synsätt diskuteras, ifrågasätts och upprätthålls.
- övergripande kunna beskriva olika typer av rasistiskt tänkande som islamofobi och
antisemitism.
- ha kännedom om hur minoriteters självbild påverkas i mötet med den normgivande
majoriteten och vilken bild man får av det samhälle man lever i.

Färdighet och förmåga
-      tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av judendom, kristendom och islam;
-      visa förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till judendom, kristendom och islam;
-      visa prov på en grundläggande förmåga att kritiskt analysera och tolka texter ur de abrahamitiska religionernas kanon;
-       utarbeta didaktiska tillämpningar, anpassade för skolan, av kunskapsstoffet om de abrahamitiska religionerna; samt
-      Visa förmåga att muntligt och skriftligt förmedla kunskapsstoff kring de abrahamitiska religionerna.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom de tre abrahamitiska religionerna;
-    uppvisa ett förhållningssätt, som överensstämmer med skolans krav på allsidighet och saklighet, till olika religiösa uttryck inom de abrahamitiska traditionerna; samt
-    reflektera över den egna rollen som kunskapsförmedlare om judendom, kristendom och islam.

Moment 2  Etik, världsbild och livshållning 7,5hp

Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-    redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp;
-    redogöra för, analysera och jämföra de viktigaste synsätten inom teologisk och
-    filosofisk etik både historiskt och i nutiden; och
-    redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och sekulära
moraliska traditioner.

Färdighet och förmåga
-    använda de teoretiska perspektiven för att diskutera och bedöma olika aktuella etiska synsätt och sakfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    reflektera över hur etikundervisning kan bedrivas i skolans mångkulturella miljö; och
-    reflektera över den egna rollen som förmedlare av etisk ämneskunskap samt främjare av elevernas etiska reflektion.

Moment 3  Religionspsykologi 7,5 hp

Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    beskriva de centrala frågeställningar som behandlas inom det religionspsykologiska forskningsfältet
*    beskriva etablerade religionspsykologiska teorier
*    redogöra för möjliga samband mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser
*    beskriva centrala frågeställningar inom religionspsykologisk genusforskning

Färdighet och förmåga
*    kritiskt analysera religionspsykologiska teorier
*    tillämpa religionspsykologiska teorier vid analys av religiositetens förutsättningar och funktioner
*    problematisera sambanden mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser
*    kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar av individens religiositet
*    kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar till skillnader och likheter i mäns och kvinnors religiositet
*    tillämpa deltagande observation som metod för kunskapsinhämtning
*    utarbeta didaktiska tillämpningar, anpassade för skolan, av kunskapsstoffet om religionspsykologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan psykologiska variabler och religiositet
*    uppvisa ett sakligt och allsidigt förhållningssätt till religiösa beteenden och religiösa upplevelser.

 

Behörighetskrav

Univ: Religionsvetenskap 1, med godkänt resultat på 22.5 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och/eller seminarier. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att kunna klara av kursen.

Examination

Varje moment examineras för sig. Detta sker genom examinerande uppgifter och tentamen. Examinerade didaktiska uppgifter och fältstudieuppgifter bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Moment 1
Urkunder inom judendom, kristendom och islam examineras genom en tentaman, 3hp, samt examinerande didaktiska uppgifter om 0.75 hp.
Kristendom examineras genom en tentamen, 3 hp, samt examinerande didaktisk fältstudieuppgift om 0.75 hp.
Judendom examineras genom en tentamen, 3 hp, samt examinerande didaktiska uppgifter om 0,75 hp.
Islam examineras genom en  tentamen, 3 hp, samt examinerande didaktiska uppgifter om 0,75 hp.

Moment 2
Etik, världsbild och livshållning examineras genom en tentamen, 6 hp, samt examinerande didaktiska uppgifter om 1.5 hp.

Moment 3
Religionspsykologi examineras genom en tentamen, 6hp, samt examinerande didaktiska uppgifter om 1.5 hp.

För att erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 18 hp av de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt Godkänd på övriga delar.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle inom 2 månader efter ordinarie provtillfälle och ytterligare ett tillfälle inom ett år. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.



I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 24

  Gällande styrdokument för grund-och gymnasieskola ingår i alla moment.

  Moment 1 Judendom, kristendom och islam

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
  Mitternacht Dieter, Runesson Anders
  Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
  ISBN: 978-91-526-4721-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kristendomen : en historisk introduktion
  Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
  Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
  ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Silverstein Adam J.
  Islamic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2010 : xviii, 157 pages :
  ISBN: 9780199545728
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Myers David N.
  Jewish history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : [2017] : 135 pages :
  ISBN: 9780199730988
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar kan tillkomma

  Referenslitteratur moment 1 Judendom, kristendom och islam.

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
  Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
  ISBN: 9789147112043
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2 Etik, världsbild och livshållning

  Rätt och fel : introduktion till moralfilosofi
  Rachels James, Rachels Stuart, Sjösten Lisa
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-05927-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

  Ahlenius Henrik
  Vad är moraliskt rätt? : texter i normativ etik
  Stockholm : Thales : 2004 : 477, [1] s. :
  ISBN: 9172350407
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Mellan kunskap och fostran : en bok om syfte och mål med skolans undervisning om etik
  Irisdotter Sara, Alvén Fredrik, Kittelmann Flensner Karin, Hammarén Nils, Lilja Annika, Liljefors Persson Bodil, Liljestrand Johan, Lindström Niclas, Löfstedt Malin, Svensson Jonas, Westerström Björn, Franck Olof, Thalén Peder
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2023] : 189 sidor :
  ISBN: 9789144167596
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Artiklar

  Moment 3 Religionspsykologi

  Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin
  Geels Antoon, Wikström Owe
  Fjärde utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 575 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81935-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor från och med 2006 går att använda.

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: kapitel 13

  Tremlin Todd
  Minds and Gods
  OUP USA : 2010 : 256s. :
  ISBN: 978-0-19-973901-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor går att använd.

  Artiklar och kompendier (tillhandahålles av institutionen)

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Gällande styrdokument för grund-och gymnasieskola ingår i alla moment.

  Moment 1 Judendom, kristendom och islam

  Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
  Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
  ISBN: 9789147112043
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
  Mitternacht Dieter, Runesson Anders
  Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
  ISBN: 978-91-526-4721-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kristendomen : en historisk introduktion
  Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
  Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
  ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Myers David N.
  Jewish history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : [2017] : 135 pages :
  ISBN: 9780199730988
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar kan tillkomma

  Referenslitteratur moment 1 Judendom, kristendom och islam.

  Judendomen : kultur, historia, tradition.
  Groth Bente, Brogren Margareta
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-27-07389-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2 Etik, världsbild och livshållning

  Rätt och fel : introduktion till moralfilosofi
  Rachels James, Rachels Stuart, Sjösten Lisa
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-05927-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

  Hansson Anders
  Vad moralen kräver : att argumentera om rätt och fel
  Göteborg : Daidalos : [2020] : 297 sidor :
  ISBN: 9789171736000
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Referenslitteratur, Moment 2

  Etikdidaktik : grundbok om etikundervisning i teori och praktik
  Franck Olof, Löfstedt Malin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 183 s. :
  ISBN: 9789144079752
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 3 Religionspsykologi

  Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin
  Geels Antoon, Wikström Owe
  Fjärde utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 575 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81935-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor från och med 2006 går att använda.

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: kapitel 13

  Tremlin Todd
  Minds and Gods
  OUP USA : 2010 : 256s. :
  ISBN: 978-0-19-973901-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor går att använd.

  Artiklar och kompendier (tillhandahålles av institutionen)

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Gällande styrdokument för grund-och gymnasieskola ingår i alla moment.

  Moment 1 Judendom, kristendom och islam

  Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
  Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
  ISBN: 9789147112043
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  De Lange N. R. M.
  An introduction to Judaism
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010 : xxiii, 247 p. :
  ISBN: 9780521735049
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
  Mitternacht Dieter, Runesson Anders
  Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
  ISBN: 978-91-526-4721-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kristendomen : en historisk introduktion
  Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
  Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
  ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar kan tillkomma

  Referenslitteratur moment 1 Judendom, kristendom och islam.

  Judendomen : kultur, historia, tradition.
  Groth Bente, Brogren Margareta
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-27-07389-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2 Etik, världsbild och livshållning

  Som dig själv : en inledning i etik.
  Andersen Svend, Månsson Per Lennart
  Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
  ISBN: 91-578-0010-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: . eller Rachels, James; Rachels, Stuart Rätt och fel: introduktion till moralfilosofi. Sjösten, Lisa 2. uppl. : Lund:Studentlitteratur, 2010 - 231s. ISBN: 978-91-44-05927-3 Libris-ID 11879497 Läsanvisning: valda delar

  Meilaender Gilbert
  Bioethics : a primer for Christians
  3rd ed. : Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : c2013. : 133 p. :
  ISBN: 978-0-8028-6770-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Praktisk etik
  Singer Peter, Josefsson Jonas
  2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
  ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: eller senare upplaga

  Nussbaum Martha C
  Känslans skärpa tankens inlevelse, essäer om etik och politik
  Stockholm: Symposion : 2000 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar eller Nussbaum, Martha C,Love's Knowledge, Oxford: Oxford University Press. Tillgänglig elektroniskt via UB:s hemsida: http://site.ebrary.com/lib/UMEAUB/docDetail.action?docID=10471761 Läsanvisning: valda delar

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

  Artiklar

  Moment 3 Religionspsykologi

  Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin
  Geels Antoon, Wikström Owe
  Fjärde utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 575 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81935-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor från och med 2006 går att använda.

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: kapitel 13

  Tremlin Todd
  Minds and Gods
  OUP USA : 2010 : 256s. :
  ISBN: 978-0-19-973901-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor går att använd.

  Artiklar och kompendier (tillhandahålles av institutionen)

 • Giltig från: 2019 vecka 25

  Gällande styrdokument för grund-och gymnasieskola ingår i alla moment.

  Moment 1 Judendom, kristendom och islam

  Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
  Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
  ISBN: 9789147112043
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  De Lange N. R. M.
  An introduction to Judaism
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010 : xxiii, 247 p. :
  ISBN: 9780521735049
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar kan tillkomma

  Referenslitteratur moment 1 Judendom, kristendom och islam.

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Judendomen : kultur, historia, tradition.
  Groth Bente, Brogren Margareta
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-27-07389-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2 Etik, världsbild och livshållning

  Som dig själv : en inledning i etik.
  Andersen Svend, Månsson Per Lennart
  Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
  ISBN: 91-578-0010-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: . eller Rachels, James; Rachels, Stuart Rätt och fel: introduktion till moralfilosofi. Sjösten, Lisa 2. uppl. : Lund:Studentlitteratur, 2010 - 231s. ISBN: 978-91-44-05927-3 Libris-ID 11879497 Läsanvisning: valda delar

  Meilaender Gilbert
  Bioethics : a primer for Christians
  3rd ed. : Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : c2013. : 133 p. :
  ISBN: 978-0-8028-6770-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Praktisk etik
  Singer Peter, Josefsson Jonas
  2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
  ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: eller senare upplaga

  Nussbaum Martha C
  Känslans skärpa tankens inlevelse, essäer om etik och politik
  Stockholm: Symposion : 2000 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar eller Nussbaum, Martha C,Love's Knowledge, Oxford: Oxford University Press. Tillgänglig elektroniskt via UB:s hemsida: http://site.ebrary.com/lib/UMEAUB/docDetail.action?docID=10471761 Läsanvisning: valda delar

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

  Artiklar

  Moment 3 Religionspsykologi

  Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin
  Geels Antoon, Wikström Owe
  Fjärde utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 575 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81935-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor från och med 2006 går att använda.

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: kapitel 13

  Tremlin Todd
  Minds and Gods
  OUP USA : 2010 : 256s. :
  ISBN: 978-0-19-973901-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor går att använd.

  Artiklar och kompendier (tillhandahålles av institutionen)

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Gällande styrdokument för grund-och gymnasieskola ingår i alla moment.

  Moment 1

  Koranens budskap: tolkning från arabiskan av Mohammed Knut Bergstöm
  Stockholm: propius förlag. : 2002 :
  Obligatorisk

  Judendomen : kultur, historia, tradition.
  Groth Bente, Brogren Margareta
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-27-07389-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
  Mitternacht Dieter, Runesson Anders
  Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
  ISBN: 978-91-526-4721-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
  Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
  ISBN: 9789147112043
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Kristendomen : en historisk introduktion
  Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
  Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
  ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning:eller motsvarande

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

  Artiklar och kompendium

  Moment 2

  Som dig själv : en inledning i etik.
  Andersen Svend, Månsson Per Lennart
  Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
  ISBN: 91-578-0010-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: . eller Rachels, James; Rachels, Stuart Rätt och fel: introduktion till moralfilosofi. Sjösten, Lisa 2. uppl. : Lund:Studentlitteratur, 2010 - 231s. ISBN: 978-91-44-05927-3 Libris-ID 11879497 Läsanvisning: valda delar

  Meilaender Gilbert
  Bioethics : a primer for Christians
  3rd ed. : Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : c2013. : 133 p. :
  ISBN: 978-0-8028-6770-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Praktisk etik
  Singer Peter, Josefsson Jonas
  2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
  ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: eller senare upplaga

  Nussbaum Martha C
  Känslans skärpa tankens inlevelse, essäer om etik och politik
  Stockholm: Symposion : 2000 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar eller Nussbaum, Martha C,Love's Knowledge, Oxford: Oxford University Press. Tillgänglig elektroniskt via UB:s hemsida: http://site.ebrary.com/lib/UMEAUB/docDetail.action?docID=10471761 Läsanvisning: valda delar

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

  Artiklar

  Moment 3

  Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin
  Geels Antoon, Wikström Owe
  Fjärde utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 575 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81935-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 3:e utgåvan kan användas

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: kapitel 13

  Tremlin Todd
  Minds and Gods
  OUP USA : 2010 : 256s. :
  ISBN: 978-0-19-973901-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier (tillhandahålles av institutionen)