"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap: grundkurs, 60 hp

Engelskt namn: Religious Studies: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2023-11-06 till 2024-06-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE062

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2023-06-14

Innehåll

Kursen ger en grundläggande orientering om religioners och livsåskådningars kännetecken, historiska utveckling och aktuella roll för människor i förhållande till sin omvärld och samhället i stort. Kursen omfattar åtta delkurser som läses i olika ordning beroende på om den studerande påbörjar sina studier på höstterminen eller vårterminen. Delkurserna 1-4 ges på höstterminen och delkurserna 5-8 ges på vårterminen. Delkurs 7 och 8 kan ges i omvänd ordning.

Delkurs 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)
Delkursen ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av den utomordentligt inflytelserika textsamling som kallas Bibeln. Texternas bakgrundshistoria, litterära, historiska och teologiska innehåll, samt verkningshistoria behandlas översiktligt. Vidare studeras det gamla Israels historia och den tidigaste kristendomens ursprung hos Jesus från Nasaret och fortsättning i den äldsta kyrkan. Som viktiga delar ingår frågor om teori och metod för texttolkning och historisk förståelse.

Delkurs 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)
Delkursen ger översiktliga kunskaper om judendom och islam. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas varierande uttrycksformer i historia och nutid. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats liksom relationen mellan religion och politiska strävanden. Kursen problematiserar ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv

Delkurs 3: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)
Delkursen behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Hur påverkar kön och genus etikens utformning? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Perspektivet är både historiskt och samtida och aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas.

Delkursen 4: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Delkursen ger grundläggande kunskaper om religionspsykologisk forskning, teori och metod. Etablerade teorier inom forskningsfältet granskas och tillämpas vid analyser av religiositetens psykologiska förutsättningar och funktioner.
 
Delkursen 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)
Delkursen behandlar kristendomens innehåll, uttrycksformer och betydelse i olika samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Delkursen innehåller en bred framställning av kristendomens utveckling från den tidiga kyrkan till nutid för att ge ett historiskt perspektiv på kristendomen i nutiden.

Delkurs 6: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)
Under delkursen ges grundläggande kunskaper om fornnordisk religion under vikingatid och inhemsk samisk religion främst under 1600- och 1700-talen. Förutom källor och källtolkning, myt och rit, behandlas de respektive religiösa traditionernas kulturella och samhälleliga sammanhang, samt deras möten med kristendomen. Vidare problematiseras hur synen på såväl den nordiska mytologin som samisk religion förändrats inom och utom den vetenskapliga forskningen fram till idag.

Delkurs 7: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Delkursen utgör en introduktion till olika former av hinduisk och buddhistisk religiositet. I delkursen behandlas historiska och samtida föreställningar inom, och uttryck för, olika former av hinduism och buddhism. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas varierande uttrycksformer. Inom delkursen diskuteras och problematiseras olika sätt att tolka religiöst liv samt religiösa begrepp utifrån forskningsperspektiv. 

Delkurs 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)
Delkursen behandlar interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå. Särskild betoning läggs på religion i förhållande till våld, konflikter, demokrati och mänskliga rättigheter. Under delkursen ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva de centrala delarna av den äldsta kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter;
 • översiktligt redogöra för innehållet och de centrala tankegångarna i Gamla och Nya testamentets litteratur;
 • redogöra för de vanligaste aktuella vetenskapliga metoderna och bedömningarna om Gamla och Nya testamentets litteratur;
 • översiktligt redogöra för bibeltexternas inflytande på kulturella och samhälleliga företeelser.

Färdighet och förmåga

 • tillämpa olika metodologiska och vetenskapsteoretiska förhållningssätt till texttolkning;
 • visa prov på en grundläggande förmåga att kritiskt analysera och tolka bibliska texter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera olika tolkningar av texter;
 • kritiskt värdera och argumentera för och emot olika bibelsyner och deras verkningar;
 • visa insikter om Bibelns inflytande i världshistorien och samhället idag.

Delkurs 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om judendomens resp. islams historiska utveckling fram till idag;  
 • visa kunskap om de grundläggande dragen i judisk respektive muslimsk tro och praxis;
 • visa förståelse för den mångfald av tolkningar och den varierande religiösa praxis som karaktäriserar judendom respektive islam i historia och nutid;
 • uppvisa en grundläggande kunskap om hur tänkande och handlande inom de studerade religionerna påverkar synen på vad som utgör manligt och kvinnligt och hur sådana synsätt diskuteras, ifrågasätts och upprätthålls.

Färdighet och förmåga

 • tillämpa grundläggande religionsvetenskapliga begrepp och analysredskap för att förstå judendom och islam;
 • visa förmåga att värdera den roll judisk resp. muslimsk tradition har spelat och spelar för olika politiska strävanden i historia och nutid;
 • visa förmåga att antingen muntligt eller skriftligt redogöra för och kritiskt diskutera fakta, problem och problemlösning i relation till studiet av judendom och islam.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa insikt om betydelsen av kunskap om judisk respektive muslimsk tro och praxis för att förstå historiska, liksom samtida, skeenden och politiska strävanden.

Delkurs 3: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp;
 • redogöra för och jämföra de viktigaste synsätten inom teologisk och filosofisk etik både historiskt och i nutiden;
 • redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och sekulära moraliska traditioner.

Färdighet och förmåga

 • använda de teoretiska perspektiven för att diskutera olika aktuella etiska sakfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa insikt om den etiska reflektionens betydelse i samhällslivet.

Delkurs 4: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva de centrala frågeställningar som behandlas inom det religionspsykologiska forskningsfältet;
 • beskriva etablerade religionspsykologiska teorier;
 • redogöra för möjliga samband mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser;
 • beskriva centrala frågeställningar inom religionspsykologisk genusforskning.

Färdighet och förmåga

 • kritiskt analysera religionspsykologiska teorier;
 • tillämpa religionspsykologiska teorier vid analys av religiositetens förutsättningar och funktioner;
 • problematisera sambanden mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser;
 • kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar av individens religiositet;
 • kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar till skillnader och likheter i mäns och kvinnors religiositet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan psykologiska variabler och religiositet;
 • uppvisa ett sakligt och allsidigt förhållningssätt till religiösa beteenden och religiösa upplevelser.

Delkurs 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva centrala delar av kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter;
 • redogöra för grundläggande likheter och skillnader mellan olika kyrkotraditioner.

Färdighet och förmåga 

 • tillämpa för ämnesområdet grundläggande begrepp vid analys av kristendomen i historia och nutid.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa insikter om kristendomens skiftande samhällsroll och inflytande i olika kulturella kontexter i historia och nutid.

Delkurs 6: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för de centrala källkategorierna till kunskap om samisk resp. fornnordisk religion;
 • redogöra för de karakteristiska dragen i samisk resp. fornnordisk mytologi och riter;
 • redogöra för de komplicerade förloppen av religiös förändring i Skandinavien under historisk tid;
 • ge exempel på synen på och bruket av information om samisk resp. fornnordisk religion i dagens samhälle.

Färdighet och förmåga

 • tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid studiet av inhemsk samisk resp. fornnordisk religion;
 • uppvisa förmåga att identifiera betydelsen av såväl kön och ålder som social och etnisk tillhörighet vid utövandet och tolkandet av de religioner som behandlas under delkursen;
 • uppvisa förtrogenhet med, och kritiskt kunna förhålla sig till, tongivande teorier i den religionshistoriska forskningshistorien, liksom idag, rörande inhemska skriftlösa religioner generellt och skandinaviska i synnerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under delkursen;
 • reflektera över relevansen av kunskap om samisk resp. fornskandinavisk religion idag.

Delkurs 7: Hinduism och Buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande historiska och samtida aspekter av hinduism och buddhism; 
 • redogöra för grundläggande aspekter av hinduiska och buddhistiska former av religiositet; 
 • känna igen och problematisera centrala uttrycksformer för hinduiska och buddhistiska föreställningar; 
 • redogöra för och problematisera ett urval av muntliga och skrivna textuella uttryck för olika former av hinduism respektive buddhism. 

Färdighet och förmåga

 • tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av olika former av hinduism och buddhism; 
 • visa förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till olika former av hinduism och buddhism. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om olika former av hinduism och buddhism; 
 • uppvisa ett förhållningssätt, som visar på allsidighet och saklighet, vad gäller olika religiösa uttryck inom olika former av hinduism och buddhism. 

Delkurs 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS

För godkänd delkurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra översiktligt för interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå;
 • sammanfatta och förklara ett antal etablerade teorier och begrepp som används i samhällsvetenskaplig religionsforskning.

Färdighet och förmåga

 • kritiskt analysera samhällsvetenskapliga teorier och begrepp;
 • tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och begrepp vid analyser av interaktionen mellan religion och samhälle;
 • visa förmåga att genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan sociala variabler och religion;
 • urskilja, jämföra och förhålla sig till religiös och vetenskaplig terminologi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och/eller gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen.  Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Varje delkurs examineras för sig. Kunskapsredovisning sker i form av salstentamen (gäller ej för internetkurser), hemtentamen och andra skriftliga uppgifter, quizz, muntliga redovisningar och seminarier. Muntliga redovisningar, seminarier samt vissa skriftliga uppgifter bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Salstentamen, hemtentamen, och vissa andra skriftliga uppgifter bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För ett erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 36 hp av de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, och Underkänd, samt betyget Godkänd på övriga delar. 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. 

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till den missade obligatoriska modulen. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 


 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 45

OBS! Delkurs 1-4 ges höstterminen och delkurs 5-8 under vårterminen.

Moment 1: Kristendomens rötter

Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
Mitternacht Dieter, Runesson Anders
Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
ISBN: 978-91-526-4721-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: eller motsvarande.

Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
Eriksson LarsOlov, Viberg Åke
Tredje upplagan : Stockholm : Verbum : [2021] : 240 sidor :
ISBN: 9789152638989
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Moment 2: Judendom och Islam

Silverstein Adam J.
Islamic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2010 : xviii, 157 pages :
ISBN: 9780199545728
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Myers David N.
Jewish history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : [2017] : 135 pages :
ISBN: 9780199730988
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och textutdrag kan tillkomma och läggs då upp i Canvas

Referenslitteratur Moment 2 Judendom och Islam

Bernström Mohammed Knut
Koranens budskap : med kommentarer och noter
Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
ISBN: 9789147112043
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 3: Etik, världsbild och livshållning

Som dig själv : en inledning i etik.
Andersen Svend, Månsson Per Lennart
Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
ISBN: 91-578-0010-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Smith Christian
Moral, believing animals : human personhood and culture
New York : Oxford University Press : 2009. : vi, 164 p. :
ISBN: 978-0-19-973197-8 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Meilaender Gilbert
Bioethics : a primer for Christians
Fourth edition. : Grand Rapids, Michigan : William B. Eerdmans Publishing Company : 2020 : xv, 156 pages :
ISBN: 9780802878168
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Praktisk etik
Singer Peter, Jakobsson Jim
tredje [reviderade, uppdaterade och utökade] upplagan : Stockholm : Thales : 2016 : 414 sidor :
ISBN: 9789172351011
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Moment 4: Religionspsykologi

Tremlin Todd
Minds and Gods
OUP USA : 2010 : 256s. :
ISBN: 978-0-19-973901-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor går att använd.

Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin
Geels Antoon, Wikström Owe
Fjärde utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 575 sidor :
ISBN: 978-91-27-81935-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor från och med 2006 går att använda.

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Moment 5: Kristendomens utveckling

Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
Berntson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
Skellefteå : Artos : 2012 : 410 s. :
ISBN: 978-91-7580-574-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Kristendomen : en historisk introduktion
Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Moment 6: Samisk och fornnordisk religion

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
Lindmark Daniel, Sundström Olle
Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
ISBN: 9789175807959
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar; artiklarna finns tillgängliga elektroniskt) Se bibliotekskatalogen Album

Mebius Hans
Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
ISBN: 91-88672-05-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (läses i sin helhet) Finns att köpa som pdf via förlaget order@jengel.se Se bibliotekskatalogen Album

Rydving Håkan
Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O. Hammer & D. Warburton (red
Durham: Acumen Publishing : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: (s.393-408) Se bibliotekskatalogen Album

Fornnordisk religion
Steinsland Gro, Ericsson Malin
Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 568 s. :
ISBN: 978-91-27-11429-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (läses i sin helhet)

Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
Institutionen för idé- och samhällsstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Moment 7: Hinduism och Buddhism

Knott Kim
Hinduism : a very short introduction
Second edition : Oxford : Oxford University Press : 2016 : 138 sidor :
ISBN: 9780198745549
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Keown Damien
Buddhism : a very short introduction
[New ed.] : Oxford : Oxford University Press : 2013 : xx, 158 pages :
ISBN: 9780199663835
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Penner Hans H.
Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation
New York : Oxford University Press : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Nätresurs som läses i urval

Powers John
The Buddhist World
Routledge : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Nätresurs som läses i urval.

Doniger Wendy
On Hinduism
2014 :
Online access for UMUB
Obligatorisk
Läsanvisning: Nätresurs som läses i urval

Poceski Mario.
The Wiley Blackwell companion to East and Inner Asian Buddhism / Mario Poceski
uuuu-uuuu :
Obligatorisk
Läsanvisning: Nätresurs som läses i urval

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Moment 8: Religion och samhälle

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

Aldridge Alan
Religion in the contemporary world : a sociological introduction
3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
ISBN: 9780745653471 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Tomas
Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2014 : 351 s. :
ISBN: 9789175807225
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Sociologiska perspektiv på religion i Sverige
Lövheim Mia, Nordin Magdalena
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2022] : 221 sidor :
ISBN: 9789151107479
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Tomas
Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2023 : 306 sidor :
ISBN: 9789144161068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.