"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Research Methodology in Business Administration B69, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Methodology in Business Administration B69

Denna kursplan gäller: 2020-10-12 och tillsvidare

Kurskod: 2FE032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-10-08

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-05-28

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att utveckla grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska förhållningssätt och forskningsmetodik. Vidare är syftet att utveckla den egna förmågan att dels planera och skriftligt redovisa en undersökning, dels värdera och använda vetenskapliga och andra rapporter.

Kursen inleds med en diskussion kring kunskapsbildningsprocessen med betoning på vetenskaplig kunskapsproduktion. Centrala byggstenar i denna process utgörs av referensramar, vetenskapsideal, problemformulering, angreppssätt samt metoder för datainsamling och analys.

Ett särskilt fokus läggs på vikten av ett genomtänkt ämnesval samt av problematisering och noggrann problemspecificering. Dessutom behandlas övergripande vetenskapliga angreppssätt forskningsdesign och olika typer av analysstrategier. Vidare diskuteras kvantitativa och kvalitativa metoders möjligheter och begränsningar. Urvals- och datainsamlingsmetoder granskas vad gäller bl.a. möjligheterna att få tillgång till information.

Under kursen ingår också moment som ger kännedom om och utvecklar förmågan att finna information i databaser, att på ett ändamålsenligt sätt använda olika typer av information och utifrån källkritiska kriterier utvärdera denna.
 

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de vetenskapsteoretiska huvudströmningarna och förklara hur olika värderingar och perspektiv påverkar kunskapsprocessen
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa metoders egenskaper och värdera olika metoders användbarhet för skilda typer av problem
 • självständigt söka, kritiskt värdera och använda olika typer av information
 • visa kunskap och förståelse för forskningsetik, och vad som är plagiat
 • argumentera för ett valt problem, ansatser och tillvägagångssätt samt analysera ett empiriskt och teoretiskt material
 • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten utifrån olika perspektiv
 • inom givna tidsramar planera och designa en vetenskaplig studie och diskutera resultaten
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

45 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet, Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsgrundande delar i momentet innebär obligatorisk närvaro. All undervisning sker på engelska.
 

Examination

Kursen examineras genom att studenten tillsammans med ett antal andra studenter planerar och designar en vetenskaplig undersökning, seminarier och en individuell skriftlig salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. All examination sker på engelska.

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual[1] ). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Kursen rekommenderas för studenter som läser Masterprogram i företagsekonomi och som inte tidigare har läst någon metodkurs inom ramen för sin kandidatexamen. Kursen är annars endast tillgänglig för utbytesstudenter som studerar i Umeå inom ramen för våra utbytesavtal samt studenter vid civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 44

  Kurslitteratur

  Business research : a practical guide for undergraduate & postgraduate students
  Collis Jill, Hussey Roger
  Fifth edition. : London : Macmillan Education : 2021 : 1 volume :
  ISBN: 9781352011814
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare läsning kan introduceras i början av momentet.

  Referenslitteratur till kursen

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.

 • Giltig från: 2020 vecka 42

  Kurslitteratur

  Business research : a practical guide for undergraduate & postgraduate students
  Collis Jill, Hussey Roger
  4th edition. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2014. : xxiii, 351 pages :
  ISBN: 0230301835 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ISBN: 978-0-230-30183-2.

  Ytterligare läsning kan introduceras i början av momentet.

  Referenslitteratur till kursen

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.