"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religiösa och existentiella frågor bland skolbarn och unga, 7,5 hp

Engelskt namn: Religious and existential questions among school children and youth

Denna kursplan gäller: 2023-02-20 och tillsvidare

Kurskod: 1RE237

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2023-02-15

Innehåll

Kursen behandlar religiösa och existentiella frågor bland skolbarn och unga i Sverige och internationellt.  Genom kursen ges studenten möjlighet att tillägna sig kunskap om hur barn och unga upplever religiösa och existentiella frågor i dagens mångkulturella samhälle där skolan är en viktig vardagsinstitution. Kursen innehåller en presentation av synsätt på de religiösa och existentiella frågornas betydelse för barn och unga och dess inverkan på individens identitet. Kursen ger en inblick i religionsvetenskaplig teori om exempelvis existentiell hälsa och meningsskapandets betydelse för välmående. Kritiska reflektioner, diskussioner och analyser av religionsvetenskaplig forskning utgör en del av kursen. Studenten ges också möjlighet att utveckla sin förmåga att skriva i enlighet med vetenskapliga kriterier.    

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse: 

  • redogöra för religiösa och existentiella frågor bland skolbarn och unga. 
  • visa förståelse för aktuella religionsvetenskapliga teorier relevanta för kursens ämnesinnehåll. 
  • beskriva religiösa och existentiella frågors betydelse bland skolbarn och unga. 
  • beskriva hur barn och unga på olika sätt kan uppleva religiösa och existentiella frågor i skolan. 

Färdigheter och förmågor: 

  • på ett akademiskt språk självständigt reflektera om skolbarn och ungas förhållningssätt till religiösa och existentiella frågor. 
  • uppvisa förmåga att reflektera om de religiösa och existentiella frågornas betydelse för barn och unga.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

  • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till religionsvetenskaplig forskning om barn och ungas religiositet och de teorier samt metoder som används i sådan forskning. 
  • analysera material om religiösa och existentiella frågor bland skolbarn och unga.  
  • relatera sina resonemang till relevanta teoretiska perspektiv. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och består av förinspelade föreläsningar som berör delar av kursinnehållet. Föreläsningarna kan utgöra ett stöd för inläsning av kurslitteraturen. En icke obligatorisk träff sker via Zoom där studenterna ges möjlighet att diskutera kursens innehåll. Kursen examineras genom en hemtentamen och en PM-uppgift som också redovisas muntligt. 

Eftersom all kommunikation sker över internet så utgör de tekniska krav som ställs för att kunna delta i kursen en dator (mac/pc) och en säker och bra internetuppkoppling. Studenten behöver också en fungerande webbkamera och mikrofon.  

Examination

Examinationer sker genom två individuella skrivuppgifter: en hemtentamen och en PM-uppgift som också redovisas muntligt. Uppgifterna bedöms således individuellt. För betyget Godkänd på kursen krävs att båda examinationsuppgifterna är godkända. För att erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på båda examinationerna.  

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet. 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 24

Litteratur

Religion and youth
Collins-Mayo Sylvia, Dandelion Pink
Farnham : Ashgate : 2010 : xxiv, 278 p. :
ISBN: 9780754667681
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

DeMarinis Valerie
The Impact of Post-Modernization on Existential Health in Sweden: Psychology of Religion´s Function in Existential Public Health Analysis
Ingår i:
Archiv für Religionspsychologie = Archive for the psychology of religion [Elektronisk resurs]
1914-2018 : 30 : sid. 57-74 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig i Canvas

L. Gareau Paul
Youth, Religion, and Identity in a Globalizing Context: International Perspectives [Elektronisk resurs]
Brill : 2018 :
Online access for UMUB
Obligatorisk

Barns tankar om livet
Hartman Sven G., Torstenson-Ed Tullie
3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2013 : 207 s. :
ISBN: 9789127139398
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Unga och religion : troende, ointresserade eller neutrala?
Klingenberg Maria, Lövheim Mia
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 213 sidor :
ISBN: 9789151101361
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Unga med attityd: Del 1 om samhällsfrågor och demokrati
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor : 2019 :
Tillgänglig online
Obligatorisk

Unga med attityd: Del 2 om arbete och arbetsmarknad
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor : 2019 :
Tillgänglig online
Obligatorisk

Unga med attityd: Del 3 om hälsa, fritid och framtid
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor : 2019 :
Tillgänglig online
Obligatorisk

Nynäs Peter
Diversity Of Worldviews Among Young Adults : Contemporary (Non)Religiosity And Spirituality Through The Lens Of An International Mixed Method Study [Elektronisk resurs]
2022 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Utvalda delar.

Schumann Åsa
Vilken mening!? : en blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : [2018] : 232 sidor :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-361513
ISBN: 9789151304946
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Avhandling. Utvalda delar.

Schumann Åsa
Aishas religiösa förhållningssätt
Ingår i:
Årsbok
Lomma : Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR : 1968- : 52 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig i Canvas.

Generationsrapporten 2023: Generation Z
Ungdomsbarometern : 2023 :
Tillgänglig online
Obligatorisk

Referenslitteratur

Arnett Jeffrey Jensen
Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties
Ingår i:
American psychologist [Elektronisk resurs].
Washington : American Psychological Association : 1985- : 55 : sid. 469-480 :

Emerging adults' religiousness and spirituality : meaning-making in an age of transition
Barry Carolyn McNamara, Abo-Zena Mona M.
New York : Oxford University Press : 2014 : 1 online resource. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780199379620
Se Umeå UB:s söktjänst

DeMarinis Valerie
Pastoral care, existential health, and existential epidemiology : a Swedish postmodern case study
Stockholm : Verbum : 2003 : 189, [2] s. :
ISBN: 9152627071
Se Umeå UB:s söktjänst

Challenging life : existential questions as a resource for education
Ristiniemi Jari, Skeie Geir, Sporre Karin
1. Auflage : Münster : Waxmann : 2018 : 415 Seiten :
ISBN: 9783830938866
Se Umeå UB:s söktjänst

Souls in transition [Elektronisk resurs] : the religious and spiritual lives of emerging adults
Smith Christian, Snell Patricia
Oxford : Oxford University Press : 2009 : viii, 355 s. :
Online access for UMUB
ISBN: 9780199707492
Se Umeå UB:s söktjänst

Vikdahl Linda
A lot is at stake. On the possibilities for religion-related dialog in a school, in Sweden
Ingår i:
Religion & education [Elektronisk resurs]
1997- : 46 : sid. 81-100 :